Přejít k hlavnímu obsahu

Právní informace

Podmínky použití

POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE NA VÁS VZTAHUJÍ TYTO PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ.

I. O tìchto webových stránkách

1. Obecným cílem tìchto webových stránek je poskytnout pøístup k nástroji Better Entrepreneurship Tool (dále jen „služba“). Nástroj Better Entrepreneurship Tool je bezplatný nástroj pro on-line sebehodnocení a uèení zamìøený na politiky a programy podporující inkluzivní a sociální podnikání. Souèástí nástroje jsou:  

•   dotazníky pro sebehodnocení, které poskytují rámec pro úvahy o politikách a programech v oblasti inkluzivního a sociálního podnikání v daném mìstì, regionu nebo zemi;
•   pokyny k tvorbì politiky a inspirativní pøípadové studie na podporu lepší tvorby politiky. 

2. Pøístup ke službì a materiálùm nabízeným prostøednictvím webových stránek není omezený. Vyžaduje však ovìøení.

3. Evropská komise se zavázala, že zajistí nepøetržitou dostupnost webových stránek. Obèas však mùže docházet k tomu, že pøístup k webovým stránkám a jejich službì bude pozastaven, omezen nebo znemožnìn, a to kvùli opravám, údržbì nebo zavádìní nových služeb nebo struktur.

II. Definice

Službou (službami) se rozumí celý nástroj Better Entrepreneurship Tool, díky nìmuž mají uživatelé možnost provést posouzení svého podnikatelského profilu a zároveò poskytuje pøístup k pøizpùsobeným zprávám na základì údajù od uživatele.

Materiály a informacemi se rozumí jakýkoli obsah, vèetnì dat, textu, obrázkù nebo videí, který je k dispozici na webových stránkách nástroje Better Entrepreneurship Tool a v rámci služby, vèetnì dokumentù poskytovaných po realizaci sebehodnocení.

Všeobecnými podmínkami se rozumí aktuální podmínky, kterými se øídí používání webových stránek, jejich služby nebo informací a materiálù o nich.

III. Pøíslušné podmínky

1. Pøístup k veškerým informacím, materiálùm nebo službám webových stránek a využívání tìchto informací, materiálù nebo služeb se øídí tìmito Všeobecnými podmínkami užívání, pøièemž implikují souhlas uživatele s tìmito Všeobecnými podmínkami.

2. Evropská unie si vyhrazuje právo kdykoli zmìnit tyto Všeobecné podmínky a všechny ostatní konkrétní podmínky týkající se webových stránek, a to vyvìšením zmìnìných podmínek na webových stránkách. Tyto zmìny nabudou úèinnosti k datu, kdy jsou zveøejnìny.

IV. Vlastnictví

4. Informace zveøejnìné na webových stránkách a v rámci služby jsou ve vlastnictví Evropské unie a OECD.

5. Vlastnická práva, vèetnì autorských práv, která se vztahují na veškerý obsah dostupný prostøednictvím tìchto webových stránek, jsou svìøena jejich pøíslušným vlastníkùm. Pøístupem k informacím, materiálùm èi službì tìchto webových stránek uživatel nezískává jakékoliv jejich vlastnictví. Veškerá práva, která nejsou tìmito podmínkami výslovnì udìlena, jsou vyhrazena ze strany pøíslušného majitele (pøíslušných majitelù).

V. Právo na užívání, omezení

1. Pøístup k informacím, materiálùm a službì tìchto webových stránek se poskytuje pro úèely popsané v bodu I výše, a to v rozsahu a v souladu s cíli, které sleduje Evropská komise.

2. Využívání informací, materiálù a služeb tìchto webových stránek se øídí následujícími ustanoveními.

Uživatelé mohou:

a) beze zmìny využívat informace, materiály a služby tìchto webových stránek, pro vlastní úèely nekomerèního charakteru:

b) realizovat sebehodnocení, jak je uvedeno v bodì I.1 výše;

Uživatelé nesmìjí

a) používat informace, materiály nebo služby pro komerèní úèely;

b) vykonávat jakoukoli èinnost, která by mohla poškodit nebo porušovat úèel a cíle webových stránek a služeb; uživatelé zejména nesmìjí mìnit bezplatný charakter webových stránek a služby tím, že by je využívali pro komerèní úèely.

VI. Omezení

Výše uvedená licenèní ustanovení se netýkají informací, na nìž se vztahuje již udìlené nebo projednávané právo duševního vlastnictví (napø. ochranné známky, vzory a databázová práva). V uvedených pøípadech, jakož i vždy, kdy je vyžadováno komerèní využití, se uživatelé vyzývají, aby si vyžádali specifické a výslovné povolení ze strany Evropské komise.

Tyto Všeobecné podmínky nepovolují používání vizuální identity èi loga Evropské komise a OECD. To se øídí zvláštními podmínkami, které jsou k dispozici zde [link  https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] a zde. [link http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Jakákoli práva, která nejsou výslovnì udìlena podle tìchto Všeobecných podmínek, podléhají konkrétní žádosti o povolení ze strany Evropské komise.

VII. Informace o vylouèení odpovìdnosti

Aèkoli Evropská komise usiluje o to, aby informace, materiály a služby byly aktuální a správné, neèiní jakýkoli závazek, záruku èi garanci ohlednì správnosti, úplnosti èi pøimìøenosti materiálù a služeb, které jsou dostupné na webové stránce, a proto výslovnì odmítá jakoukoli odpovìdnost za chyby a opomenutí v maximální možné míøe povolené zákonem.

VIII. Zpracování a ochrana údajù

V pøípadì, kdy jsou na tìchto webových stránkách požadovány vaše osobní údaje, bude se s tìmito informacemi nakládat v souladu s naøízením (EU) 2016/6791 – obecné naøízení o ochranì údajù – v Evropské unii, odkaz [link  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakty??

S dotazy týkajícími se webových stránek nebo služby, popøípadì požadujete-li specifické a výslovné povolení, obrate se na: enquiries@betterentrepreneurship.eu