Přejít k hlavnímu obsahu

Pro koho jsou určeny tyto politiky a programy?

 

Tyto politiky se obvykle zaměřují na skupiny, které jsou v podnikání nedostatečně zastoupeny nebo které čelí větším překážkám při zakládání podniků a samostatné výdělečné činnosti, např. ženy, mladí lidé, senioři, nezaměstnaní a migranti. K dispozici je 6 verzí nástroje pro sebehodnocení: hodnocení inkluzivního podnikání, které lze použít k prozkoumání kteréhokoli nebo všech skupin inkluzivního podnikání, a také přizpůsobená hodnocení pro podnikání žen, mladých lidí, seniorů, nezaměstnaných a migrantů.

 

Proveďte hodnocení svých politik a programů inkluzivního podnikání

 

  • Každé sebehodnocení zahrnuje soubor prohlášení o osvědčených postupech, na jejichž základě provedete hodnocení svého města, regionu nebo země.
  • Tato prohlášení o osvědčených postupech jsou uspořádána do 6 modulů. Na dokončení každého z modulů, které jsou součástí hodnocení, budete potřebovat přibližně 10 minut.
  • Vytvoření účtu vám umožní uložit hodnocení a dokončit jej později. To vám také umožňuje vytvářet skupiny a zvát kolegy a další zúčastněné strany, aby provedli hodnocení.
  • Odpovězte prosím co nejupřímněji, aby vám nástroj poskytl ty nejrelevantnější zdroje.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Podnikání žen
Hodnocení podnikání s cílem prozkoumat příležitosti, výzvy a systémy podpory dostupné pro ženy, které zahajují a rozvíjejí své podnikání.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Podnikání mladých lidí
Hodnocení podnikání s cílem prozkoumat příležitosti, výzvy a systémy podpory, které jsou dostupné pro podnikající mladé lidi.
Four women working around a table
Podnikání migrantů
Hodnocení podnikání s cílem prozkoumat příležitosti, výzvy a systémy podpory, které jsou dostupné pro podnikatele z řad migrantů a podnikatele přistěhovaleckého původu.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Podnikání seniorů
Hodnocení podnikání s cílem prozkoumat příležitosti, výzvy a systémy podpory, které jsou dostupné pro starší lidi v oblasti podnikání a vlastnictví podniků.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Podnikání nezaměstnaných
Hodnocení podnikání s cílem prozkoumat příležitosti, výzvy a systémy podpory, které jsou dostupné pro lidi, kteří začínají a rozvíjejí své podnikání po období nezaměstnanosti.
Group of people sitting around a table talking
Inkluzivní podnikání (všechny skupiny)
Toto hodnocení lze použít k prozkoumání příležitostí, výzev a systémů podpory, které jsou dostupné na podporu celkového začlenění a rozmanitosti v podnikání (tj. pro všechny skupiny). Hodnocení lze také upravit tak, aby zohledňovalo jinou skupinu inkluzivního podnikání (tj. podnikatele se zdravotním postižením) nebo podskupinu v rámci skupin inkluzivního podnikání (tj. mladí podnikatelé z řad migrantů, podnikající ženy po období nezaměstnanosti).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akademie pro politiku v oblasti podnikání mladých lidí
Akademie pro politiku v oblasti podnikání mladých lidí (YEPA) je síť účastníků pro získávání znalostí o politikách, včetně tvůrců politik, sítí a organizací pro podnikání mladých lidí, sítí sociálního podnikání, manažerů programů pro podnikání mladých lidí a výzkumných pracovníků. YEPA staví na dlouhodobé spolupráci mezi OECD a EU v oblasti inkluzivního podnikání a jejím cílem je zlepšit výsledky trhu práce mladých lidí prostřednictvím podlpory vlád a jejich partnerů při vytváření a provádění vhodných politik pro podnikání mladých lidí. Síť se snaží posílit politiky a programy v oblasti podnikání mladých lidí prostřednictvím zvyšování znalostí o překážkách, kterým čelí mladí lidé v podnikání, a usnadnění výměny informací mezi tvůrci politik, mladými podnikateli a odborníky na funkční opatření v oblasti politik pro podnikání mladých lidí. Navštivte stránku yepa-hub.org a získejte přístup ke zdrojům, materiálům a informacím o politice pro podnikání mladých lidí.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
Chybějící podnikatelé
Série zpráv vydávaných každé dva roky s názvem Chybějící podnikatelé poskytuje přehled o nedávných trendech a vývoji politik v oblasti inkluzivního podnikání. Tato zpráva zkoumá, jak mohou vládní politiky uvolnit nevyužitý podnikatelský potenciál nedostatečně zastoupených částí populace podnikatelů, včetně žen, mladých lidí, seniorů, nezaměstnaných, migrantů a osob se zdravotním postižením. Nabízí srovnávací údaje o podnikatelských činnostech a překážkách, kterým jednotlivé skupiny čelí v zemích OECD a Evropské unie. Série zpráv uvádí konkrétní příklady politik a iniciativ, které vykazují slibné výsledky a/nebo inovativní přístupy s cílem inspirovat ostatní. Každá zpráva obsahuje tematické kapitoly a také profily zemí pro každý z 27 členských států EU, které ukazují hlavní nedávné trendy v rozmanitosti podnikatelského prostředí a současný stav a vývoj politiky v dané zemi.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Doporučení OECD o vytváření lepších příležitostí pro mladé lidi
Doporučení OECD o vytváření lepších příležitostí pro mladé lidi podporuje úspěšné zapojení mladých lidí na trhu práce a ve společnosti, mimo jiné prostřednictvím podnikání mladých lidí. Nastiňuje, jak mohou jednotlivé země implementovat celovládní strategie na podporu mladých lidí, a staví na Akčním plánu pro mládež OECD.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Doporučení OECD o rovnosti žen a mužů ve vzdělávání, zaměstnanosti, podnikání a veřejném životě
Doporučení OECD o rovnosti žen a mužů ve vzdělávání, zaměstnanosti, podnikání a veřejném životě podporují přijetí politik a postupů, které se zasazují o rovnost žen a mužů ve vzdělávání, podporují politiky a pracovní podmínky vstřícné k rodinám a usnadňují ženám účast na trhu práce, zejména prostřednictvím snížení rozdílů mezi muži a ženami v podnikatelské činnosti. Cílem těchto doporučení je začlenit rovnost žen a mužů do procesu navrhování, přípravy, provádění a hodnocení příslušných veřejných politik a rozpočtů.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Doporučení OECD o politikách v oblasti malých a středních podniků a podnikání
Doporučení OECD o politikách v oblasti malých a středních podniků a podnikání poskytuje komplexní rámec a nástroje na podporu rozvoje soudržných a účinných politik pro malé a střední podniky a podnikání, zejména na podporu inkluzivního a udržitelného růstu ve prospěch všech. Sada prováděcích nástrojů slouží k uvedení doporučení do praxe tím, že poskytuje tvůrcům politik praktické pokyny, zdroje a další nástroje.
visuals better incubation project
Projekt Better Incubation
Pro další inspiraci o tom, jak zajistit, aby inkubátory a organizace na podporu podnikání více pamatovaly na specifické skupiny, jako jsou mladí lidé, ženy, migranti, senioři a osoby s postižením, si můžete prohlédnout výsledky projektu Better Incubation. Tento průkopnický projekt v oblasti inkubace financovaný Evropskou komisí a vyvinutý organizacemi EBN, Impact Hub and EVPA (dnes Impact Europe) vyvolal pro účastníky změnu paradigmatu. Nyní je na internetu k dispozici několik publikací, včetně sady nástrojů Better Incubation.