Przejdź do treści

Wspomaganie samooceny przedsiębiorczości młodzieży

01
Nie rozpoczęto
02
Nie rozpoczęto
03
Nie rozpoczęto
04
Nie rozpoczęto
05
Nie rozpoczęto
06
Nie rozpoczęto
Oceń każdy moduł w skali od 0 do 10. Jeżeli nie wiesz, jakiej odpowiedzi udzielić, lub pytanie nie dotyczy Twojej sytuacji, umieść kursor w polu „Brak odpowiedzi” po lewej stronie skali.
Pomoc

Wspieranie kultury przedsiębiorczości, która sprzyja włączeniu społecznemu

Upowszechnianie wiedzy na temat potencjału przedsiębiorczości jako alternatywy dla pracy najemnej jest pierwszym krokiem w otwieraniu przedsiębiorczości dla wszystkich. Niniejszy moduł obejmuje metody promocji, takie jak ukierunkowane kampanie informacyjne, kształcenie i wykorzystywanie podmiotów uznawanych za wzory do naśladowania.
Youth Quiz Culture
1.1 Przedsiębiorczość młodzieży jest powszechnie promowana w społeczeństwie w ramach kampanii informacyjnych.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Promowanie przedsiębiorczości jako rentownej działalności dla młodzieży.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku młodych przedsiębiorców.
 • Podawanie informacji o wpływie gospodarczym przedsiębiorczości młodzieży.
 • Wykorzystywanie historii sukcesu, wzorcowych przedsiębiorców i nagród za przedsiębiorczość do prezentowania przedsiębiorców z różnych środowisk, prowadzących różne rodzaje działalności.
1.2 Promowanie przedsiębiorczości wśród różnych profili młodzieży za pomocą ukierunkowanych kampanii.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Dostosowanie komunikatów do różnych profili młodzieży.
 • W ramach kampanii podejmuje się próbę zainspirowania młodych osób i wykorzystania talentów różnych profili młodzieży.
 • Wykorzystywanie historii sukcesu, wzorcowych przedsiębiorców i nagród za przedsiębiorczość do prezentowania przedsiębiorców z różnych środowisk, prowadzących różne rodzaje działalności.
 • Wykorzystywanie odpowiednich mediów i kanałów online w celu dotarcia do młodzieży.
1.3 Promowanie przedsiębiorczości młodzieży wśród kluczowych wzorcowych przedsiębiorców za pomocą ukierunkowanych kampanii.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Dzięki ukierunkowanym kampaniom rodzice i nauczyciele otrzymują informacje o przedsiębiorczości młodzieży.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku młodych przedsiębiorców.
 • Wykorzystywanie odpowiednich mediów i kanałów online w celu dotarcia do kluczowych wzorców przedsiębiorców.
1.4 Budowanie wśród studentów pozytywnego podejścia do przedsiębiorczości w ramach kształcenia formalnego.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Pozytywne przedstawianie przedsiębiorczości w obowiązkowych programach nauczania szkolnego.
 • Kształcenie z zakresu przedsiębiorczości obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych z przedsiębiorczością i modeli przedsiębiorczości, np. prowadzenie działalności w niepełnym wymiarze czasu, przedsiębiorczość społeczna.
 • Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczących tworzenia programów nauczania przedsiębiorczości.
1.5 Wykorzystywanie monitorowania i oceny do oceny skutków działań mających na celu promowanie przedsiębiorczości.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Podejmowanie działań z zakresu monitorowania i oceny śródokresowej w celu dopilnowania, by działania promocyjne prowadziły do osiągnięcia wyznaczonych celów i dotarły do odbiorców.
 • Dostosowywanie działań promocyjnych tak, aby uwzględniać wyniki monitorowania i oceny śródokresowej.
 • Przeprowadzanie ocen ex post w celu pomiaru oddziaływania działań promujących przedsiębiorczość i rozpowszechnienia ich wyników.
 • Rozpowszechnianie wyników monitorowania i oceny i używanie ich do poprawy kampanii informacyjnych.
Pomoc dotycząca tego modułu
Wytyczne:
Glosariusz:
Aktywne instrumenty rynku pracy
instrumenty wsparcia udziału w rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych i innych. Obejmują one zazwyczaj pośrednictwo pracy (łączenie wolnych miejsc pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia), szkolenia (podnoszenie i dostosowywanie umiejętności osób ubiegających się o pracę) oraz bezpośrednie tworzenie miejsc pracy (zatrudnienie w sektorze publicznym lub dofinansowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym).
Coaching
proces rozwijania umiejętności przedsiębiorcy, zazwyczaj krótkoterminowy. Jest to proces oparty na współpracy, którego uczestnicy mają jasno określone role. Coach jest odpowiedzialny za wyznaczenie krótkoterminowych celów i wspieranie klienta w ich osiąganiu przez udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Klient jest natomiast odpowiedzialny za generowanie pomysłów i możliwości, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu oraz informowanie o postępach.
Doradztwo biznesowe
rodzaj usługi wsparcia dla biznesu, która polega na udzielaniu profesjonalnego doradztwa. Usługi doradcze są najczęściej oferowane w ramach zintegrowanych programów wsparcia, a skorzystanie z doradztwa biznesowego jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego.
Działania środowiskowe
Systematyczne dążenie do świadczenia usług wykraczającego poza przyjęte granice, aby dotrzeć do określonych grup społecznych. Działania środowiskowe można wykorzystywać do szerszego rozpropagowania usług (poza głównym nurtem) i poinformowania ludzi o ich świadczeniu. Działania środowiskowe można również wykorzystywać, aby docierać do konkretnych grup oraz do tych, którzy zazwyczaj nie korzystają z podstawowych usług, i zwiększać ich zaangażowanie. Jeden ze sposobów działania polega na świadczeniu usług w takich lokalizacjach, z których korzystają już członkowie docelowych społeczności (np. domy kultury, ośrodki dla młodzieży, miejsca kultu, centra handlowe), a nie na założeniu biura informacyjnego i podejmowaniu prób przyciągnięcia ludzi w to miejsce.
Inkubatory przedsiębiorczości
rozwiązania polegające na udzielaniu pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw z wykorzystaniem szeregu zasobów i usług wsparcia biznesu oferowanych zarówno bezpośrednio przez inkubator, jak i przez jego sieć kontaktów. Inkubatory mogą różnić się sposobem świadczenia usług, strukturą organizacyjną oraz obsługiwać klientów różnego rodzaju. Chociaż istnieją inkubatory wirtualne lub internetowe, większość programów oferuje przedsiębiorstwom typu start-up możliwość korzystania, -przez określony czas, ze swoich lokali. Pomyślne zakończenie programu inkubatora przedsiębiorczości zwiększa prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo typu start-up przetrwa i będzie się dalej rozwijać.
Kapitał społeczny
Wartość sieci społecznych, z uwzględnieniem rodziny, przyjaciół, znajomych, kontaktów zawodowych i osobistych, w ramach których przekazywane są możliwości. W przedsiębiorczości kapitał społeczny zapewnia dostęp do wiedzy, sieci klientów, dostawców i wsparcia zawodowego, a zatem może zwiększyć osobiste szanse odniesienia sukcesu w biznesie.
Mentoring
Relacja zawodowa, w ramach której doświadczona osoba ( mentor) udziela wsparcia drugiej osobie ( podopiecznemu) w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, które umocnią rozwój zawodowy i osobisty mniej doświadczonej osoby. Taka relacja jest zazwyczaj bardziej długoterminowa niż w przypadku coachingu.
Ocena
celem oceny jest pomiar przydatności, skutków, skuteczności i efektywności programu lub elementu strategicznego. Może to być pomiar jakościowy, ilościowy lub połączenie obydwu tych rodzajów. Udaną ocenę planuje się w fazie opracowywania strategii, a wskaźniki gromadzi się w fazie wdrażania w celu uwzględnienia ich w ramach oceny. Ocena powinna zostać zaplanowana i przeprowadzona w taki sposób, aby jej wyniki były przydatne dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, biorąc pod uwagę okoliczności strategiczne, ograniczenia programu i dostępne zasoby. Wyniki oceny należy wykorzystywać do lepszego planowania strategicznego.
Poręczenie pożyczki
Zobowiązanie strony trzeciej do częściowego pokrycia strat spowodowanych zaleganiem ze spłatą pożyczki. Może go udzielić rząd i/lub prywatne stowarzyszenie biznesowe. Wsparcia udziela fundusz stanowiący zabezpieczenie.
Przeniesienie
wskaźnik określający, w jakim stopniu dotowane przedsiębiorstwo przejmuje działalność przedsiębiorstw, które nie są dotowane i powoduje przeniesienie zatrudnienia z takich przedsiębiorstw
Seryjny przedsiębiorca
Przedsiębiorca, który tworzy firmy odnoszące sukces, a następnie sprzedaje je na wczesnym etapie działalności, zamiast prowadzić dalej ich działalność przez pełen cykl życia.
Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
zespół umiejętności technicznych, umiejętności zarządzania biznesowego oraz umiejętności osobistych wymaganych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub samozatrudnienia. Do takich umiejętności należą na przykład budowanie zespołu, negocjowanie, opracowanie strategii, planowanie finansowe oraz marketing.
Usługi rozwoju biznesu
są to usługi świadczone w celu poprawy wyników przedsiębiorstwa przez zwiększenie jego zdolności konkurowania i dostępu do rynków. Takie usługi wsparcia obejmują zazwyczaj szkolenia, mentoring, coaching, doradztwo, wsparcie marketingowe, udzielanie informacji, rozwój technologiczny oraz wsparcie transferu i tworzenie sieci kontaktów. Obejmują one zarówno kwestie strategiczne (średnio- i długoterminowe, które powodują poprawę wyników), jak i operacyjne (związane z codziennym działaniem).
Wzorowy przedsiębiorca
Doświadczony przedsiębiorca, który może zainspirować innych do utworzenia przedsiębiorstwa typu start-up lub do podjęcia działalności gospodarczej na własną rękę.
Zbędna strata społeczna
wskaźnik określający, w jakim stopniu uczestnicy podjęliby nową działalność gospodarczą bez uzyskania dotacji. Ponieważ program nie przekłada się na zmianę zachowania takich uczestników (en. deadweight participants), ich udział nie przyczynia się do wytworzenia wartości gospodarczej przez program, ale wymaga nakładu środków publicznych. Koszt społeczny takich nakładów to kwota niepotrzebnych kosztów lub nadmiernego obciążenia podatkowego przeznaczonego na ich sfinansowanie.