Pārlekt uz galveno saturu

Kam paredzētas šīs politikas un programmas?

 

Šīs politikas parasti izstrādātas uzņēmējdarbībā nepietiekami pārstāvētu iedzīvotāju grupām vai grupām, kuras saskaras ar lielākiem šķēršļiem, veidojot uzņēmumu vai uzsākot darboties pašnodarbinātas personas statusā, piemēram, sievietēm, jauniešiem, senioriem, bezdarbniekiem un migrantiem. Pašnovērtējuma rīkam ir sešas versijas: iekļaujošas uzņēmējdarbības novērtējums, ko var izmantot, lai izpētītu visas iekļaujošas uzņēmējdarbības grupas vai kādu no tām, kā arī pielāgoti novērtējumi atsevišķām grupām — sievietēm, jauniešiem, senioriem, bezdarbniekiem un migrantiem.

 

Novērtējiet savas iekļaujošās uzņēmējdarbības politikas un programmas

 

  • Katrs pašnovērtējums ietver vairākus labās prakses apgalvojumus, un jums ir jānovērtē sava pilsēta, reģions vai valsts, salīdzinot situāciju ar šiem apgalvojumiem.
  • Labās prakses apgalvojumi izkārtoti sešos moduļos. Lai pabeigtu vienu novērtējuma daļu jeb moduli, jums vajadzēs aptuveni 10 minūtes.
  • Ja izveidosiet kontu, jūs varēsiet saglabāt novērtējumu, lai to pabeigtu vēlāk. Tas arī ļaus jums izveidot grupas un uzaicināt kolēģus un citas personas veikt novērtējumu.
  • Lūdzu, atbildiet pēc iespējas godīgāk, lai nodrošinātu, ka rīks jums sniedz atbilstošākos resursus.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Sieviešu uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības novērtējums, ar ko izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas sievietēm, kas sāk un paplašina savu uzņēmumu.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Jauniešu uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības novērtējums, ar ko izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas jauniešiem uzņēmējdarbībā.
Four women working around a table
Migrantu uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības novērtējums, ar ko izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas imigrantiem uzņēmējiem un uzņēmējiem no migrējušām ģimenēm.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Senioru uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības novērtējums, ar ko izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas uzņēmējdarbībā aktīviem vecāka gadagājuma cilvēkiem un senioriem, kam pieder uzņēmums.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Bezdarbnieku uzņēmējdarbība
Uzņēmējdarbības novērtējums, ar ko izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas personām, kas sāk un paplašina savu uzņēmumu pēc bezdarba perioda.
Group of people sitting around a table talking
Iekļaujoša uzņēmējdarbība (visas grupas)
Ar šo novērtējumu var izvērtēt iespējas, izaicinājumus un atbalsta sistēmas, kas pieejamas, lai atbalstītu vispārēju iekļautību un dažādību uzņēmējdarbībā (tas ir, visām grupām). Novērtējumu arī var pielāgot, lai ņemtu vērā citu iekļaujošās uzņēmējdarbības grupu (tas ir, uzņēmējus ar invaliditāti) vai kādas iekļaujošās uzņēmējdarbības grupas apakšgrupu (tas ir, uzņēmējus, kas vienlaikus ir jaunieši un migranti; sievietes uzņēmējas, kas pirms tam bijušas bezdarbnieces).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
„Jauniešu uzņēmējdarbības politikas akadēmija”
„Jauniešu uzņēmējdarbības politikas akadēmija” ir politikas mācību un sadarbības tīkls politikas veidotājiem, jauniešu uzņēmējdarbības tīkliem un organizācijām, sociālās uzņēmējdarbības tīkliem, jauniešu uzņēmējdarbības programmu vadītājiem un pētniekiem. „Jauniešu uzņēmējdarbības politikas akadēmija” ir rezultāts jau ilgstošai ESAO un ES sadarbībai iekļaujošas uzņēmējdarbības jautājumos, un tās mērķis ir uzlabot jauniešu darba tirgus rezultātus, atbalstot valdības un to partnerus piemērotu jauniešu uzņēmējdarbības politiku izstrādē un īstenošanā. Sadarbības tīkls cenšas stiprināt jauniešu uzņēmējdarbības politikas un programmas, vairojot zināšanas par šķēršļiem, ar kādiem uzņēmējdarbībā saskaras jaunieši, un veicinot viedokļu apmaiņu starp politikas veidotājiem, jauniešiem uzņēmējiem un ekspertiem par to, „kas strādā” jauniešu uzņēmējdarbības politikā. Lai piekļūtu resursiem, materiāliem un informācijai par jauniešu uzņēmējdarbības politiku, apmeklējiet vietni yepa-hub.org.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
„Trūkstošie uzņēmēji”
„Trūkstošie uzņēmēji” ir pētījums, kas tiek veikts reizi divos gados un sniedz pārskatu pār jaunākajām tendencēm un politikas norisēm iekļaujošas uzņēmējdarbības jomā. Pētījumā vērtēts, kā valdības politika var realizēt vēl neizmantoto uzņēmējdarbības potenciālu, kas piemīt nepietiekami pārstāvētām, tomēr ietekmētspējīgām uzņēmēju grupām, piemēram, sievietēm, jauniešiem, senioriem, bezdarbniekiem, imigrantiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Tas piedāvā salīdzināmus datus par uzņēmējdarbības aktivitātēm un šķēršļiem, ar ko saskaras katra grupa visās ESAO un ES valstīs. Nolūkā iedvesmot citus, šī pētījumu sērija piedāvā konkrētus politiku un iniciatīvu piemērus, kuri uzrādījuši daudzsološus rezultātus un/vai inovatīvas pieejas. Katrā pētījumā ir tematiskās nodaļas un valsts profils katrai no 27 ES dalībvalstīm, un pētījums atspoguļo galvenās jaunākās tendences uzņēmējdarbības dažādošanā, kā arī katras valsts politikas aktuālo stāvokli un attīstības virzienus.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
ESAO Ieteikums par labāku iespēju radīšanu jauniešiem
ESAO Ieteikums par labāku iespēju radīšanu jauniešiem uzsver, cik nozīmīga ir jauniešu veiksmīga iesaistīšana darba tirgū un sabiedrībā, tostarp arī jauniešu uzņēmējdarbībā. Ieteikumu pamatā ir ESAO Jaunatnes rīcības plāns, un tajos izklāstīts, kā valstis var īstenot valdības mēroga stratēģijas, lai atbalstītu jauniešus.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
ESAO Ieteikumi par dzimumu līdztiesību izglītībā, nodarbinātībā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē
ESAO Ieteikumi par dzimumu līdztiesību izglītībā, nodarbinātībā, uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē rosina pieņemt tādu politiku un praksi, kas atbalsta dzimumu līdztiesību izglītībā, veicina ģimenēm draudzīgu politiku un darba apstākļus un sekmē sieviešu dalību darba tirgū, ievērojami samazinot dzimumu atšķirības uzņēmējdarbībā. Šo ieteikumu mērķis ir dzimumu līdztiesību padarīt par normu attiecīgu valsts politiku un budžetu izstrādē, attīstīšanā, īstenošanā un izvērtēšanā.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
ESAO Ieteikums par mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmējdarbības politiku
ESAO Ieteikums par mazo un vidējo uzņēmumu un uzņēmējdarbības politiku piedāvā visaptverošus pamatnosacījumus un rīkus, kā atbalstīt saskaņotu, lietderīgu un efektīvu MVU un uzņēmējdarbības politiku attīstību, jo īpaši tādu, kas atbalsta iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi visiem. Īstenošanas rīku komplekta mērķis ir panākt Ieteikuma izmantošanu, sniedzot politikas veidotājiem praktiskas norādes, kā arī resursus un papildu rīkus.
visuals better incubation project
Projekts „Labāks inkubators”
Lai gūtu vairāk iedvesmas, kā nodrošināt, ka inkubatoru un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas vairāk domā par tādām konkrētām grupām kā jaunieši, sievietes, migranti, seniori un cilvēki ar invaliditāti, varat iepazīties ar projekta „Labāks inkubators” rezultātiem. Ar Eiropas Komisijas finansējumu šo inkubatoru pilotprojektu ir īstenojusi EBN, „Impact Hub” un EVPA (šobrīd „Impact Europe”), tādējādi krasi mainot dalībnieku uzskatus. Tagad tiešsaistē ir pieejamas vairākas publikācijas, tostarp arī rīku komplekts „Labāks inkubators”.