Přejít k hlavnímu obsahu

Lidé a planeta na prvním místě

 

Sociální podnikání zahrnuje sociální podniky, což jsou subjekty, jejichž komerční činnosti vycházejí ze sociálních nebo environmentálních cílů. Tyto podniky mohou podporovat místní rozvoj a sociální soudržnost a vyžadovat zvláštní podpůrná opatření a další podmínky umožňující jim prosperovat. 

Tato část nástroje umožňuje posoudit, zda současné politiky a programy umožňují a podporují vytváření a rozvoj sociálních podniků. Hodnocení zahrnuje sedm modulů s podnětnými otázkami, které pokrývají různé oblasti činnosti v rámci ekosystému sociálního podnikání. Budete požádáni, abyste zhodnotili svůj kontext na základě těchto prohlášení.

Sociální podniky jsou součástí sociální ekonomiky. Chcete-li se dozvědět více o sociální ekonomice, podívejte se na toto video a na odkazy ve spodní části stránky.

 

Proveďte hodnocení svého ekosystému sociálního podnikání (nebo sociální ekonomiky)

 

  • Hodnocení můžete provést ve svém vlastním jazyce výběrem z rozbalovací nabídky vpravo nahoře.
  • Každé sebehodnocení zahrnuje soubor prohlášení o osvědčených postupech, na jejichž základě provedete hodnocení svého města, regionu nebo země. 
  • Hodnocení zahrnuje sedm modulů pokrývajících různé oblasti činnosti. Dokončení každého modulu zabere přibližně deset minut v závislosti na informacích, které máte právě k dispozici. Dokončení celého hodnocení zabere přibližně jednu hodinu.
  • Hodnocení můžete dokončit v libovolném pořadí a v různých fázích. 
  • K provedení hodnocení se nemusíte registrovat, avšak pro uložení výsledků na konci hodnocení si budete muset vytvořit účet. Účet vám také umožní vytvářet skupiny a zvát další zúčastněné strany, aby společně provedli hodnocení. 
  • NEEXISTUJE ŽÁDNÉ nesprávné odpovědi. Odpovězte prosím na otázky co nejupřímněji. Díky tomu získáte přesné a správné informace. 
  • Vezměte prosím na vědomí, že toto hodnocení můžete také použít k posouzení vašeho současného ekosystému sociální ekonomiky tak, že jej vyplníte s širším zaměřením na organizace sociální ekonomiky.

Věříme, že vám hodnocení pomůže získat přesné a správné informace.

 

Social entrepreneurs working
Sociální podnikání
Zde můžete posoudit, do jaké míry současné politiky a iniciativy umožňují a podporují vytváření a rozvoj sociálních podniků.
social economy action plan cover
Akční plán EU pro sociální ekonomiku
V prosinci 2021 přijala Evropská komise Akční plán pro sociální ekonomiku s cílem podpořit sociální ekonomiku a zlepšit její rámcové podmínky. Akční plán má časový horizont do roku 2030.
EU Social Economy Gateway Screenshot
Portál EU pro sociální ekonomiku
Portál EU pro sociální ekonomiku, který byl spuštěn v červnu 2023, má za cíl poskytovat relevantní informace a pokyny v oblasti sociální ekonomiky.
Zjistěte více o Akčním plánu EU pro sociální ekonomiku, možnostech financování sociální ekonomiky ze strany EU a ekosystémech sociální ekonomiky ve všech členských státech EU.
Cover of the OECD Recommendation on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation
Doporučení OECD o sociální a solidární ekonomice a sociálních inovacích
Doporučení podporuje potenciál sociální ekonomiky prosazovat nové obchodní modely, poskytovat základní služby, přispívat ke spravedlivější, zelené a digitální transformaci, zapojovat mladé lidi a budovat komunity. Uznává rozmanitost praxe a potřebu nástrojů politik aplikovatelných na různé kontexty zemí a různé stupně rozvoje sociální ekonomiky. Sociální ekonomiku obvykle tvoří organizace, jako jsou sdružení, družstva, nadace, vzájemné společnosti a sociální podniky.

Doporučení o sociální a solidární ekonomice a sociálních inovacích bylo přijato Radou OECD na ministerské úrovni dne 10. června 2022 na návrh Výboru pro rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti (LEED).
Banner Toolkit
Soubor nástrojů k provádění doporučení OECD
Online sada nástrojů, která pomáhá tvůrcům politik OECD mimo jiné při provádění doporučení. Po přijetí Doporučení mnoho zemí vyzvalo k vytvoření nástroje, který by jim poskytoval podporu v procesu provádění a uváděl osvědčené postupy a úskalí, kterým je třeba se vyhnout. Během 2. globálního akčního summitu některé země zdůraznily, že soubor nástrojů je klíčovým prvkem při šíření a provádění doporučení.
Council of the European Union logo
EU: Doporučení Rady o rámcových podmínkách sociální ekonomiky
Rada Evropské unie dne 27. listopadu 2023 formálně přijala doporučení o rámcových podmínkách sociální ekonomiky. Doporučení vyzývá členské státy EU, aby do dvou let vypracovaly nebo aktualizovaly své strategie pro sociální ekonomiku.
Výše uvedené hodnocení sociálního podnikání může být užitečným nástrojem pro podporu rozvoje vnitrostátních, regionálních a místních strategií.