Gå til hovedindhold

Selvevaluering af støtte til iværksætteri blandt ledige

01
Ikke påbegyndt
02
Ikke påbegyndt
03
Ikke påbegyndt
04
Ikke påbegyndt
05
Ikke påbegyndt
06
Ikke påbegyndt
Vurdér hvert modul på en skala fra 0 til 10. Hvis du ikke har et svar, eller spørgsmålet ikke er relevant i din sammenhæng, skal du placere markøren på "Intet svar" i venstre side af skalaen.
Hjælp

Opbygning af en inkluderende iværksætterkultur

Øget bevidsthed om muligheden for iværksætteri som et alternativ til arbejde som lønmodtager er det første skridt mod at gøre iværksætteri tilgængeligt for alle. Dette modul dækker promoveringsmetoder som f.eks. målrettede oplysningskampagner, uddannelse og brug af rollemodeller.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Iværksætteri blandt ledige promoveres i vid udstrækning i samfundet.
LAVT RESULTAT
HØJT RESULTAT
Et højt pointresultat betyder:
 • Iværksætteri promoveres som en realistisk mulighed for ledige og personer uden arbejde.
 • Der tegnes et positivt billede af iværksætterpotentialet blandt ledige.
 • Den økonomiske indvirkning fra iværksætteri drevet af ledige formidles.
 • Succeshistorier, rollemodeller og iværksætterpriser bruges til at synliggøre iværksættere med mange forskellige baggrunde, herunder tidligere ledige.
 • Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter støtte til etablering af virksomhed for ledige.
1.2 Iværksætteri promoveres over for forskellige profiler af ledige.
LAVT RESULTAT
HØJT RESULTAT
Et højt pointresultat betyder:
 • Succeshistorier, rollemodeller og iværksætterpriser bruges til at inspirere ledige og synliggøre iværksættere med mange forskellige baggrunde, herunder tidligere ledige.
 • Budskaber skræddersyes til forskellige profiler af ledige – f.eks. færdiguddannede og personer, der her droppet ud af skolen.
 • Der anvendes passende kommunikation til at oplyse om risikoen ved iværksætteri.
 • Der anvendes passende medie- og onlinekanaler til at nå ud til de ledige.
1.3 Målrettede kampagner promoverer iværksætteri blandt ledige over for vigtige rollemodeller.
LAVT RESULTAT
HØJT RESULTAT
Et højt pointresultat betyder:
 • Målrettede kampagner oplyser karriererådgivere, offentlige beskæftigelsestjenester og fagforeninger om potentialet ved iværksætteri.
 • Der tegnes et positivt billede af iværksætteri blandt ledige.
 • Der bruges passende medie- og onlinekanaler til at nå ud til de rollemodeller, som spiller en central rolle for potentielle iværksættere fra forskellige grupper af ledige.
1.4 Formel uddannelse opbygger positive holdninger til iværksætteri.
LAVT RESULTAT
HØJT RESULTAT
Et højt pointresultat betyder:
 • Iværksætteri præsenteres som noget positivt i de obligatoriske pensa i skolerne.
 • Iværksætteruddannelse dækker en lang række iværksætteraktiviteter og -modeller – f.eks. at være iværksætter på deltid, sociale iværksættere.
 • Lærere får undervisning i formidling af iværksætteri i pensaene.
 • Studerende opfordres til at overveje iværksætteri som karrierevej.
1.5 Der foretages overvågning og evaluering for at vurdere, hvilken indvirkning promoveringsaktiviteter for iværksætteri har på ledige.
LAVT RESULTAT
HØJT RESULTAT
Et højt pointresultat betyder:
 • Der foretages overvågning og midtvejsevalueringer for at sikre, at promoveringsaktiviteter er på ret kurs hen imod målene og målsætningerne.
 • Promoveringsaktiviteter justeres ud fra resultaterne af overvågning og midtvejsevaluering.
 • Efterfølgende evaluering foretages med henblik på at vurdere effekten af promoveringsaktiviteter for iværksætteri blandt ledige, og resultaterne rapporteres bredt.
 • Overvågning og evaluering af resultater rapporteres bredt og bruges til at forbedre oplysningskampagner.
Hjælp til dette modul
Noter med vejledning:
Ordliste:
Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger
Foranstaltninger, der skal hjælpe ledige og andre ud på arbejdsmarkedet. Disse foranstaltninger omfatter typisk jobformidling (at matche ledige jobs med jobsøgende), uddannelse (med henblik på at opgradere og tilpasse ansøgeres kompetencer) og direkte jobskabelse (enten beskæftigelse i den offentlige sektor eller støtte til arbejde i den private sektor).
Coaching
Typisk en kortvarig relation, som har til formål at udvikle iværksætterens kompetencer. Det er en samarbejdsproces, hvor deltagerne har klart definerede roller. Coachens rolle er at udvikle kortsigtede mål og guide coachingmodtageren mod målene ved at give konstruktiv feedback. Coachingmodtagerens rolle er at komme med ideer og muligheder, handle for at opnå målene og rapportere fremskridtene.
Dødsvægtstab
I hvilket omfang deltagerne ville have etableret ny virksomhed uden tilskuddet. Eftersom disse "dødsvægtdeltageres" adfærd ikke berøres af ordningen, bidrager deres deltagelse ikke til den økonomiske værdi, der genereres af ordningen, men indebærer en offentlig udgift. Den sociale omkostning ved denne udgift er summen af den fordrejelige omkostning eller den store byrde for den skat, som finansierer den.
Evaluering
Formålet med evaluering er at måle relevansen, indvirkningen, effektiviteten og udbyttet af en ordning eller et politisk tiltag. Evalueringer kan være kvalitative, kvantitative eller en kombination af begge. Succesfulde evalueringer planlægges allerede under udviklingen af politikken, og der indsamles indikatorer i hele implementeringsperioden til brug i evalueringen. Evalueringen skal tilrettelægges og implementeres, således at beslutningstagere opnår nyttig information set i lyset af de politiske omstændigheder samt ordningens begrænsninger og tilgængelige ressourcer. Evalueringsresultater bør anvendes til at forbedre politikformuleringen.
Fortrængning
I hvilket omfang tilskudsmodtagende virksomheder tager forretning fra og fortrænger beskæftigelse i virksomheder, der ikke modtager tilskud.
Iværksætterkompetencer
En kombination af tekniske kompetencer, kompetencer inden for virksomhedsledelse og kompetencer, der kræves til opstart og drift af virksomhed og selverhverv. F.eks. opbygning af personalestab, forhandlingsteknik, strategiudvikling, økonomisk planlægning og markedsføring.
Lånegarantier
Forpligtelse fra en tredjepart til at dække en del af tabet i tilfælde af misligholdt lånt. Lånegarantien kan stilles af staten og/eller af en sammenslutning af private virksomheder. De bakkes op af en fond, der agerer som sikkerhedsstillelse.
Mentorordning
Professionelt forhold, hvor en erfaren person (mentoren) hjælper en anden person (mentee) med at udvikle kompetencer og viden, som vil fremme den mindre erfarne persons faglige og personlige udvikling. Disse relationer er typisk mere langsigtede end coachingforholdet.
Outreach
Ensystematisk indsats for at tilbyde tjenester ud over de konventionelle grænser med henblik på at nå bestemte samfundssegmenter.Outreach-tjenester kan anvendes for at højne profilen for (mere almindelige) tjenester og oplyse folk om, at de tilbydes. Outreach-tjenester kan også anvendes, når man ønsker at nå ud til og engagere specifikke grupper af personer, som normalt ikke benytter offentlige tjenester. En mulig tilgang går ud på at levere tjenesterne på steder, hvor folk fra målgruppesamfundene allerede kommer (f.eks. lokalcentre, ungecentre, aktivitetscentre, stormagasiner) frem for at etablere et outreach-kontor og forsøge at tiltrække folk dertil.
Rollemodel
En erfaren iværksætter, der kan inspirere andre til opstart af virksomhed eller selverhverv.
Seriel iværksætter
En unge iværksætter, som starter den ene virksomhed efter den anden og sælger dem, i stedet for at drive en virksomhed gennem dens fulde livscyklus.
Social kapital
Værdien af ens sociale netværk, hvilket omfatter familie, venner, kolleger og professionelle og personlige kontakter, hvorigennem man modtager muligheder. Inden for iværksætteri giver social kapital adgang til viden, kundenetværk, leverandører og professionel støtte og kan derfor øge iværksætterens chance for at opnå succes.
Virksomhedsinkubatorer:
Faciliteter beregnet til at understøtte etablering og vækst af iværksættervirksomheder gennem en række ressourcer til virksomhedsstøtte og -tjenester. Dette tilbydes både direkte i inkubatoren og via dennes netværk af kontakter. Inkubatorer kan variere i måden, de leverer deres tjenester på, og i deres organisatoriske struktur og typer af kunder, de arbejder for. Der findes virtuelle/online inkubatorer, men i de fleste inkubatorordninger tilbydes startup-virksomheder en fysisk plads i en begrænset periode. En vellykket gennemførelse af en virksomhedsinkubatorordning højner sandsynligheden for, at startup-virksomhedenoverlever og vokser.
Virksomhedsrådgivning
Type virksomhedsudviklingstjeneste, som yder professionel rådgivning. En almindelig anvendt tilgang er at tilbyde virksomhedsrådgivningstjenester som en del af integrerede støtteordninger og gøre virksomhedsrådgivning til en betingelse for at modtage finansiel støtte.
Virksomhedsudviklingstjenester
Tjenester, der har til formål at forbedre virksomhedens resultater ved at forbedre dens konkurrenceevne med henblik på at konkurrere og få adgang til markeder. Støttetjenester omfatter typisk undervisning, mentorordninger, coaching, konsulentbistand samt hjælp til markedsføring, oplysning, udvikling af teknologi og til overdragelse og netværksaktiviteter. Omfatter både strategiske (anliggender på lang og mellemlang sigt, som forbedrer resultaterne) og driftsmæssige (i det daglige arbejde) problemer.