Przejdź do treści

Informacja prawna

Warunki

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ I USŁUGI, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

I. Informacje o Witrynie internetowej

1. Ogólnym celem Witryny internetowej jest zapewnienie dostępu do Better Entrepreneurship Tool (dalej zwanego „Usługą”). Better Entrepreneurship Tool to bezpłatne narzędzie online do samooceny i nauki w zakresie polityki i programów integracji oraz przedsiębiorczości społecznej. Narzędzie obejmuje:

•   samooceny stwarzające ramy do refleksji na temat polityki i programów integracji oraz przedsiębiorczości społecznej w mieście, regionie lub kraju.
•   wskazówki dotyczące wytycznych regulacyjnych i inspirujące studia przypadków w celu wspomagania lepszego kształtowania polityki. 

2. Dostęp do Usługi i materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryny jest otwarty. Wymagane jest jednak uwierzytelnienie.

3. Komisja Europejska dba o zapewnienie nieprzerwanej dostępności Witryny. Od czasu do czasu dostęp do Witryny i jej Usługi może zostać zawieszony, ograniczony lub utrudniony w celu umożliwienia wykonania napraw, prac konserwacyjnych lub wprowadzenia nowych usług bądź udogodnień.

II. Definicje

Usługa(-i) oznacza całe narzędzie Better Entrepreneurship Tool, oferujące użytkownikom możliwość przeprowadzenia oceny ich profilu przedsiębiorczości, jednocześnie zapewniając dostęp do indywidualnie dopasowanych raportów w oparciu o dane wprowadzone przez użytkowników.

Informacje i Materiały oznaczają treści, w tym dane, tekst, obrazy lub nagrania wideo dostępne w Witrynie Better Entrepreneurship Tool oraz w ramach Usługi, w tym dokumenty przekazane po przeprowadzeniu samooceny.

Warunki ogólne oznaczają niniejsze warunki, którym podlega każde korzystanie z Witryny, jej Usługi bądź Informacji i Materiałów.

III. Obowiązujące warunki

1. Dostęp do Informacji, Materiałów lub Usługi w Witrynie oraz korzystanie z nich podlega niniejszym Ogólnym warunkom korzystania, a także implikuje zaakceptowanie niniejszych Ogólnych warunków przez użytkownika.
2. Unia Europejska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych warunkach i innych szczególnych warunkach w Witrynie w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionych warunków w Witrynie. Zmiany takie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

IV. Prawo własności

4. Informacje publikowane w Witrynie i Usłudze stanowią własność Unii Europejskiej i OECD.
5. Prawa zastrzeżone, w tym prawa autorskie, dotyczące wszystkich treści dostępnych za pośrednictwem tej Witryny, należą do ich właścicieli. Dostęp do informacji, materiałów i Usługi w Witrynie nie daje użytkownikom prawa własności w stosunku do nich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie niniejszym nadane, są zastrzeżone przez ich właściciela(-i).

V. Prawo do korzystania i ograniczenia

1. Dostęp do Informacji, Materiałów i Usługi w niniejszej Witrynie zostaje udzielony dla celów opisanych w punkcie I powyżej, w zakresie i w ramach celów realizowanych przez Komisję Europejską.
2. Korzystanie z Informacji, Materiałów i Usługi w niniejszej Witrynie jest uregulowane, jak następuje.

Użytkownicy mogą:
a) korzystać we własnych celach niehandlowych z Informacji, Materiałów i Usługi w niniejszej Witrynie bez ich modyfikowania;
b) wykonać samoocenę, w sposób opisany w punkcie I.1 powyżej;

Użytkownicy nie mogą:
a) wykorzystywać Informacji, Materiałów lub Usługi w celach komercyjnych;
b) wykonywać żadnych działań, które mogłyby być szkodliwe dla celów Witryny i Usługi bądź powodować ich naruszenie; w szczególności użytkownicy nie mogą wywierać wpływu na bezpłatny status Witryny i Usługi poprzez wykorzystywanie ich w celach komercyjnych.

VI. Ograniczenia

Powyższa licencja nie obejmuje informacji, do których stosuje się jakiekolwiek nadane lub oczekujące prawo własności intelektualnej (np. znaki towarowy, wzory i prawa do baz danych). W takich przypadkach i w każdej sytuacji, w której niezbędne jest wykorzystanie w celach komercyjnych, użytkownicy powinni wystąpić o konkretne i wyraźne pozwolenie do Komisji Europejskiej.

Niniejsze Ogólne warunki nie upoważniają do wykorzystywania tożsamości wizualnej i logo Komisji Europejskiej lub OECD. Podlegają one szczególnym warunkom dostępnym tutaj [łącze do https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] i tutaj. [łącze do http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszych Ogólnych warunków, podlegają konieczności uzyskania szczególnego pozwolenia od Komisji Europejskiej.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

Jakkolwiek Komisja Europejska dąży do zapewnienia terminowości i prawidłowości informacji, materiałów i Usługi, nie udziela żadnych zapewnień, deklaracji bądź gwarancji co do zgodności ze stanem faktycznym, kompletności lub adekwatności materiałów i usług dostępnych za pośrednictwem Witryny, a tym samym wyraźnie wyklucza swoją odpowiedzialność za błędy i przeoczenia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

VIII. Przetwarzanie i ochrona danych

W przypadkach, w których niniejsza witryna wymaga udostępnienia danych osobowych dotyczących użytkownika, takie informacje będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/6791, ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych, łącze [łącze do https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

W przypadku pytań na temat kwestii dotyczących Witryny lub Usługi oraz w celu uzyskania szczególnego i wyraźnego pozwolenia prosimy o kontakt:enquiries@betterentrepreneurship.eu