Премини към основното съдържание

За кого са предназначени тези политики и програми?

 

Тези политики обикновено са насочени към групи, които не са достатъчно представени в предприемачеството или са изправени пред по-големи пречки за създаване на бизнес и самостоятелна заетост, например жени, младежи, възрастни хора, безработни лица и мигранти. Налични са 6 версии на Инструмента за самооценка: оценка на приобщаващото предприемачество, която може да се използва за изследване на всяка или всички групи, свързани с приобщаващото предприемачество, както и адаптирани оценки за жени, младежи, възрастни хора, безработни лица и мигранти.

 

Оценете своите политики и програми за приобщаващо предприемачество

 

  • Всяка самооценка включва набор от твърдения за добри практики, по които трябва да оцените своя град, регион или държава.
  • Твърденията за добри практики са организирани в 6 модула. Ще ви трябват приблизително 10 минути, за да завършите всеки от модулите, които съставляват оценката.
  • Създаването на акаунт ще ви позволи да запазите оценката, за да я завършите по-късно. Това ще ви позволи също така да създавате групи и да каните колеги и други заинтересовани страни да участват в оценяването.
  • Моля, отговаряйте възможно най-честно, за да се гарантира, че инструментът ви предоставя най-подходящите ресурсни материали.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Женско предприемачество
Оценка на предприемачеството, за да се проучат възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа на жените, които започват и развиват своя бизнес.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Младежко предприемачество
Оценка на предприемачеството, за да се проучат възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа на младите хора в областта на предприемачеството.
Four women working around a table
Предприемачество сред мигрантите
Оценка на предприемачеството, за да се проучат възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа на предприемачи имигранти и предприемачи с мигрантски произход.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Предприемачество сред възрастните хора
Оценка на предприемачеството, за да се проучат възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа на възрастните хора, които се занимават с предприемачество и притежават бизнес.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Предприемачество сред безработните лица
Оценка на предприемачеството, за да се проучат възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа на хора, които започват и развиват свой бизнес след период на безработица.
Group of people sitting around a table talking
Приобщаващо предприемачество (всички групи)
Тази оценка може да се използва за проучване на възможностите, предизвикателствата и наличните системи за подкрепа, спомагащи за цялостното приобщаване и разнообразие в предприемачеството (т.е. за всички групи). Оценката може също така да бъде адаптирана, за да се разгледа друга група, свързана с приобщаващото предприемачество (напр. предприемачи с увреждания), или подгрупа в рамките на групи, свързани с приобщаващото предприемачество (напр. млади предприемачи мигранти, жени предприемачи, които започват от безработица).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Академия за политика в областта на младежкото предприемачество
Академията за политика в областта на младежкото предприемачество (YEPA) е мрежа за обучение в областта на политиките, в която участват създатели на политики, мрежи и организации за младежко предприемачество, мрежи за социално предприемачество, ръководители на програми за младежко предприемачество и изследователи. YEPA се основава на дългогодишното сътрудничество между ОИСР и ЕС в областта на приобщаващото предприемачество и има за цел да подобри резултатите за младите хора на пазара на труда, като подкрепя правителствата и техните партньори при разработването и прилагането на подходящи политики за младежко предприемачество. Мрежата има за цел да укрепи политиките и програмите за младежко предприемачество, като повишава знанията за пречките, пред които са изправени младите хора в предприемачеството, и улеснява обмена между създателите на политики, младите предприемачи и експертите относно това какво работи добре в политиката в областта на младежкото предприемачество. Посетете yepa-hub.org, за да получите достъп до ресурси, материали и информация относно политиката в областта на младежкото предприемачество.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
„Липсващите предприемачи“
Поредицата от двугодишни доклади, озаглавени „Липсващите предприемачи“, предоставя преглед на последните тенденции и развития в политиката в областта на приобщаващото предприемачество. В доклада се разглеждат начините, по които правителствените политики могат да освободят неизползвания предприемачески потенциал на недостатъчно представените части от населението, включително жените, младежите, възрастните хора, безработните лица, имигрантите и хората с увреждания. Той предлага сравнителни данни за предприемаческите дейности и пречките, пред които е изправена всяка група в страните от ОИСР и Европейския съюз. Поредицата предоставя конкретни примери за политики и инициативи, които показват обещаващи резултати и/или новаторски подходи, за да вдъхновят други. Всеки доклад съдържа тематични глави, както и профили на страните за всяка от 27-те държави — членки на ЕС, които показват основните скорошни тенденции в многообразието на предприемачеството, както и текущото състояние и развитието на политиката във всяка държава.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Препоръка на ОИСР за създаване на по-добри възможности за младите хора
Препоръката на ОИСР за създаване на по-добри възможности за младите хора насърчава успешното участие на младите хора на пазара на труда и в обществото, включително чрез младежко предприемачество. Тя очертава как държавите могат да прилагат общоправителствени стратегии в подкрепа на младите хора и се основава на Плана за действие за младежта на ОИСР.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Препоръки на ОИСР относно равенството между половете в областта на образованието, заетостта, предприемачеството и обществения живот
Препоръките на ОИСР относно равенството между половете в областта на образованието, заетостта, предприемачеството и обществения живот насърчават приемането на политики и практики, които подкрепят равенството между половете в образованието, насърчават политиките и условията на труд, благоприятни за семейството, улесняват участието на жените на пазара на труда, особено чрез намаляване на неравнопоставеността между половете в областта на предприемачеството. Тези препоръки имат за цел да включат равенството между половете в проектирането, разработването, прилагането и оценяването на съответните публични политики и бюджети.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Препоръка на ОИСР относно политиките за МСП и предприемачеството
Препоръката на ОИСР относно политиките за МСП и предприемачеството предоставя цялостна рамка и инструменти в подкрепа на разработването на последователни, ефективни и ефикасни политики за МСП и предприемачеството, особено такива, които подкрепят приобщаващия и устойчив растеж в полза на всички. Инструментариумът за прилагане има за цел да приведе препоръката в действие, като предостави практически насоки на създателите на политики, както и ресурси и допълнителни инструменти.
visuals better incubation project
Проект „По-добър инкубатор“
За повече вдъхновение как да се гарантира, че инкубаторите и организациите за подпомагане на бизнеса обръщат по-голямо внимание на специфични групи като младежи, жени, мигранти, възрастни хора и хора с увреждания, можете да се запознаете с резултатите от проекта „По-добър инкубатор“. Финансирани от Европейската комисия, EBN, Impact Hub и EVPA (понастоящем Impact Europe) разработиха този новаторски проект в областта на инкубацията, който предизвика промяна в парадигмата на участниците. Няколко публикации вече са достъпни онлайн, сред които е и Инструментариумът за по-добра инкубация.