Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην καινοτομία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω της θέσπισης πολιτικών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Wheel of colors - pink, green, turquoise, orange, blue and purple
Επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς
Η επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και παρέχει ισότιμα σε όλους την ευκαιρία να συστήσουν και να διευθύνουν μια επιχείρηση.
Wheel of colors - pink, green, orange, yellow, turquoise, blue and purple
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα επικεντρώνεται στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες με αισθητό κοινωνικό αντίκτυπο.