Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομική Ανακοίνωση

Όροι και προϋποθέσεις                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

I. Σχετικά με τον Ιστότοπο

1. Ο γενικός στόχος του Ιστότοπου είναι η παροχή πρόσβασης στο Εργαλείο Καλύτερης Επιχειρηματικότητας (εφεξής «η Υπηρεσία»). Το Εργαλείο Καλύτερης Επιχειρηματικότητας είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης και μάθησης σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς. Το εργαλείο περιλαμβάνει:  

•   αυτοαξιολογήσεις που προσφέρουν ένα πλαίσιο συλλογιστικής σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς σε μια πόλη, περιφέρεια ή χώρα.
•   κατευθυντήριες σημειώσεις χάραξης πολιτικής και περιπτωσιολογικές μελέτες που αποτελούν παράδειγμα για την υποστήριξη του σχεδιασμού καλύτερων πολιτικών. 

2. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία και στο υλικό που παρέχεται μέσω του Ιστότοπου είναι ελεύθερη. Ωστόσο, απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητας.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Ωστόσο, η πρόσβαση στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία του μπορεί κατά διαστήματα να αναστέλλεται, να περιορίζεται ή να εμποδίζεται για επιδιορθώσεις, συντήρηση ή την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών ή λειτουργιών.

II. Ορισμοί

Η/Οι Υπηρεσία/Υπηρεσίες συνεπάγονται ότι όλο το Εργαλείο Καλύτερης Επιχειρηματικότητας προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν το επιχειρηματικό τους προφίλ, ενώ παράλληλα παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές εκθέσεις με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών.

Με τον όρο Πληροφορίες και Υλικό νοείται κάθε περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, κειμένων, εικόνων ή βίντεο που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο του Εργαλείου Καλύτερης Επιχειρηματικότητας, και εντός της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που υποβάλλονται μετά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης.

Με τον όρο Γενικοί Όροι νοούνται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται κάθε χρήση του Ιστότοπου, της Υπηρεσίας του, ή των Πληροφοριών και του Υλικού αυτών.

III. Εφαρμοστέοι όροι

1. Η πρόσβαση σε, και η χρήση, κάθε Πληροφορίας, Υλικού ή Υπηρεσίας του Ιστότοπου διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, και συνεπάγονται αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων από τον χρήστη.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Γενικών Όρων και κάθε άλλου συγκεκριμένου όρου στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις στον Ιστότοπο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα παράγουν αποτελέσματα την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

IV. Κυριότητα

4. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και στην Υπηρεσία, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΟΣΑ.

5. Τα δικαιώματα κυριότητας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, που εφαρμόζονται για όλο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσου του παρόντος Ιστότοπου είναι κατοχυρωμένα στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η πρόσβαση στις πληροφορίες, στο υλικό και στην Υπηρεσία του Ιστότοπου δεν δίνει στους χρήστες καμία κυριότητα αυτών. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά με το παρόν ανήκουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες τους.

V. Δικαίωμα χρήσης και περιορισμοί

1. Η πρόσβαση στις Πληροφορίες, στο Υλικό και στην Υπηρεσία του παρόντος Ιστότοπου χορηγείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στο σημείο I παραπάνω, εντός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Η χρήση των Πληροφοριών, του Υλικού και της Υπηρεσίας του παρόντος Ιστότοπου ρυθμίζεται ως εξής.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να:

α) χρησιμοποιούν για τους δικούς τους μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τροποποίηση, τις Πληροφορίες, του Υλικό και τις Υπηρεσίες του παρόντος Ιστότοπου:

β) διεξάγουν αυτοαξιολόγηση, όπως περιγράφεται στο σημείο I.1 παραπάνω·

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να:

α) χρησιμοποιούν τις Πληροφορίες, το Υλικό ή την Υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς·

β) εκτελούν κάποια δραστηριότητα που θα μπορούσε να βλάψει ή να παραβιάσει τους σκοπούς του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας· πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες δεν θα θίξουν τον δωρεάν χαρακτήρα του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας, κάνοντας εμπορική χρήση αυτών.

VI. Περιορισμοί

Η προγενέστερη άδεια χρήσης δεν καλύπτει πληροφορίες για τις οποίες χορηγείται ή εκκρεμεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά σήματα, σχέδια, και δικαιώματα βάσης δεδομένων).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εμπορική χρήση, οι χρήστες καλούνται να ζητήσουν ειδική και ρητή άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν δίνουν άδεια χρήσης της οπτικής ταυτότητα και του λογότυπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΟΟΣΑ. Αυτά υπόκειται σε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που μπορείτε να διαβάσετε αντίστοιχα εδώ [συνδέω με https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] και εδώ. [συνδέω με http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Κάθε δικαίωμα που δεν χορηγείται ρητά βάσει των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων υπόκειται σε ειδικό αίτημα άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

VII. Αποποίηση ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που προσπαθεί να διατηρήσει τις πληροφορίες, το υλικό και την Υπηρεσία έγκυρες και ακριβείς δεν δηλώνει, διαβεβαιώνει ή εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια του υλικού και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου και, επομένως, αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για σφάλματα και παραλείψεις στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

VIII. Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων

Στις περιπτώσεις που ο παρών ιστότοπος απαιτεί από σας προσωπικά δεδομένα, οι εν λόγω πληροφορίες, θα τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/6791, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνδεσμος [συνδέω με https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία και για αίτημα ειδικής και ρητής άδειας, επικοινωνήστε στο: enquiries@betterentrepreneurship.eu