Премини към основното съдържание

Хората и планетата на първо място

 

Социалното предприемачество включва социални предприятия, които са субекти, които имат социални или екологични цели като причина за своята търговска дейност. Тези предприятия могат да подпомогнат местното развитие и социалното сближаване, но може да се нуждаят от специфични мерки за подпомагане и други благоприятни условия, за да процъфтяват. 

Тази част от инструмента позволява да се прецени дали настоящите политики и програми благоприятстват и подпомагат социалните предприятия да стартират и да разширяват дейността си. Оценката включва седем модула с подканящи към размисъл въпроси, които обхващат различни области на действие в екосистемата на социалното предприемачество. Ще бъдете помолени да оцените вашия контекст спрямо тези твърдения.

Социалните предприятия са част от социалната икономика. За да научите повече за социалната икономика, гледайте това видео и вижте връзките в долната част на тази страница.

 

Оценете вашата екосистема на социалното предприемачество (или социалната икономика)

 

  • Можете да извършите оценката на собствения си език, като го изберете от падащото меню в горния десен ъгъл.
  • Всяка самооценка включва набор от твърдения за добри практики, по които трябва да оцените своя град, регион или държава. 
  • Оценката включва седем модула, обхващащи различни области на действие. Завършването на всеки модул отнема около десет минути в зависимост от информацията, с която разполагате. По този начин пълната оценка отнема приблизително един час.
  • Можете да завършите оценката в желаната от вас последователност и на различни етапи. 
  • Не е необходимо да се регистрирате, за да извършите оценката, но за да запазите резултатите си в края, ще трябва да създадете акаунт. Акаунтът ще ви позволи също така да създавате групи и да каните други заинтересовани страни да участват заедно в оценката. 
  • НЯМА грешни отговори. Моля, отговорете на въпросите си възможно най-честно. Това ще ви позволи да придобиете действителна представа. 
  • Моля, имайте предвид, че можете да използвате тази оценка и за да оцените вашата текуща екосистема на социалната икономика, като просто я попълните с по-широк фокус върху организациите от социалната икономика.

Надяваме се, че самооценката ще ви бъде полезна за насърчаване на размисъл.

 

Social entrepreneurs working
Социално предприемачество
Тук можете да оцените до каква степен настоящите политики и инициативи помагат на социалните предприятия да стартират и да се разрастват.
social economy action plan cover
План за действие на ЕС за социалната икономика
През декември 2021 г. Европейската комисия прие План за действие за социалната икономика, за да подкрепи социалната икономика и да подобри рамковите условия за нея. Планът за действие е с времеви хоризонт до 2030 г.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Портал на ЕС за социалната икономика
Стартирал през юни 2023 г., порталът на ЕС за социална икономика има за цел да предоставя подходяща информация и насоки за и относно социалната икономика.
Научете повече за плана за действие на ЕС за социалната икономика, възможностите за финансиране от ЕС за социалната икономика и екосистемите на социалната икономика във всички държави — членки на ЕС.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Препоръка на ОИСР относно социалната и солидарна икономика и социалните иновации
В препоръката се насърчава потенциалът на социалната икономика да създава нови бизнес модели, да предоставя основни услуги, да допринася за по-справедлив, екологичен и цифров преход, да ангажира младите хора и да изгражда общности. В него се признава разнообразието на практиката и необходимостта от политически инструменти, които да са приложими в различни държави и при различна степен на развитие на социалната икономика. Социалната икономика обикновено се състои от организации като сдружения, кооперации, фондации, взаимоспомагателни дружества и социални предприятия.

Препоръката относно социалната и солидарната икономика и социалните иновации е приета от Съвета на ОИСР на министерско равнище на 10 юни 2022 г. по предложение на Комитета за местна заетост и икономическо развитие (LEED).
Banner Toolkit
Инструментариум за прилагане на препоръката на ОИСР
Онлайн инструментариумът ще подпомогне създателите на политики в ОИСР и извън нея при изпълнението на препоръката. След приемането на препоръката много държави поискаха създаването на инструмент, който да ги подпомага в процеса на прилагане и да бъде платформа за споделяне на най-добрите практики и препятствията, които трябва да се избягват. По време на втората Световна среща на високо равнище за действия някои държави подчертаха, че инструментариумът е ключов елемент в разпространението и прилагането на препоръката.
Council of the European Union logo
ЕС: Препоръка на Съвета относно рамковите условия за социалната икономика
На 27 ноември 2023 г. Съветът на Европейския съюз официално прие препоръка относно рамковите условия в областта на социалната икономика. С нея държавите — членки на ЕС, се призовават да разработят или актуализират стратегии за социалната икономика в рамките на две години.
Оценката на социалното предприемачество по-горе може да бъде полезен инструмент в подкрепа на разработването на национални, регионални и местни стратегии.