Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora nezaměstnaných v podnikání – sebehodnocení

01
Nebylo zahájeno
02
Nebylo zahájeno
03
Nebylo zahájeno
04
Nebylo zahájeno
05
Nebylo zahájeno
06
Nebylo zahájeno
Proveďte hodnocení pro každý modul na stupnici od 0 do 10. Pokud nedokážete odpovědět nebo otázka není ve vašem kontextu relevantní, posuňte kurzor na možnost „Bez odpovědi“ na levé straně stupnice.
Nápověda

Podporování inkluzivní podnikatelské kultury

Zvýšení povědomí o možnosti podnikat jako alternativy k závislé výdělečné činnosti je prvním krokem ke zpřístupnění podnikání všem. Tento modul se týká metod propagace, například cílené osvětové kampaně, vzdělávání a využívání vzorů.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Podnikatelská činnost pro nezaměstnané je ve společnosti široce propagována.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Podnikatelská činnost je propagována jako reálná možnost pro nezaměstnané a lidi bez práce.
 • Vytváří se pozitivní obraz podnikatelského potenciálu mezi nezaměstnanými.
 • Hovoří se o ekonomickém dopadu podnikání provozovaném nezaměstnanými.
 • Pomocí příkladů úspěchů, vzorů a podnikatelských cen se poukazuje na podnikatele z nejrůznějšího společenského zázemí, včetně nezaměstnaných.
 • Aktivní opatření trhu práce zahrnují opatření na podporu zakládání podniků pro nezaměstnané.
1.2 Podnikatelská činnost se propaguje u různých profilových skupin nezaměstnaných.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Kampaně, příklady úspěchů, vzory a podnikatelské ceny slouží k inspirování nezaměstnaných a poukazování na podnikatele z nejrůznějšího společenského zázemí, včetně nezaměstnaných.
 • Sdělení se připravují na míru různým profilovým skupinám nezaměstnaných, například čerstvým absolventům a osobám, které nedokončily studium.
 • Vhodným způsobem se informuje o roli rizika v podnikání.
 • K oslovení nezaměstnaných se využívají vhodná média a online kanály.
1.3 Cílené kampaně propagují podnikatelskou činnost nezaměstnaných u klíčových hráčů.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Cílené kampaně poskytují profesním poradcům, veřejným službám zaměstnanosti a odborům informace o potenciálu podnikání.
 • Utváří se pozitivní obraz podnikatelského potenciálu nezaměstnaných.
 • K oslovení klíčových hráčů, kteří mohou být vzorem pro potenciální podnikatele z nejrůznějších skupin nezaměstnaných, se využívají vhodná média a online kanály.
1.4 Formální vzdělávání zaujímá pozitivní postoj k podnikání.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • O podnikání se v rámci povinné náplně učebních osnov mluví pozitivně.
 • Podnikatelské vzdělávání pokrývá celou škálu podnikatelských aktivit a modelů, např. podnikání na částečný úvazek, sociální podnikání.
 • Učitelé jsou školeni v tom, jak učit o podnikání.
 • Žáci jsou vedeni k tomu, aby zvažovali jako svoji budoucí kariéru podnikatelskou činnost.
1.5 K posouzení dopadu činnosti na podporu podnikání na nezaměstnané se využívá monitorování a hodnocení.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Provádí se monitorování a průběžné hodnocení, které slouží ke kontrole správného nastavení propagační činnosti tak, aby naplnila své cíle a poslání.
 • Propagační činnost zohledňuje výsledky monitorování a průběžného hodnocení a odpovídajícím způsobem se upravuje.
 • Pomocí hodnocení ex post se měří dopad činnosti na podporu podnikání na nezaměstnané a výsledky jsou obecně šířeny.
 • O výsledcích monitorování a hodnocení se široce informuje a slouží ke zlepšování osvětových kampaní.
Nápověda k tomuto modulu
Pokyny:
Glosář:
Aktivní opatření trhu práce
opatření na pomoc nezaměstnaným a ostatním lidem s účastí na trhu práce. Takovým běžným opatřením je například zprostředkování práce (propojení volných míst a uchazečů o zaměstnání), odborná příprava (s cílem rozvíjet a přizpůsobit dovednosti uchazečů o zaměstnání) a přímá tvorba pracovních míst (buď zaměstnání ve veřejném sektoru nebo subvencování práce v soukromém sektoru).
Hodnocení
cílem hodnocení je poměřit relevantnost, dopad, efektivitu a účinnost programu nebo opatření některé politiky. Hodnocení může být kvalitativní, kvantitativní nebo kombinací obojího. Kvalitní hodnocení se plánují při přípravě politiky a během provádění se shromažďují indikátory, které se využijí při hodnocení. Hodnocení by měla být připravena a prováděna takovým způsobem, který přinese užitečné informace tvůrcům politik, s přihlédnutím k politickým okolnostem, omezením programu a dostupným zdrojům. Výsledky hodnocení mají sloužit ke zlepšování přípravy politiky.
Koučování
typicky krátkodobý vztah, který se zaměřuje na rozvoj dovedností podnikatele. Je to proces spolupráce, v jehož rámci mají účastníci jasně definované role. Kouč odpovídá za rozvoj krátkodobých cílů a vede svého klienta k dosažení těchto cílů tím, že mu poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu. Odpovědností klienta je přicházet s novými nápady a možnostmi, dělat kroky vedoucí k dosažení cíle a referovat o pokroku.
Mentorování
profesní vztah, ve kterém zkušená osoba (mentor) pomáhá někomu jinému (klient) rozvíjet dovednosti a znalosti, které napomohou osobnímu a profesnímu růstu méně zkušeného klienta. Tyto vztahy jsou obvykle dlouhodobějšího charakteru než při koučování.
Osvěta
systematická snaha poskytovat služby mimo běžné hranice, aby pronikly k určitým segmentům komunity. Osvětové služby se využívají k navýšení profilu (běžnějších) služeb a informování lidí o jejich poskytování. Tyto služby se mohou používat rovněž ke kontaktu a zapojení konkrétních skupin, které běžné služby spíše nepoužívají. Jedním z možných přístupů je poskytovat služby v místech, kam lidé z cílových skupin již chodí (např. komunitní centra, mládežnická centra, modlitební místa, nákupní střediska), spíše než zřizovat kancelář pro osvětové služby a snažit se na ni lidi přilákat.
Podnikatelské dovednosti
kombinace technických dovedností, kompetencí pro řízení podniku a osobních dovedností potřebných pro založení a provozování podniku a samostatné výdělečné činnosti. Patří sem například utužování kolektivu, vyjednávání, rozvoj strategie, finanční plánování a uvádění produktů na trh.
Podnikatelské inkubátory
zařízení navržená tak, aby podporovala vznik a růst podnikatelských společností prostřednictvím souboru zdrojů a služeb na podporu podnikání, které jsou nabízeny přímo v inkubátoru nebo v rámci jeho sítě kontaktů. Inkubátory se liší formou poskytování služeb, organizační strukturou a typem klientů. I když se objevují i virtuální/online inkubátory, většina programů hostí začínající společnosti po omezenou dobu ve svých prostorách. Se zdárným dokončením programu podnikatelského inkubátoru se zvyšuje pravděpodobnost, že začínající společnost přežije a poroste.
Podnikatelské poradenství
typ služby zaměřené na rozvoj podnikání, která nabízí profesní rady. Běžně se služby podnikatelského poradenství nabízí jako součást integrovaných podpůrných programů a touto službou se podmiňuje poskytnutí finanční pomoci.
Přesměrování
v jakém rozsahu subvencované podniky převezmou obchodní činnosti z nesubvencovaného podniku a přesměrují tam zaměstnanost.
Sérioví podnikatelé
podnikatelé, kteří neprovozují podnik po celou dobu jeho životního cyklu, ale spíše postupně rozbíhají jeden podnik za druhým a ještě jako nový jej prodávají.
Služby určené k rozvoji podnikání
jsou služby, jejichž cílem je zvýšit výkonnost podniku zlepšováním jeho schopnosti konkurovat a proniknout na trh. K podpůrným službám obvykle patří odborná příprava, mentorování, koučování, konzultace, pomoc s uváděním na trh, informace, podpora při rozvoji a přenosu technologií a vytváření sítí. Tyto služby pokrývají strategické otázky (středně až dlouhodobé záležitosti, které zlepšují výkonnost) a provozní otázky (každodenní práce).
Sociální kapitál
hodnota sociálních sítí, včetně rodiny, přátel, kolegů a obchodních i osobních kontaktů, přes které získáváme nové příležitosti. V podnikání nabízí sociální kapitál přístup k poznatkům, sítím klientů, dodavatelů a profesionální podpoře, a tak může zvyšovat individuální šance na podnikatelský úspěch.
Úvěrové záruky
závazek třetí strany pokrýt část ztrát ve vztahu ke splácení půjčky. Může je poskytovat vláda a/nebo sdružení soukromých podniků. Jsou kryty fondem vystupujícím jako kolaterál.
Vzory
zkušený podnikatel. který dokáže inspirovat ostatní k založení podniku nebo vlastní samostatné výdělečné činnosti.
Ztráta mrtvé váhy
v jakém rozsahu by účastníci založili nový podnik bez subvence. Jelikož chování těchto účastníků „mrtvé váhy“ není programem nijak ovlivněno, jejich účast nepřispívá k ekonomické hodnotě vyprodukované programem, ale zahrnuje veřejné výdaje. Sociální náklady tohoto výdaje jsou souhrn deformativních nákladů nebo zatížení daní, která to financuje.