Pereiti į pagrindinį turinį

Pagalba bedarbiams atliekant savęs vertinimą verslumo srityje

01
Nepradėta
02
Nepradėta
03
Nepradėta
04
Nepradėta
05
Nepradėta
06
Nepradėta
Kiekvieną modulį įvertinkite pagal skalę nuo 0 iki 10. Jei neturite atsakymo, ar klausimas nėra jums aktualus, perkelkite žymeklį ant nuorodos „Nėra atsakymo“ kairėje skalės pusėje.
Žinynas

Įtraukaus verslumo kultūros skatinimas

Geresnis informavimas apie verslumo, kaip samdomo darbo alternatyvos, potencialą yra pirmasis žingsnis siekiant visiems atverti verslumo galimybes. Šis modulis apima reklamos būdus, pvz., tikslines informavimo kampanijas, švietimą ir pavyzdinio modelio naudojimą.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Visuomenėje plačiai skatinamas ilgalaikių bedarbių verslumas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Verslumas skatinamas kaip perspektyvi ilgalaikių bedarbių ir nedirbančių asmenų veikla.
 • Tarp ilgalaikių bedarbių kuriamas teigiamas verslumo potencialo įvaizdis.
 • Informuojama apie ilgalaikių bedarbių verslumo ekonominį poveikį.
 • Verslininkams, turintiems skirtingos patirties ir vykdantiems verslą įvairiose srityse, įskaitant buvusius ilgalaikius bedarbius, pristatyti pasitelkiamos sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Be kita ko, taikomos tokios aktyvios darbo rinkos priemonės kaip verslo kūrimo paramos priemonės, skirtos ilgalaikiams bedarbiams.
1.2 Verslumas skatinamas tarp įvairių ilgalaikių bedarbių grupių.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Ilgalaikiams bedarbiams įkvėpti ir verslininkams, turintiems skirtingos patirties ir vykdantiems verslą įvairiose srityse, pristatyti pasitelkiamos kampanijos, sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Pranešimai yra pritaikyti skirtingoms ilgalaikių bedarbių grupėms, pvz., absolventams ir mokyklos nebaigusiems asmenims.
 • Apie rizikos vaidmenį verslumo srityje informuojama tinkamai.
 • Ilgalaikių bedarbių dėmesį bandoma pritraukti per skirtingus žiniasklaidos ir interneto kanalus.
1.3 Tikslinėmis kampanijomis ilgalaikių bedarbių verslumas populiarinamas tarp pagrindinių sektinų pavyzdžių.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Tikslinėmis kampanijomis karjeros konsultantai, viešosios užimtumo tarnybos ir profesinės sąjungos informuojami apie verslumo potencialą.
 • Tarp ilgalaikių bedarbių kuriamas teigiamas verslumo įvaizdis.
 • Potencialiems verslininkams, priklausantiems įvairioms ilgalaikių bedarbių grupėms, sektinų pavyzdžių dėmesį bandoma pritraukti per skirtingus žiniasklaidos ir interneto kanalus.
1.4 Formalusis švietimas formuoja teigiamą požiūrį į verslumą.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Verslumas teigiamai vaizduojamas mokyklos privalomojo mokymo programose.
 • Verslumo ugdymas apima daug įvairių su verslumu susijusių veiklos rūšių ir modelių, pavyzdžiui, verslumas ne visą darbo dieną, socialinis verslumas.
 • Mokytojai ruošiami dėstyti pagal verslumo ugdymo programą.
 • Besimokantieji skatinami apsvarstyti verslą kaip galimą karjeros kelią.
1.5 Siekiant įvertinti jaunimo verslumo skatinimo veiklos poveikį ilgalaikiams bedarbiams, vykdoma stebėsena ir vertinimas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Siekiant užtikrinti sėkmingą verslumo skatinimo veiklos siekių ir tikslų įgyvendinimą, vykdoma stebėsena ir laikotarpio vidurio vertinimai.
 • Verslumo skatinimo veikla koreguojama pagal stebėsenos ir laikotarpio vidurio vertinimų rezultatus.
 • Siekiant įvertinti ilgalaikių bedarbių verslumo skatinimo veiklos poveikį, vykdomi ex post vertinimai ir plačiu mastu viešinami tokių vertinimų rezultatai.
 • Stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra plačiai viešinami ir naudojami informavimo kampanijoms tobulinti.
Pagalba, susijusi su šiuo moduliu
Rekomendacinės pastabos:
Žodynas:
Aktyvios darbo rinkos priemonės
Priemonės bedarbių ir kitų asmenų dalyvavimui darbo rinkoje remti. Paprastai šios priemonės gali būti tarpininkavimas darbo srityje (laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų derinimas), mokymas (siekiant tobulinti ir pritaikyti darbo ieškančių asmenų įgūdžius) ir tiesioginis darbo vietų kūrimas (užimtumas viešajame sektoriuje arba darbo privačiame sektoriuje subsidijavimas).
Informavimo veikla
Sistemingas mėginimas teikti paslaugas neapsiribojant tradicinėmis priemonėmis ir pasiekti konkrečius bendruomenės segmentus. Informavimo paslaugos gali būti teikiamos siekiant didinti (daugiau pagrindinių) paslaugų žinomumą ir informuoti žmones apie jų teikimą. Informavimo paslaugos taip pat gali būti pasitelkiamos norint pasiekti ir įtraukti konkrečias grupes bei asmenis, kurie nėra linkę naudotis pagrindinėmis paslaugomis. Vienas iš būdų yra teikti paslaugas vietovėse, kuriose tikslinių bendruomenių nariai jau lankosi, pvz., bendruomenės, jaunimo centruose, maldos namuose, prekybos centruose, užuot įsteigus informacijos biurą ir mėginus į jį pritraukti žmones.
Konsultuojamasis ugdymas
Paprastai tai trumpalaikis ryšys, kurio tikslas yra ugdyti verslininko įgūdžius. Tai bendradarbiavimo procesas, kurio dalyviai atlieka aiškiai apibrėžtus vaidmenis. Konsultantas atsako už trumpalaikių tikslų formulavimą ir konsultuojamo asmens nukreipimą šių tikslų įgyvendinimo link teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Konsultuojamas asmuo yra atsakingas už idėjų ir alternatyvų kūrimą, tikslo įgyvendinimą ir informavimą apie padarytą pažangą.
Mentorystė
Profesionalus ryšys, kai patyręs asmuo (mentorius) padeda kitam asmeniui (globotiniui) ugdyti įgūdžius ir gilinti žinias, kurios padės mažiau patyrusiajam siekti profesinio ir asmeninio augimo. Šie santykiai paprastai trunka ilgiau nei konsultuojamojo ugdymo atveju
Paskolų garantijos
Trečiosios šalies įsipareigojimas padengti dalį nuostolių, susijusių su paskolinių įsipareigojimų nevykdymu. Jas gali teikti vyriausybė ir (arba) privati verslo asociacija. Jos užtikrinamos lėšomis, kurios panaudojamos kaip įkaitas.
Sektinas pavyzdys
Patyręs verslininkas, galintis įkvėpti kitus pradėti verslą ar imtis savisamdos veiklos.
Serijiniai verslininkai
Verslininkai, kurie sėkmingai įsteigia įmones, jas išplėtoja ir netrukus parduoda užuot vykdę veiklą per visą įmonės gyvavimo laikotarpį.
Socialinis kapitalas
Socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja šeima, draugai, kolegos, verslo ir asmeniniai ryšiai, suteikiantys galimybes, vertė. Versle socialinis kapitalas sudaro sąlygas naudotis žiniomis, klientų, tiekėjų tinklais ir profesionalia parama, todėl didina asmens galimybes užsitikrinti verslo sėkmę.
Verslo inkubatoriai
Jstaigos, kurių paskirtis yra remti verslo įmonių kūrimą ir augimą panaudojant įvairius verslo paramos išteklius ir teikiant paslaugas, kurios siūlomos tiesiogiai inkubatoriuje ir per jo ryšių tinklą. Inkubatoriai skiriasi pagal paslaugų teikimo būdą, organizacinę struktūrą ir aptarnaujamų klientų tipą. Nors egzistuoja ir virtualūs (internetiniai) inkubatoriai, pagal daugumą programų startuoliams sudaroma galimybė ribotą laikotarpį naudotis inkubatoriaus patalpomis. Sėkmingai užbaigus verslo inkubavimo programą, padidėja tikimybė, kad startuolis išliks ir augs.
Verslo konsultavimas
Verslo plėtros paslauga, kai teikiamos profesionalios konsultacijos. Bendras principas – siūlyti verslo konsultavimo paslaugas įgyvendinant integruotas paramos sistemas ir įtvirtinti verslo konsultavimą kaip sąlygą finansinei paramai gauti.
Verslo perkėlimas
Tai mastas, kuriuo dotuojamos įmonės atima verslą iš nedotuojamų įmonių ir jose mažina užimtumą.
Verslo plėtros paslaugos
Tai paslaugos, kurių tikslas yra gerinti įmonės veiklos rezultatus stiprinant jos gebėjimą konkuruoti ir patekti į rinką. Paramos paslaugos paprastai apima mokymą, mentorystę, konsultuojamąjį ugdymą, konsultavimą, paramą rinkodarai, informavimą, paramą technologijų kūrimui ir perdavimui bei tinklaveiką. Nagrinėjami ir strateginiai (vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiklos rezultatų gerinimo klausimai), ir veiklos (kasdienės) klausimai.
Verslumo įgūdžiai
Techninių, verslo valdymo ir asmeninių įgūdžių derinys, būtinas norint pradėti verslą įsteigiant įmonę ar savisamdos pagrindais ir vykdyti veiklą. Pavyzdžiui, tai gali būti komandos formavimo, derybiniai, strategijų kūrimo, finansų planavimo ir rinkodaros įgūdžiai.
Vertinimas
Vertinimo tikslas yra įvertinti programos ar politikos priemonės aktualumą, poveikį, efektyvumą ir veiksmingumą. Vertinimas gali būti kokybinis, kiekybinis arba dvejopas. Sėkmingi vertinimai planuojami formuojant politiką, o rodikliai yra renkami visu jos įgyvendinimo laikotarpiu, kad vėliau būtų panaudoti atliekant vertinimą. Vertinimas turi būti apibrėžtas ir vykdomas taip, kad atsižvelgiant į politines aplinkybes, programos apribojimus ir turimus išteklius sprendimus priimantys asmenys gautų naudingos informacijos. Vertinimo rezultatai turi būti panaudojami politikos modeliui tobulinti.
Visuomeninis efektyvumo nuostolis
Rodiklis, parodantis, kokiu mastu nesubsidijuojami dalyviai įsteigtų naują įmonę. Kadangi sistema šių dalyvių elgesiui nedaro poveikio, jų dalyvavimas nedidina sistemos kuriamos ekonominės vertės, tačiau pareikalauja viešųjų išlaidų. Šių išlaidų socialinė kaina – iškraipomąjį poveikį turinčių sąnaudų suma arba perteklinė mokesčio, iš kurio finansuojamos šios išlaidos, našta.