Премини към основното съдържание

Правна забележка

Условия

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И УСЛУГАТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

I. За Уебсайта

1. Общата цел на уебсайта е да осигури достъп до инструмента Better Entrepreneurship Tool (инструмент за по-добро предприемачество) (наричан по-долу „услугата“). Инструментът Better Entrepreneurship Tool е безплатен онлайн инструмент за самооценка и обучение за политики и програми за приобщаващо и социално предприемачество. Инструментът включва:

•   самооценки, които осигуряват рамка за размисъл върху политики и програми за приобщаващо и социално предприемачество за даден град, регион или държава;

•   ръководни указания за политики и вдъхновяващи примери в подкрепа на по-доброто разработване на политики.

2. Достъпът до услугата и материалите, предлагани чрез уебсайта, е отворен. Необходимо е обаче удостоверяване.

3. Европейската комисия се стреми да бъде осигурен постоянен достъп до  уебсайта. Възможно е обаче понякога достъпът до уебсайта и услугата да бъде спрян, ограничен или възпрепятстван, за да се извърши корекция или поддръжка, или да се въведат нови услуги или възможности.

II. Дефиниции

Услуга(-и) означава целият инструмент Better Entrepreneurship Tool, който предоставя на потребителите възможност да направят оценка на предприемаческия си профил, като същевременно предоставя достъп до персонализирани отчети въз основа на входните данни на потребителите.

Информация и материали означава всяко съдържание, включително данни, текст, изображения или видеоклипове, достъпни на уебсайта на инструмента Better Entrepreneurship Tool и в рамките на услугата, включително документи, предоставени след извършване на самооценката.

Общи условия означава настоящите условия, приложими за използването на уебсайта, неговата услуга или информация и материали.

III. Приложими условия

1. Достъпът и използването на информация, материал или услуга на уебсайта се уреждат от настоящите общи условия за ползване, и косвено изискват приемане на настоящите общи условия от потребителя.

2. Европейският съюз си запазва правото да променя настоящите общи условия и всякакви други специфични условия на уебсайта по всяко време чрез публикуване на променени условия на уебсайта. Такива изменения влизат в сила от датата, на която са публикувани.

IV. Собственост

4. Информацията, публикувана на уебсайта, и услугата са собственост на Европейския съюз и на ОИСР.

5. Правата на собственост, включително авторското право, прилагани за цялото съдържание, достъпно чрез този уебсайт, принадлежат на съответните собственици. Достъпът до информация, материали и услуги на уебсайта не дава на потребителите право на собственост върху тях. Всички права, които не са специално предоставени с настоящото, са запазени от съответния(-те) собственик(-ци).

V. Право на ползване и ограничения

1. Достъпът до информация, материали и услуги на този уебсайт се предоставя за целите, описани в точка I по-горе, в рамките на обхвата и целите, преследвани от Европейската комисия.

2. Използването на информацията, материалите и услугите на този уебсайт се регламентира, както следва.

Потребителите имат право:

a) да използват за собствени нетърговски цели, без да променят, информацията, материалите и услугата на този уебсайт:

б) да извършват самооценка, както е описано в точка I.1 по-горе.

Потребителите нямат право:

a) да използват информацията, материалите или услугата за търговски цели;

б) да извършват дейност, която би могла да навреди на или да наруши целите на уебсайта и на услугата; по-специално потребителите нямат право да засягат безплатното предоставяне на уебсайта и на услугата, използвайки ги за търговски цели.

VI. Ограничения

Горният лиценз не обхваща информация, по отношение на която се прилага предоставено право на интелектуална собственост или право на интелектуална собственост, което се очаква да влезе в сила (например търговски марки, дизайни и права върху база данни). В тези случаи, както и във всеки случай, когато се изисква търговска употреба, потребителите се насърчават да търсят специфично и изрично разрешение от Европейската комисия

Настоящите общи условия не предоставят разрешение за ползването на средствата за визуална идентичност и логото на Европейската комисия или ОИСР. Те са предмет на конкретни условия, които можете да разгледате съответно тук [линк към https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] и тук. [линк към ​ http://www.oecd.org/termsandconditions/]

 За всички права, които не са изрично предоставени съгласно настоящите общи условия, следва да бъде изискано специално разрешение от Европейската комисия.

VII. Отказ от отговорност

Въпреки че се стреми да поддържа информацията, материалите и услугата навременни и точни, Европейската комисия не претендира и не предоставя уверения или гаранции, че материалите и услугите, достъпни чрез уебсайта, са точни, пълни или адекватни, и следователно изрично отхвърля своята отговорност за грешки и пропуски в максимално допустимата от закона степен.

VIII. Обработване и защита на данни

В случаите, когато този уебсайт изисква ваши лични данни, тази информация ще се третира в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/6791, Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз, връзка [връзка към https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. За контакт

За запитвания по отношение на уебсайта или услугата и за да получите специфично и изрично разрешение, моля, пишете на: enquiries@betterentrepreneurship.eu