Přejít k hlavnímu obsahu

Soubory cookie

Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou umístìny na váš poèítaè nebo zaøízení prostøednictvím internetových stránek. V souborech cookie se ukládají informace o tom, že jste již døíve navštívili webové stránky týkající se nástroje Better Entrepreneurship Policy Tool, stejnì jako o tom, jaké stránky jste si zobrazili. Webové stránky pak mùžou použít tyto údaje k tomu, aby pøizpùsobovaly informace, které se vám zobrazují bìhem procházení stránek, a to v návaznosti na vaše pøedchozí návštìvy a vaši aktivitu. Cílem je poskytnout vám obsah, který pro vás bude zajímavý, a zajistit, aby vaše uživatelská zkušenost s webovou stránkou byla co nejrelevantnìjší a nejinteraktivnìjší.

Soubory cookie neumožòují vaši osobní identifikaci. Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete prostøednictvím webových stránek nástroje Better Entrepreneurship Policy Tool, jsou bezpeènì uloženy a používají se v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí.

Soubory cookie používáme rùzným zpùsobem, pøièemž hlavním úèelem je poskytnout vám optimalizovaný obsah a umožnit vám co nejlepší uživatelskou zkušenosti bìhem procházení stránek. Soubory cookie nepoužíváme k získávání osobních informací o vás nebo o komkoli jiném.

Nastavení týkající se souborù cookie nebo jejich vymazání?​

V závislosti na tom, jaký webový prohlížeè používáte, je možné ovlivòovat nastavení toho, jak se soubory cookie používají, nebo vymazat stávající soubory cookie z vašeho poèítaèe. Návod, jak upravit nastavení souborù cookie nebo je vymazat z poèítaèe, najdete na webových stránkách About Cookies.

Mìjte na pamìti, že pokud smažete nebo omezíte soubory cookie umístìné na váš poèítaè nebo zaøízení webovými stránkami nástroje Better Entrepreneurship Policy Tool, je možné, že nebudete moct využít plný potenciál a uživatelský zážitek z nìkterých funkcí a služeb, které webové stránky nabízejí. Máte-li jakékoli další otázky k tomu, jak používáme soubory cookie, kontaktujte nás na adrese enquiries@betterentrepreneurship.eu