Pereiti į pagrindinį turinį

Teisinis pranešimas

Sąlygos 

NAUDODAMIESI ŠIA INTERNETO SVETAINE IR PASLAUGA JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ

I. Apie interneto svetainę

1.Bendrasis Svetainės tikslas yra suteikti prieigą prie priemonės „Better Entrepreneurship Tool “ (toliau – „Paslauga“).„ Better Entrepreneurship Tool“ yra nemokama internetinė savęs vertinimo ir mokymosi priemonė apie įtraukaus ir socialinio verslumo politiką ir  programas.Priemonė apima:

•   savęs vertinimą, kuris padeda apsvarstyti įtraukaus ir socialinio verslumo politiką ir programas mieste, regione arba šalyje.
•   politikos gaires ir motyvuojančius atvejų tyrimus, kuriais siekiama remti geresnį politikos formavimą.

2.Prieiga prie Paslaugos ir medžiagos Svetainėje yra atvira visiems.Tačiau tam reikalingas tapatumo nustatymas.

3.Europos Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti nepertraukiamą Svetainės prieigą. Tačiau kartais prieiga prie Svetainės ir jos Paslaugos gali būti sustabdyta arba apribota, kad būtų galima atlikti tvarkymo ir priežiūros darbus arba diegti naujas paslaugas ar priemones.

II.Apibrėžimai

„Paslauga (-os)“ reiškia visą priemonę „Better Entrepreneurship Tool“, suteikiančią naudotojams galimybę įvertinti savo verslumo profilį, tuo pačiu suteikiant prieigą prie pritaikytų ataskaitų, pagrįstų naudotojo pateikta informacija.

„Informacija“ ir „Medžiaga“ reiškia bet kokį turinį, įskaitant duomenis, tekstą, vaizdus ar vaizdo įrašus priemonės „ Better Entrepreneurship Tool “ Svetainėje, kurie yra Paslaugos dalis, įskaitant dokumentus, pateiktus atlikus įsivertinimą.

Bendrosios sąlygos reiškia šias sąlygas, kurios gali būti taikomos bet kokiam Svetainės, jos Paslaugos arba Informacijos ir Medžiagos naudojimui.

III.Taikytinos sąlygos

1.Prieiga prie bet kokios Svetainėje esančios Informacijos, Medžiagos arba Paslaugos ir jų naudojimas yra reglamentuojami šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis ir reiškia, kad naudotojas sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

2.Europos Sąjunga pasilieka teisę bet kada pakeisti šias bendrąsias ir bet kokias Svetainės sąlygas, paskelbdama pakeistas sąlygas Svetainėje.Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

IV.Nuosavybė

4.Svetainėje paskelbta informacija ir Paslauga priklauso Europos Sąjungai ir EBPO.

5.Visam šios Svetainės turiniui taikomos nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, priklauso jų savininkams.Prieiga prie Svetainėje esančios informacijos, medžiagos ir Paslaugos naudotojams nesuteikia jokių nuosavybės teisių.Visas teises, kurios nėra konkrečiai suteikiamos šiuo dokumentu, priklauso atitinkamam (-iems) savininkui (-ams).

V. Naudojimo teisė ir apribojimai

1.Prieiga prie šioje Svetainėje esančios Informacijos, Medžiagos ir Paslaugos suteikiama I punkte aprašytais tikslais, atsižvelgiant į Europos Komisijos veiklos sritį ir siekiamus tikslus.
2.Šioje Svetainėje esančios Informacijos, Medžiagos ir Paslaugos naudojimas reglamentuojamas taip.

Naudotojai gali:
a) naudoti šioje Svetainėje esančią Informaciją, Medžiagą ir Paslaugą nekomerciniais tikslais, jų nekeisdami;
b) atlikti įsivertinimą, kaip aprašyta I.1 punkte;

Naudotojai negali:
a) naudoti Informacijos, Medžiagos arba Paslaugos komerciniais tikslais;
b) imtis veiklos, kuri galėtų pakenkti ar pažeisti Svetainės ir Paslaugos tikslus; visų pirma naudotojai turėtų nenaudoti nemokamo Svetainės ir Paslaugos turinio komerciniais tikslais.

VI. Apribojimai

Pirmiau minėta licencija neapima informacijos, kuriai taikomos kokios nors suteiktos ar nagrinėjamos intelektinės nuosavybės teisės (pvz., prekės ženklai, dizainas ir duomenų bazės gamintojo teisės). Tais atvejais ir bet kuriuo atveju, kai reikalingas naudojimas komerciniais tikslais, naudotojai yra skatinami kreiptis į Europos Komisiją dėl konkretaus ir aiškaus leidimo.

Šios bendrosios sąlygos nesuteikia teisės naudoti Europos Komisijos arba EBPO vaizdinės tapatybės ir logotipo. Jiems galioja konkrečios sąlygos, kurias galite rasti čia [nuoroda į https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] ir čia [nuoroda į http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Bet kurioms teisėms, kurios nėra aiškiai suteiktos pagal šias Bendrąsias sąlygas, reikalingas specialus Europos Komisijos leidimas.

VII. Atsisakymas

Siekdama užtikrinti, kad informacija, medžiaga ir Paslauga būtų pateikiamos laiku ir tiksliai, Europos Komisija nepatvirtina ir neužtikrina Svetainėje pateikiamos medžiagos ir paslaugų tikslumo, išsamumo ar tinkamumo ir todėl, kiek leidžia įstatymai, aiškiai neigia savo atsakomybę už klaidas ir praleidimus.

VIII. Duomenų tvarkymas ir apsauga

Tais atvejais, kai šioje svetainėje reikalaujama pateikti jūsų asmens duomenis, tokia informacija bus tvarkoma pagal Reglamentą (ES) 2016/6791, Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą [nuoroda į https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie Svetainę arba Paslaugą, arba reikalingas konkretus ir aiškus leidimas, rašykite adresu: enquiries@betterentrepreneurship.eu