Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους και στον πλανήτη

 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φορείς που δραστηριοποιούνται εμπορικά για την επίτευξη κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, όμως ενδέχεται να χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης, καθώς και άλλες ευνοϊκές συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να ακμάσουν. 

Αυτό το σκέλος του Εργαλείου σάς παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε αν οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα ευνοούν και στηρίζουν τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων και την επέκτασή τους. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επτά ενότητες οι οποίες απαρτίζονται από δηλώσεις που δίνουν τροφή για σκέψη και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς δράσης στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Θα σας ζητηθεί να αξιολογήσετε το περιβάλλον σας σε σχέση με αυτές τις δηλώσεις.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της κοινωνικής οικονομίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινωνική οικονομία, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και συμβουλευτείτε τους συνδέσμους που παρέχονται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 

Αξιολογήστε το οικοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητάς σας (ή κοινωνικής οικονομίας)

 

  • Μπορείτε να διενεργήσετε την αξιολόγηση στη γλώσσα σας επιλέγοντάς την από το αναπτυσσόμενο μενού στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
  • Η κάθε αυτοαξιολόγηση περιλαμβάνει μια συλλογή δηλώσεων ορθής πρακτικής, με βάση τις οποίες καλείστε να αξιολογήσετε την πόλη, την περιφέρεια ή τη χώρα σας. 
  • Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επτά ενότητες που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς δράσης. Θα χρειαστείτε περίπου δέκα λεπτά για να ολοκληρώσετε την κάθε ενότητα, ανάλογα με τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσετε περίπου μία ώρα για να ολοκληρώσετε και τις επτά ενότητες της αξιολόγησης.
  • Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση με όποια σειρά θέλετε, και σε διαφορετικά στάδια. 
  • Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε για να διενεργήσετε την αξιολόγηση, όμως θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε στο τέλος τα αποτελέσματά σας. Με την απόκτηση λογαριασμού θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες και να προσκαλέσετε και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν από κοινού στην αξιολόγηση. 
  • ΔΕΝ υπάρχουν λάθος απαντήσεις. Απαντήστε στις ερωτήσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Μόνο έτσι τα αποτελέσματα θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα. 
  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αξιολόγηση για να εξετάσετε το υφιστάμενο οικοσύστημα κοινωνικής οικονομίας σας υιοθετώντας απλώς μια ευρύτερη οπτική κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης και έχοντας κατά νου τους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας.

Ελπίζουμε η αυτοαξιολόγηση να αποτελέσει το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό.

 

Social entrepreneurs working
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Εδώ μπορείτε να αξιολογήσετε σε ποιον βαθμό οι υφιστάμενες πολιτικές και οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων και στην επέκτασή τους.
social economy action plan cover
Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία
Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία, προκειμένου να στηρίξει την κοινωνική οικονομία και να βελτιώσει τις συνθήκες-πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία. Το Σχέδιο δράσης έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Πύλη κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ
Σκοπός της Πύλης κοινωνικής οικονομίας της ΕΕ, που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2023, είναι να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και την καθοδήγηση για την κοινωνική οικονομία.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ για την κοινωνική οικονομία και τα οικοσυστήματα κοινωνικής οικονομίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Σύσταση του ΟΟΣΑ για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική καινοτομία
Η Σύσταση στηρίζει τη δυνατότητα της κοινωνικής οικονομίας να καινοτομεί υιοθετώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να παρέχει βασικές υπηρεσίες, να συμβάλλει σε μια ψηφιακή μετάβαση πιο δίκαιη και με σεβασμό προς το περιβάλλον, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων και να χτίζει κοινότητες. Αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των πρακτικών και την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων πολιτικής κατάλληλων για τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια, καθώς και για τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία απαρτίζεται εν γένει από οργανισμούς όπως ενώσεις, συνεταιρισμοί, ιδρύματα, ταμεία αλληλασφάλισης και κοινωνικές επιχειρήσεις.

H Σύσταση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική καινοτομία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ στην Ολομέλεια της 10ης Ιουνίου 2022, μετά από εισήγηση της Επιτροπής για την τοπική απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη (LEED).
Banner Toolkit
Εργαλειοθήκη για την εφαρμογή της Σύστασης του ΟΟΣΑ
Σκοπός της διαδικτυακής εργαλειοθήκης είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής του ΟΟΣΑ και άλλων φορέων να εφαρμόσουν τη Σύσταση. Μετά την υιοθέτηση της Σύστασης, πολλές χώρες έκαναν έκκληση για τη δημιουργία ενός εργαλείου το οποίο θα τους παρείχε υποστήριξη κατά την εφαρμογή, καθώς και τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται. Κατά της διάρκεια της 2ης διάσκεψης κορυφής Global Action, ορισμένες χώρες υπογράμμισαν ότι η εργαλειοθήκη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διάδοση και στην εφαρμογή της Σύστασης.
Council of the European Union logo
EΕ: σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις συνθήκες-πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε και επισήμως μια σύσταση σχετικά με τις συνθήκες-πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία στις 27 Νοεμβρίου 2023. Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγικές για την κοινωνική οικονομία ή να επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες στρατηγικές τους εντός δύο ετών.
Η παραπάνω αξιολόγηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης στρατηγικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.