Премини към основното съдържание

Подкрепа на безработните в предприемачеството, самооценка

01
Не е започнала
02
Не е започнала
03
Не е започнала
04
Не е започнала
05
Не е започнала
06
Не е започнала
Оценете всеки модул по скала от 0 до 10. Ако нямате отговор или въпросът не съответства на контекста ви, моля поставете курсора върху „Без отговор“ от лявата страна на скалата.
Помощ

Насърчаване на приобщаваща предприемаческа култура

Повишаването на осведомеността за потенциала на предприемачеството като алтернатива на наемния труд е първата стъпка към това да се направи предприемачеството достъпно за всички. Този модул обхваща методи за популяризиране, като например кампании за целенасочена информираност, образование и използването на ролеви модели.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Предприемачеството за безработните се насърчава от широката общественост.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Предприемачеството се насърчава като осъществима активност за безработните.
 • Създава се положителен образ на предприемаческия потенциал сред безработните.
 • Споделя се икономическото влияние от предприемачеството в резултат на безработицата.
 • Използват се истории за успех, модели за подражание и награди за предприемачество, за да се демонстрират предприемачите с разнообразен произход, включително и тези, които са били безработни.
 • Активните мерки за пазара на труда включват мерки за подкрепа на създаването на бизнес за безработните.
1.2 Предприемачеството се популяризира при различни профили безработни.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Използват се кампании, истории за успех, модели за подражание и награди за предприемачество, за да се вдъхновяват безработните и да се демонстрират предприемачите с разнообразен произход, включително и тези, които са били безработни.
 • Приспособяват се съобщения за различните профили на безработните, например висшисти и ученици, прекъснали образованието си.
 • Използват се подходящи съобщения, за да се информират за ролята на риска в предприемачеството.
 • Използват се съответните медийни и онлайн канали, за да се достигнат безработните.
1.3 Насочените кампании популяризират предприемачеството от безработните сред ключови модели за подражание.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Насочените кампании информират кариерните консултанти, услугите за обществена заетост и съюзите относно потенциала на предприемачеството.
 • Създава се положителен образ на предприемачеството сред безработните.
 • Използват се подходящите медийни и онлайн канали, за да бъдат достигнати ключови модели за подражание за потенциални предприемачи от различни групи от безработни.
1.4 Редовното образование изгражда положително отношение към предприемачеството.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Предприемачеството се представя положително в задължителните занятия в училище.
 • Образованието за предприемачеството покрива широк спектър от предприемачески дейности и модели, напр. предприемачество на непълно работно време, социално предприемачество.
 • Учителите получават обучение за образованието за предприемачество.
 • Учениците се насърчават да обмислят предприемачеството като път за развитие.
1.5 Използват се наблюдение и оценки, за да се оцени влиянието на дейностите по популяризиране на предприемачеството сред безработните.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Извършват се наблюдение и средносрочни оценки, за да се гарантира, че дейностите по популяризиране не се отклоняват от целите и задачите си.
 • Дейностите по популяризиране се приспособяват, за да се вземат предвид резултатите от наблюдението и средносрочните оценки.
 • Извършват се действителни оценки, за да се измери влиянието на дейностите по популяризирането на предприемачеството сред безработните и резултатите се съобщават на широката общественост.
 • Резултатите от наблюдението и оценките се съобщават на широката общественост и се използват, за да се подпомогнат информационните кампании.
Помощ за този модул
Ръководни указания:
Речник на термините:
Активни мерки за трудовия пазар
мерки, които да подпомагат безработните и другите за участието им на трудовия пазар. Тези мерки обикновено включват посредничество при намиране на работа (подбиране на свободни работни места и хора, търсещи работа), обучение (за актуализиране и адаптиране на уменията на кандидатите за работа) и директно създаване на работни места (работа в публичния сектор или субсидиране на работа в частния сектор).
Бизнес инкубатори
съоръжения, които са проектирани за създаването и растежа на предприемачески компании чрез множество ресурси и услуги за бизнес подкрепа, които се предлагат както директно в инкубатора, така и чрез неговата мрежа от контакти. Инкубаторите се различават по начина, по който предоставят услугите си, организационната им структура и вида на клиентите, на които служат. Съществуват и виртуални/онлайн инкубатори, но повечето програми предлагат домакинство на стартъп компании на тяхна територия за ограничен период от време. Успешното приключване на програма за бизнес инкубация увеличава вероятността дадена стартъп компания да оцелее и да продължи да расте.
Бизнес консултации
вид услуга за бизнес развитие, чрез която се предоставят професионални съвети. Често срещан подход е да се предлагат услуги по бизнес консултации като част от интегрирани схеми.
Гаранции за кредита
ангажимент от трета страна за покриване на част от загубите, свързани с неизпълнение на кредита. Той може да се поеме от правителството и/или от частна бизнес асоциация. Той се подкрепя от фонд, който действа като обезпечителен такъв.
Загуба на излишен товар
степента, до която участниците биха създали нов бизнес без субсидията. Тъй като поведението на тези участници „излишен товар“ не се влияе от тази схема, тяхното участие не допринася към икономическата стойност, която се генерира от схемата, а вместо това представлява публичен разход. Социалната цена на този разход е сумата на изкривяващия разход или излишното бреме върху данъците, които го финансират.
Изместване
степента, до която субсидираните фирми вземат бизнеса на и изместват заетостта в несубсидирания бизнес.
Модели за подражание
опитен предприемач, който може да вдъхнови другите за дейности за бизнес стартъп или самостоятелна заетост.
Наставления
професионално взаимоотношение, в което участник с опит (наставникът) помага на друг участник (наставлявания) в развиването на умения и знания, които ще подобрят професионалното и личностното развитие на по-неопитния участник. Тези взаимоотношения обикновено са по-дългосрочни от взаимоотношенията при трениране.
Оценка
целта на оценката е да се измери приложимостта, въздействието, ефективността и ефикасността на действие на дадена програма или политика. Оценките могат да бъдат качествени, количествени или комбинация от двете. Успешните оценки се планират при разработването на политиката и в процеса на прилагането се събират индикатори, които да подкрепят оценката. Оценката трябва да бъде оформена и приложена по начини, които предоставят полезна информация на ръководителите с оглед на политическите обстоятелства, ограниченията на програмата и наличните ресурси. Резултатите от оценката трябва да се използват за подобряване на оформлението на политиката.
Предприемачески умения
комбинация от технически умения, умения за управление на бизнеса и личностни умения, които са необходими за стартирането и управлението на фирма и самостоятелна заетост. Те включват например тиймбилдинг, договаряне, разработване на стратегии, финансово планиране и маркетинг.
Публичен обхват
систематични опити за предоставяне на услуги отвъд конвенционалните ограничения, за да се достигнат определени части от дадена общност. Услугите за публичен обхват могат да се използват, за да се популяризират услугите (които са по-масови) и да се информират хората за тяхното осигуряване. Услугите за публичен обхват могат да се използват също и за ангажиране на определени групи и на тези, които не използват масови услуги. Единият подход е да се доставят услуги на места, където хората от целевите общности присъстват редовно (напр. обществени центрове, младежки центрове, религиозни учреждения, търговски центрове) вместо да се установи офис за публичен обхват и да се прави опит за привличане на хората към него.
Серийни предприемачи
предприемачи, които успешно стартират фирми и ги продават в начален етап, вместо да ги развиват докрай.
Социален капитал
стойността на социалните връзки, включително семейство, приятели, колеги и бизнес и лични контакти, чрез които се осъществяват възможности. В предприемачеството социалният капитал предоставя достъп до знания, мрежи от клиенти, доставчици и професионална подкрепа и с това може да увеличи шансовете за бизнес успех на дадено лице.
Трениране
обикновено краткосрочни взаимоотношения с цел разработване на уменията на предприемача. Това е процес на сътрудничество, в който участниците имат ясно определени роли. Треньорът отговаря за разработването на краткосрочни цели и воденето на трениращия към тези цели чрез градивна критика. Трениращият носи отговорност за генерирането на идеи и възможности, инициативност към постигане на целта и отчитане на напредъка.
Услуги за бизнес развитие
това са услуги, чиято цел е да се подобри представянето на предприятието чрез подобряване на способностите му за конкурентност и достъп до пазарите. Услугите за подкрепа обикновено включват обучение, наставления, трениране, консултации, маркетингова помощ, информация, помощ при разработване и трансфер на технологии и изграждане на мрежи. Включени са както стратегическите (средни до дългосрочни въпроси, които подобряват производителността), така и операционните (ежедневните) въпроси.