Przejdź do treści

Wspomaganie samooceny przedsiębiorczości bezrobotnych

01
Nie rozpoczęto
02
Nie rozpoczęto
03
Nie rozpoczęto
04
Nie rozpoczęto
05
Nie rozpoczęto
06
Nie rozpoczęto
Oceń każdy moduł w skali od 0 do 10. Jeżeli nie wiesz, jakiej odpowiedzi udzielić, lub pytanie nie dotyczy Twojej sytuacji, umieść kursor w polu „Brak odpowiedzi” po lewej stronie skali.
Pomoc

Wspieranie kultury przedsiębiorczości, która sprzyja włączeniu społecznemu

Upowszechnianie wiedzy na temat potencjału przedsiębiorczości jako alternatywy dla pracy najemnej jest pierwszym krokiem w otwieraniu przedsiębiorczości dla wszystkich. Niniejszy moduł obejmuje metody promocji, takie jak ukierunkowane kampanie informacyjne, kształcenie i wykorzystywanie podmiotów uznawanych za wzory do naśladowania.
Unemployed Quiz Culture
1.1 Powszechne promowanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Promowanie przedsiębiorczości jako rentownej działalności dla osób bezrobotnych i bez pracy.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku potencjału przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych.
 • Upowszechnianie informacji o wpływie gospodarczym przedsiębiorczości osób bezrobotnych.
 • Wykorzystywanie historii sukcesu, wzorów do naśladowania i nagród za przedsiębiorczość do prezentowania przedsiębiorców z różnych środowisk, w tym przedsiębiorców, którzy byli bezrobotni.
 • Środki aktywizacji na rynku pracy obejmują wsparcie dla osób bezrobotnych w tworzeniu przedsiębiorstw.
1.2 Promowanie przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych o różnym profilu.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Wykorzystywanie kampanii, historii sukcesu, wzorów do naśladowania i nagród za przedsiębiorczość do inspirowania osób bezrobotnych oraz prezentowania przedsiębiorców z różnych środowisk, w tym przedsiębiorców, którzy byli bezrobotni.
 • Dostosowanie komunikatów do osób bezrobotnych o różnym profilu, na przykład absolwentów i tych, którzy przedwcześnie zakończyli naukę.
 • Wykorzystywanie odpowiednich komunikatów do informowania o roli ryzyka w przedsiębiorczości.
 • Wykorzystywanie odpowiednich mediów i kanałów online, aby dotrzeć do osób bezrobotnych.
1.3 Promowanie przedsiębiorczości osób bezrobotnych za pomocą ukierunkowanych kampanii skierowanych do kluczowych podmiotów uznawanych za wzór do naśladowania.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Informowanie doradców zawodowych, publicznych służb zatrudnienia i związków zawodowych o potencjale przedsiębiorczości za pomocą ukierunkowanych kampanii.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości osób bezrobotnych.
 • Wykorzystywanie odpowiednich mediów i kanałów online, aby dotrzeć do kluczowych podmiotów uznawanych za wzór do naśladowania dla potencjalnych przedsiębiorców z różnych grup osób bezrobotnych.
1.4 Budowanie pozytywnego podejścia do przedsiębiorczości w ramach kształcenia formalnego.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Pozytywne przedstawianie przedsiębiorczości w obowiązkowych programach nauczania szkolnego.
 • Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości z uwzględnieniem szerokiego wachlarza działań związanych z przedsiębiorczością i modeli przedsiębiorczości, np. prowadzenie działalności w niepełnym wymiarze czasu, przedsiębiorczość społeczna.
 • Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących tworzenia programów nauczania przedsiębiorczości.
 • Zachęcanie studentów do rozważania przedsiębiorczości jako ścieżki kariery.
1.5 Przeprowadzanie oceny, z wykorzystaniem monitorowania i oceny, oddziaływania na osoby bezrobotne działań mających na celu promowanie przedsiębiorczości.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Podejmowanie działań w zakresie monitorowania i oceny śródokresowej w celu dopilnowania, by działania promocyjne prowadziły do osiągnięcia wyznaczonych celów i docierały do odbiorców.
 • Dostosowywanie działań promocyjnych tak, aby uwzględniać wyniki monitorowania i oceny śródokresowej.
 • Przeprowadzanie ocen ex post w celu pomiaru oddziaływania działań promujących przedsiębiorczość wśród osób bezrobotnych i rozpowszechnienia ich wyników.
 • Rozpowszechnianie wyników monitorowania i oceny i używanie ich do usprawnienia kampanii informacyjnych.
Pomoc dotycząca tego modułu
Wytyczne:
Glosariusz:
Aktywne instrumenty rynku pracy
instrumenty wsparcia udziału w rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych i innych. Obejmują one zazwyczaj pośrednictwo pracy (łączenie wolnych miejsc pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia), szkolenia (podnoszenie i dostosowywanie umiejętności osób ubiegających się o pracę) oraz bezpośrednie tworzenie miejsc pracy (zatrudnienie w sektorze publicznym lub dofinansowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym).
Coaching
proces rozwijania umiejętności przedsiębiorcy, zazwyczaj krótkoterminowy. Jest to proces oparty na współpracy, którego uczestnicy mają jasno określone role. Coach jest odpowiedzialny za wyznaczenie krótkoterminowych celów i wspieranie klienta w ich osiąganiu przez udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Klient jest natomiast odpowiedzialny za generowanie pomysłów i możliwości, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu oraz informowanie o postępach.
Doradztwo biznesowe
rodzaj usługi wsparcia dla biznesu, która polega na udzielaniu profesjonalnego doradztwa. Usługi doradcze są najczęściej oferowane w ramach zintegrowanych programów wsparcia, a skorzystanie z doradztwa biznesowego jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego.
Działania środowiskowe
Systematyczne dążenie do świadczenia usług wykraczającego poza przyjęte granice, aby dotrzeć do określonych grup społecznych. Działania środowiskowe można wykorzystywać do szerszego rozpropagowania usług (poza głównym nurtem) i poinformowania ludzi o ich świadczeniu. Działania środowiskowe można również wykorzystywać, aby docierać do konkretnych grup oraz do tych, którzy zazwyczaj nie korzystają z podstawowych usług, i zwiększać ich zaangażowanie. Jeden ze sposobów działania polega na świadczeniu usług w takich lokalizacjach, z których korzystają już członkowie docelowych społeczności (np. domy kultury, ośrodki dla młodzieży, miejsca kultu, centra handlowe), a nie na założeniu biura informacyjnego i podejmowaniu prób przyciągnięcia ludzi w to miejsce.
Inkubatory przedsiębiorczości
rozwiązania polegające na udzielaniu pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw z wykorzystaniem szeregu zasobów i usług wsparcia biznesu oferowanych zarówno bezpośrednio przez inkubator, jak i przez jego sieć kontaktów. Inkubatory mogą różnić się sposobem świadczenia usług, strukturą organizacyjną oraz obsługiwać klientów różnego rodzaju. Chociaż istnieją inkubatory wirtualne lub internetowe, większość programów oferuje przedsiębiorstwom typu start-up możliwość korzystania, -przez określony czas, ze swoich lokali. Pomyślne zakończenie programu inkubatora przedsiębiorczości zwiększa prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo typu start-up przetrwa i będzie się dalej rozwijać.
Kapitał społeczny
Wartość sieci społecznych, z uwzględnieniem rodziny, przyjaciół, znajomych, kontaktów zawodowych i osobistych, w ramach których przekazywane są możliwości. W przedsiębiorczości kapitał społeczny zapewnia dostęp do wiedzy, sieci klientów, dostawców i wsparcia zawodowego, a zatem może zwiększyć osobiste szanse odniesienia sukcesu w biznesie.
Mentoring
Relacja zawodowa, w ramach której doświadczona osoba ( mentor) udziela wsparcia drugiej osobie ( podopiecznemu) w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, które umocnią rozwój zawodowy i osobisty mniej doświadczonej osoby. Taka relacja jest zazwyczaj bardziej długoterminowa niż w przypadku coachingu.
Ocena
celem oceny jest pomiar przydatności, skutków, skuteczności i efektywności programu lub elementu strategicznego. Może to być pomiar jakościowy, ilościowy lub połączenie obydwu tych rodzajów. Udaną ocenę planuje się w fazie opracowywania strategii, a wskaźniki gromadzi się w fazie wdrażania w celu uwzględnienia ich w ramach oceny. Ocena powinna zostać zaplanowana i przeprowadzona w taki sposób, aby jej wyniki były przydatne dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, biorąc pod uwagę okoliczności strategiczne, ograniczenia programu i dostępne zasoby. Wyniki oceny należy wykorzystywać do lepszego planowania strategicznego.
Poręczenie pożyczki
Zobowiązanie strony trzeciej do częściowego pokrycia strat spowodowanych zaleganiem ze spłatą pożyczki. Może go udzielić rząd i/lub prywatne stowarzyszenie biznesowe. Wsparcia udziela fundusz stanowiący zabezpieczenie.
Przeniesienie
wskaźnik określający, w jakim stopniu dotowane przedsiębiorstwo przejmuje działalność przedsiębiorstw, które nie są dotowane i powoduje przeniesienie zatrudnienia z takich przedsiębiorstw
Seryjny przedsiębiorca
Przedsiębiorca, który tworzy firmy odnoszące sukces, a następnie sprzedaje je na wczesnym etapie działalności, zamiast prowadzić dalej ich działalność przez pełen cykl życia.
Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
zespół umiejętności technicznych, umiejętności zarządzania biznesowego oraz umiejętności osobistych wymaganych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub samozatrudnienia. Do takich umiejętności należą na przykład budowanie zespołu, negocjowanie, opracowanie strategii, planowanie finansowe oraz marketing.
Usługi rozwoju biznesu
są to usługi świadczone w celu poprawy wyników przedsiębiorstwa przez zwiększenie jego zdolności konkurowania i dostępu do rynków. Takie usługi wsparcia obejmują zazwyczaj szkolenia, mentoring, coaching, doradztwo, wsparcie marketingowe, udzielanie informacji, rozwój technologiczny oraz wsparcie transferu i tworzenie sieci kontaktów. Obejmują one zarówno kwestie strategiczne (średnio- i długoterminowe, które powodują poprawę wyników), jak i operacyjne (związane z codziennym działaniem).
Wzorowy przedsiębiorca
Doświadczony przedsiębiorca, który może zainspirować innych do utworzenia przedsiębiorstwa typu start-up lub do podjęcia działalności gospodarczej na własną rękę.
Zbędna strata społeczna
wskaźnik określający, w jakim stopniu uczestnicy podjęliby nową działalność gospodarczą bez uzyskania dotacji. Ponieważ program nie przekłada się na zmianę zachowania takich uczestników (en. deadweight participants), ich udział nie przyczynia się do wytworzenia wartości gospodarczej przez program, ale wymaga nakładu środków publicznych. Koszt społeczny takich nakładów to kwota niepotrzebnych kosztów lub nadmiernego obciążenia podatkowego przeznaczonego na ich sfinansowanie.