Przejdź do treści

Ludzie i planeta na pierwszym miejscu

 

Przedsiębiorczość społeczna dotyczy przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, których działalność komercyjna opiera się na celach społecznych lub środowiskowych. Przedsiębiorstwa te mogą wspierać rozwój lokalny i spójność społeczną, ale mogą wymagać specjalnych środków wsparcia i innych warunków sprzyjających rozwojowi. 

Niniejsza część narzędzia pozwala ocenić, czy aktualne polityki i programy umożliwiają rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz zapewniają firmom odpowiednie wsparcie. Ocena obejmuje siedem modułów ze skłaniającymi do przemyśleń stwierdzeniami, dotyczącymi różnych obszarów działań w ekosystemie przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy oceniają swoją sytuację pod kątem tych stwierdzeń.

Przedsiębiorstwa społeczne są częścią gospodarki społecznej. Aby dowiedzieć się więcej na temat gospodarki społecznej, obejrzyj ten film i skorzystaj z linków na dole tej strony.

 

Oceń ekosystem swojej przedsiębiorczości społecznej (lub gospodarki społecznej)

 

  • Ocenę możesz przeprowadzić w swoim języku, wybierając go z menu rozwijanego w prawym górnym rogu.
  • Każdy moduł samooceny zawiera zbiór stwierdzeń dotyczących dobrych praktyk, pod kątem których należy ocenić swoje miasto, region lub kraj. 
  • Ocena obejmuje siedem modułów dotyczących różnych obszarów działań. Wypełnienie każdego modułu zajmuje około 10 minut, w zależności od posiadanych informacji. Na pełną ocenę potrzeba zatem około jednej godziny.
  • Moduły można wypełniać w dowolnej kolejności, a ocenę podzielić na etapy. 
  • Dokonanie oceny nie wymaga rejestracji, jednak aby na koniec móc zapisać wyniki, konieczne jest utworzenie konta. Posiadanie konta umożliwi również tworzenie grup i zapraszanie innych zainteresowanych stron do udziału w ocenie. 
  • NIE istnieją nieprawidłowe odpowiedzi. Prosimy o udzielanie możliwie najszczerszych odpowiedzi. W ten sposób uzyskamy rzeczywisty obraz sytuacji. 
  • Pamiętaj, że kryteria te możesz również wykorzystać do oceny swojego obecnego ekosystemu gospodarki społecznej. Wystarczy, że odpowiadając na pytania, weźmiesz pod uwagę szerszą perspektywę właściwą dla organizacji gospodarki społecznej.

Mamy nadzieję, że ta samoocena skłoni Cię do refleksji.

 

Social entrepreneurs working
Przedsiębiorczość społeczna
Tutaj możesz ocenić, w jakim stopniu aktualne polityki i inicjatywy wspomagają powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.
social economy action plan cover
Unijny plan działania na rzecz gospodarki społecznej
W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła Plan działania na rzecz gospodarki społecznej, aby wspierać gospodarkę społeczną i ulepszać warunki ramowe dla jej rozwoju. Realizację planu przewidziano do roku 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Portal UE dotyczący gospodarki społecznej
Uruchomiony w czerwcu 2023 r. portal UE dotyczący gospodarki społecznej ma na celu dostarczanie istotnych informacji i wskazówek z zakresu gospodarki społecznej.
Dowiedz się więcej na temat unijnego planu działania na rzecz gospodarki społecznej, możliwości finansowania gospodarki społecznej przez UE oraz ekosystemów gospodarki społecznej we wszystkich państwach członkowskich UE.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Zalecenie OECD w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej oraz innowacji społecznych
Zalecenie promuje potencjał gospodarki społecznej na polu zapoczątkowywania nowych modeli biznesowych, świadczenia podstawowych usług, przyczyniania się do bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej transformacji, angażowania młodzieży i budowania społeczności. Uznaje różnorodność praktyk i potrzebę stosowania narzędzi politycznych odpowiednich do różnych kontekstów krajowych i różnych stopni rozwoju gospodarki społecznej. Na gospodarkę społeczną zazwyczaj składają się organizacje takie jak stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i przedsiębiorstwa społeczne.

Zalecenie w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej oraz innowacji społecznych zostało przyjęte przez Radę OECD na poziomie ministerialnym 10 czerwca 2022 r. na wniosek Komitetu ds. rozwoju lokalnego i zatrudnienia (LEED).
Banner Toolkit
Zestaw narzędzi do wdrożenia Zalecenia OECD
Internetowy zestaw narzędzi online pomoże podmiotom kształtującym politykę OECD i innym we wdrażaniu Zalecenia. Po przyjęciu Zalecenia wiele państw zaapelowało o stworzenie narzędzia wspierającego proces wdrażania oraz umożliwiającego dzielenie się najlepszymi praktykami, jak również niebezpieczeństwami, których należy unikać. Podczas drugiego globalnego szczytu na rzecz działań (Global Action Summit) niektóre państwa podkreśliły, że zestaw narzędzi jest kluczowym elementem rozpowszechniania i wdrażania zaleceń.
Council of the European Union logo
UE: Zalecenie Rady w sprawie opracowania warunków ramowych gospodarki społecznej
27 listopada 2023 r. Rada Unii Europejskiej formalnie przyjęła zalecenie w sprawie warunków ramowych gospodarki społecznej. Wzywa ono państwa członkowskie UE do opracowania lub zaktualizowania strategii na rzecz gospodarki społecznej w ciągu dwóch lat.
Powyższa ocena przedsiębiorczości społecznej może być użytecznym narzędziem wspierającym rozwój strategii krajowych, regionalnych i lokalnych.