Przejdź do treści

Dla kogo przeznaczone są te polityki i programy?

 

Polityki adresowane są przede wszystkim do grup, które są niedostatecznie reprezentowane wśród przedsiębiorców lub które borykają się z poważniejszymi problemami z tworzeniem firm i samozatrudnieniem, np. kobiet, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i migrantów. Dostępnych jest 6 wersji narzędzia do samooceny: ocena przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu, którą można wykorzystać do zbadania pod tym kątem wybranej lub wszystkich grup, oraz specjalne systemy ocen dla kobiet, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i migrantów.

 

Ocena polityk i programów z zakresu przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu

 

  • Każdy moduł samooceny zawiera zbiór stwierdzeń dotyczących dobrych praktyk, pod kątem których należy ocenić swoje miasto, region lub kraj.
  • Stwierdzenia dotyczące dobrych praktyk podzielone są na 6 modułów. Na wypełnienie każdego modułu składającego się na ocenę potrzeba około 10 minut.
  • Utworzenie konta pozwoli na zapisanie oceny i dokończenie jej w późniejszym czasie. Umożliwi również tworzenie grup i zapraszanie współpracowników i innych zainteresowanych stron do udziału w ocenie.
  • Udzielaj jak najszczerszych odpowiedzi, aby mieć pewność, że narzędzie zapewni Ci dostęp do najbardziej przydatnych materiałów.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Przedsiębiorczość kobiet
Ocena przedsiębiorczości mająca na celu zbadanie możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dostępnych dla kobiet zakładających i rozwijających swoje firmy.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Przedsiębiorczość młodzieży
Ocena przedsiębiorczości mająca na celu zbadanie możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dostępnych dla młodych przedsiębiorców.
Four women working around a table
Przedsiębiorczość migrantów
Ocena przedsiębiorczości mająca na celu zbadanie możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dostępnych dla imigrantów będących przedsiębiorcami i przedsiębiorców ze środowisk migranckich.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Przedsiębiorczość seniorów
Ocena przedsiębiorczości mająca na celu zbadanie możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dostępnych dla starszych osób będących aktywnymi przedsiębiorcami i właścicielami firm.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Przedsiębiorczość osób bezrobotnych
Ocena przedsiębiorczości mająca na celu zbadanie możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dostępnych dla osób zakładających i rozwijających swoje firmy po okresie bezrobocia.
Group of people sitting around a table talking
Przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu (wszystkie grupy)
Ocenę tę można wykorzystać do zbadania dostępnych możliwości, wyzwań i systemów wsparcia dla ogólnego włączenia społecznego i różnorodności w przedsiębiorczości (tj. dla wszystkich grup). Ocenę można również dostosować tak, aby uwzględnić inną grupę, której może dotyczyć przedsiębiorczość sprzyjająca włączeniu społecznemu (np. przedsiębiorców z niepełnosprawnościami) lub podgrupę (np. młodych przedsiębiorców-imigrantów, przedsiębiorczynie rozpoczynające działalność po okresie bezrobocia).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akademia Polityki na rzecz Przedsiębiorczości Młodzieży
Akademia Polityki na rzecz Przedsiębiorczości Młodzieży (YEPA) to sieć edukacyjna zrzeszająca różnych członków, w tym podmioty kształtujące politykę, sieci i organizacje młodych przedsiębiorców, sieci przedsiębiorczości społecznej oraz kierowników i badaczy zajmujących się programami na rzecz przedsiębiorczości młodzieży. YEPA opiera się na wieloletniej współpracy między OECD a UE w zakresie przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu i ma na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez wspieranie rządów i ich partnerów w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich polityk dotyczących przedsiębiorczości młodzieży. Celem sieci jest wzmocnienie polityk i programów w zakresie przedsiębiorczości młodych osób poprzez poszerzanie świadomości barier, jakie napotykają młodzi ludzie na polu przedsiębiorczości, oraz ułatwianie wymiany informacji między podmiotami kształtującymi politykę, młodymi przedsiębiorcami a ekspertami na temat sprawdzonych metod w polityce dotyczącej przedsiębiorczości młodzieży. Strona yepa-hub.org zawiera zasoby, materiały i informacje dotyczące polityki w zakresie przedsiębiorczości młodzieży.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
The Missing Entrepreneurs
The Missing Entrepreneurs to cykl ukazujących się co dwa lata raportów obrazujących najnowsze trendy i rozwój polityki w dziedzinie przedsiębiorczości sprzyjającej włączeniu społecznemu. Raport analizuje, w jaki sposób polityki tworzone przez rządy mogą uwolnić niewykorzystany potencjał przedsiębiorczości, jaki drzemie w niedostatecznie reprezentowanych częściach populacji wpływowych przedsiębiorców, w tym kobiet, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych, imigrantów i osób z niepełnosprawnościami. Zawiera dane porównawcze dotyczące działań w zakresie przedsiębiorczości i barier napotykanych przez każdą z grup w krajach OECD i Unii Europejskiej. Cykl zawiera konkretne przykłady polityk i inicjatyw, które przynoszą obiecujące wyniki i/lub odznaczają się innowacyjnym podejściem mogącym stać się inspiracją dla innych. Oprócz rozdziałów tematycznych, każdy raport zawiera profile wszystkich 27 państw członkowskich UE, pokazujące najważniejsze i najnowsze trendy w zakresie różnorodności w przedsiębiorczości oraz obecny stan i ewolucję polityki w poszczególnych krajach.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Zalecenie OECD w sprawie zapewniania młodym ludziom lepszych możliwości
Zalecenie OECD w sprawie zapewniania młodym ludziom lepszych możliwości promuje skuteczne zaangażowanie młodych ludzi na rynku pracy i w społeczeństwie, w tym poprzez przedsiębiorczość młodzieży. Przedstawia w zarysie, w jaki sposób kraje mogą wdrażać ogólnorządowe strategie wspierania młodych ludzi, i opiera się na Planie działania OECD na rzecz młodzieży.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Zalecenia OECD dotyczące równości płci w edukacji, zatrudnieniu, przedsiębiorczości i życiu publicznym
Zalecenia OECD dotyczące równości płci w edukacji, zatrudnieniu, przedsiębiorczości i życiu publicznym propagują przyjęcie polityk i praktyk, które wspierają równość płci w edukacji, popierają politykę i warunki pracy przyjazne rodzinie, ułatwiają kobietom aktywne uczestnictwo w rynku pracy, w szczególności poprzez ograniczenie zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w działalności przedsiębiorczej. Celem zaleceń jest uwzględnienie równości płci w projektowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie odpowiednich publicznych polityk i budżetów.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Zalecenie OECD dotyczące polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości
Zalecenie OECD dotyczące polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości określa holistyczne ramy i narzędzia wspierające rozwój spójnych, efektywnych i wydajnych polityk dotyczących MŚP i przedsiębiorczości, w szczególności tych wspierających zrównoważony wzrost sprzyjający korzystnemu dla wszystkich włączeniu społecznemu. Zestaw narzędzi wdrożeniowych ma na celu wprowadzenie Zalecenia w życie poprzez zapewnienie podmiotom kształtującym politykę praktycznych wskazówek, a także zasobów i dodatkowych narzędzi.
visuals better incubation project
Projekt Better Incubation
Aby odnaleźć więcej inspiracji dotyczących zapewniania, że inkubatory i organizacje wsparcia biznesu będą zwracać większą uwagę na określone grupy, takie jak młodzież, kobiety, migranci, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami, można zapoznać się z wynikami projektu Better Incubation. Ten pionierski projekt dotyczący inkubacji, sfinansowany przez Komisję Europejską i zrealizowany przez EBN, Impact Hub i EVPA (dziś Impact Europe), sprawił, że jego uczestnicy radykalnie zmienili swoje podejście do poruszanych problemów. W Internecie dostępnych jest kilka publikacji, w tym Better Incubation Toolkit.