Skočiť na hlavný obsah

Právne upozornenie

Podmienky

POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY A SLUŽBY SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ TÝMITO PODMIENKAMI.

I. O webovej lokalite

1. Všeobecným cieľom webovej lokality je poskytnúť prístup k nástroju Better Entrepreneurship Tool (ďalej len „služba“). Nástroj Better Entrepreneurship Tool je bezplatný online nástroj na vlastné hodnotenie a vzdelávanie o začleňujúcich politikách a programoch sociálneho podnikania. Nástroj obsahuje:  

•   vlastné hodnotenia, ktoré poskytujú rámec na úvahy o začleňujúcich politikách a programoch sociálneho podnikania v meste, regióne alebo krajine;
•   usmernenia týkajúce sa politiky a inšpirujúce prípadové štúdie na podporu lepšej tvorby politiky. 

2. K službe a materiálom, ktoré ponúka webová lokalita, je otvorený prístup. Vyžaduje sa však prihlásenie.

3. Európska komisia sa zaväzuje zabezpečiť neprerušovanú dostupnosť webovej lokality. Prístup k webovej lokalite a jej službe však môže byť príležitostne pozastavený, obmedzený alebo zablokovaný s cieľom umožniť opravy, údržbu alebo zavedenie nových služieb alebo funkcií.

II. Definície

Služba (služby) znamená celý nástroj Better Entrepreneurship Tool, ktorý používateľom umožňuje vyhodnocovať ich podnikateľský profil, a zároveň poskytuje prístup k personalizovaným správam na základe údajov zadaných používateľmi.

Informácie a materiály znamenajú akýkoľvek obsah vrátane údajov, textu, obrázkov alebo videí, ktoré sú dostupné na webovej lokalite nástroja Better Entrepreneurship Tool a v rámci služby vrátane dokumentov poskytnutých po vykonaní vlastného hodnotenia.

Všeobecné podmienky znamenajú tieto podmienky, ktoré sa vzťahujú na akékoľvek používanie webovej lokality, jej služby alebo informácií a materiálov.

III. Platné podmienky

1. Prístup k materiálom alebo službe na tejto webovej lokalite a ich používanie podliehajú týmto všeobecným podmienkam používania a vyžadujú si súhlas používateľa s týmito všeobecnými podmienkami.
2. Európska únia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné podmienky a akékoľvek iné osobitné podmienky na tejto webovej lokalite prostredníctvom zverejnenia pozmenených podmienok na webovej lokalite. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť od dátumu ich zverejnenia.

IV. Vlastníctvo

4. Informácie zverejnené na webovej lokalite a v službe vlastnia Európska únia a OECD.
5. Vlastnícke práva vrátane autorských práv vzťahujúce sa na celý obsah dostupný prostredníctvom tejto webovej lokality prináležia ich príslušným vlastníkom. Prístupom k informáciám, materiálom a službe na tejto webovej lokalite používatelia nezískavajú žiadne vlastníctvo týchto položiek. Všetky práva, ktoré nie sú osobitne udelené v tomto texte, sú vyhradené pre ich príslušných vlastníkov.

V. Právo na používanie a obmedzenia

1. Prístup k informáciám, materiálom a službám na tejto webovej lokalite sa poskytuje na účely opísané v predchádzajúcom bode I v rámci rozsahu pôsobnosti a cieľov, ktoré sleduje Európska komisia.
2. Používanie informácií, materiálov a služby na tejto webovej lokalite sa riadi týmito pravidlami.

Používatelia môžu:
a) používať informácie, materiály a službu na tejto webovej lokalite na vlastné nekomerčné účely, pričom ich nesmú meniť:
b) vykonávať vlastné hodnotenie opísané v predchádzajúcom bode I.1;

Používatelia nesmú:
a) používať informácie, materiály a službu na komerčné účely;
b) vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by sa mohli poškodiť alebo narušiť účely tejto webovej lokality a služby, a predovšetkým používatelia nesmú zasiahnuť do bezplatného fungovania webovej lokality a služby tak, že by ich komerčne využívali.

VI. Obmedzenia

Uvedená licencia sa nevzťahuje na informácie, na ktoré sa vzťahuje akékoľvek udelené alebo udeľované právo duševného vlastníctva (napr. ochranné známky, dizajny a databázové práva). V takých prípadoch a v akomkoľvek prípade, keď sa vyžaduje komerčné používanie, sú používatelia vyzvaní, aby vyhľadali osobitné a výslovné povolenie Európskej komisie.

Týmito podmienkami sa nepovoľuje používanie vizuálnej identity ani loga Európskej komisie alebo OECD. Tieto položky podliehajú osobitným podmienkam, ktoré si môžete prečítať tu [odkaz na https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] a tu. [odkaz na http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Akékoľvek práva, ktoré nie sú výslovne udelené podľa týchto všeobecných podmienok, podliehajú osobitnej žiadosti o povolenie od Európskej komisie.

VII. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia sa síce usiluje zachovávať aktuálnosť a presnosť informácií, materiálov a služby, no neposkytuje žiadne vyhlásenia, ubezpečenia ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo vhodnosť materiálov a služieb dostupných prostredníctvom webovej lokality, a teda výslovne odmieta zodpovednosť za chyby a vynechania v maximálnej miere povolenej zákonom.

VIII. Spracovanie a ochrana údajov

V prípadoch, keď sa na tejto webovej lokalite vyžadujú osobné údaje o vás, s týmito informáciami sa narába podľa nariadenia (EÚ) 2016/6791, čo je všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov, odkaz [odkaz na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

Otázky o záležitostiach týkajúcich sa webovej lokality alebo služby a žiadosti o osobitné a výslovné povolenie zasielajte na adresu: enquiries@betterentrepreneurship.eu