Liigu edasi põhisisu juurde

Juriidiline märkus

Tingimused 

SELLE VEEBISAIDI JA TEENUSE KASUTAMISE KORRAL NÕUSTUTE JÄRGIMA NEID TINGIMUSI.

I. Teave veebisaidi kohta

1. Veebisaidi üldine eesmärk on tagada juurdepääs tööriistale Better Entrepreneurship Tool (edaspidi: teenus). Better Entrepreneurship Tool on tasuta veebipõhine enesehindamise ja õppetööriist kaasava ning sotsiaalse ettevõtluspoliitika ja -programmide jaoks. Tööriist hõlmab järgmist:

•   enesehindamisvahendid, mis loovad raamistiku linnas, piirkonnas ja riigis kaasava ning sotsiaalse ettevõtluspoliitika ja -programmide üle mõtlemiseks;
•   poliitikaalased suunised ja inspireerivad juhtumiuuringud poliitika paremaks kujundamiseks. 

2. Juurdepääs teenusele ja veebisaidi kaudu pakutavatele materjalidele on avatud. Selleks on aga tarvis autentimist.

3. Euroopa Komisjon teeb jõupingutusi veebisaidi katkematu kättesaadavuse tagamiseks. Aeg-ajalt võidakse siiski juurdepääs veebisaidile ja selle teenusele parandus- või hooldustöödeks või uute teenuste või vahendite kasutuselevõtuks peatada, seda piirata või takistada.

II. Definitsioonid

Teenus(ed) on kogu tööriist Better Entrepreneurship Tool, mis võimaldab kasutajatel hinnata oma ettevõtlusprofiili, andes nende sisestatud andmete põhjal juurdepääsu kohandatud aruannetele.

Teave ja materjalid on mis tahes sisu, sh andmed, tekst, pildid või videod, mis on saadaval tööriista Better Entrepreneurship Tool veebisaidil ja teenuses, ning dokumendid, mis on kättesaadavad pärast enesehindamise tegemist.

Üldtingimused on praegused tingimused, mis kehtivad veebisaidi, selle teenuste või teabe ja materjalide mis tahes kasutuse suhtes.

III. Kehtivad tingimused

1. Veebisaidi mis tahes teabele, materjalile või teenusele juurdepääsu ja teabe, materjali või teenuse kasutamise kohta kehtivad käesolevad üldised kasutustingimused, mille kasutaja peab heaks kiitma.

2. Euroopa Liidul on õigus neid üldtingimusi ja mis tahes teisi veebisaidil olevaid konkreetseid tingimusi mis tahes ajal muuta, postitades muudetud tingimused veebisaidile. Muudatused jõustuvad postitamise kuupäeval.

IV. Kuuluvus

4. Veebisaidil ja teenuses avaldatud teave kuulub Euroopa Liidule ja OECD-le.

5. Omandiõigused, sh autoriõigused, mis rakenduvad kogu veebisaidi kaudu saadaolevale sisule, kuuluvad seaduse kohaselt nende õiguste omanikele. Juurdepääs teabele, materjalile ja veebisaidi teenusele ei anna kasutajale nende omanikuõigusi. Kõik õigused, mida pole siin konkreetselt antud, kuuluvad õiguste vastavatele omanikele.

V. Kasutusõigus ja -piirangud

1. Juurdepääs veebisaidi teabele, materjalile ja teenusele on tagatud eespool toodud punktis I kirjeldatud otstarbel Euroopa Komisjoni kehtestatud ulatuses ja eesmärkidel.

2. Selle veebisaidi teabe, materjali ja teenuse kasutamine on reguleeritud järgmiselt.

Kasutajad tohivad teha järgmist:

a) kasutada selle veebisaidi teavet, materjali ja teenust isiklikel mitteärilistel eesmärkidel;

b) teha enesehindamisi eespool toodud punktis I.1 kirjeldatud viisil.

Kasutajad ei tohi teha järgmist:

a) kasutada teavet, materjale või teenust ärilistel eesmärkidel;

b) teha toiminguid, mis võiksid veebisaidi ja teenuse eesmärke kahjustada või rikkuda; eelkõige ei tohi kasutajad mõjutada veebisaidi ja teenuse tasuta pakkumise korda, kasutades neid ära ärilistel eesmärkidel.

VI. Piirangud

Eelmainitud litsents ei hõlma teavet, mille kohta kehtib mis tahes tagatud või ootel olev intellektuaalomandiõigus (nt kaubamärgid, kujundused ja andmebaasiõigused). Nendel juhtudel ja ärilise kasutuse vajaduse korral tuleb kasutajatel küsida Euroopa Liidult konkreetset ja otsesõnalist luba.

Praegused üldtingimused ei luba kasutada Euroopa Komisjoni või OECD visuaalset identiteeti ega logo. Nende kohta kehtivad konkreetsed tingimused, mida saate vaadata vastavalt siin [linki https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ]  ja siin [linki http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Mis tahes õiguste puhul, mida praegused üldtingimused otsesõnaliselt ei taga, tuleb küsida Euroopa Komisjonilt luba.

VII. Lahtiütlus

Kuigi Euroopa Komisjon teeb jõupingutusi teabe, materjali ja teenuse ajakohase ning täpsena hoidmiseks, ei esita Euroopa Komisjon väiteid, kindlusta ega anna garantiisid veebisaidil olevate materjalide ja teenuste täpsuse, täielikkuse või adekvaatsuse kohta, mistõttu ütleb Euroopa Komisjon maksimaalsel seadusega lubatud määral otsesõnaliselt lahti vastutusest vigade ja puudujääkide eest.

VIII. Andmetöötlus ja -kaitse

Kui veebisait küsib teilt isikuandmeid, töödeldakse neid määruse (EL) 2016/6791 (Euroopa Liidu üldise andmekaitsemääruse) kohaselt, link [linki https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

Veebisaiti või teenust puudutavate päringute korral või konkreetse ja otsesõnalise loa hankimiseks võtke ühendust meiliaadressil enquiries@betterentrepreneurship.eu