Skip to main content

Pravno obvestilo

Pogoji 

Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA IN STORITVE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI.

I. O spletnem mestu

1. Splošni namen spletnega mesta je zagotoviti dostop do orodja za boljše podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: storitev). Orodje za boljše podjetništvo je brezplaèno spletno orodje za samoocenjevanje in uèenje o vkljuèujoèih in socialnih podjetniških politikah in programih. Orodje vkljuèuje:  

•   samoocene, ki zagotavljajo okvir za obravnavanje vkljuèujoèih in socialnih podjetniških politik in programov v mestu, regiji ali državi;
•   navodila k politiènim smernicam in spodbudne študije primerov za podporo boljšemu oblikovanju politike. 

2. Dostop do storitve in gradiv na spletnem mestu je prost. Potrebna pa je avtentifikacija.

3. Evropska komisija je zavezana zagotavljanju nemotene dostopnosti spletnega mesta. Obèasno pa je lahko dostop do spletnega mesta in storitve zaèasno prekinjen, omejen ali oviran, da se omogoèijo popravki, vzdrževanje ali uvedba novih storitev ali zmogljivosti.

II. Opredelitve pojmov

Storitev(-ve) pomeni celotno orodje za boljše podjetništvo, ki uporabnikom omogoèa oceno njihovega podjetniškega profila in zagotavlja dostop do prilagojenih poroèil na podlagi podatkov, ki jih vnesejo uporabniki.

Informacije in gradivo pomeni vso vsebino, vkljuèno s podatki, besedilom, slikami ali videoposnetki, ki so na voljo na spletnem mestu orodja za boljše podjetništvo in v okviru storitve, kljuèno z dokumenti, ki se zagotovijo po izvedenem samoocenjevanju.

Splošni pogoji pomeni te pogoje, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta, njegove storitve ali informacij in gradiv.

III. Veljavni pogoji

1. Dostop do vseh informacij, gradiva ali storitve na spletnem mestu ter njihovo uporabo urejajo ti splošni pogoji uporabe, ki pomenijo, da uporabnik sprejema te splošne pogoje.
2. Evropska unija si pridržuje pravico, da z objavo spremenjenih pogojev na spletnem mestu kadar koli spremeni te splošne pogoje in vse druge posebne pogoje na spletnem mestu. Te spremembe zaènejo veljati na datum njihove objave.

IV. Lastništvo

4. Informacije, objavljene na spletnem mestu, in storitev so last Evropske unije in OECD.
5. Lastniške pravice, vkljuèno z avtorskimi pravicami, ki se nanašajo na vsebino, na voljo preko tega spletnega mesta, imajo ustrezni lastniki teh pravic. Dostop do informacij, gradiva in storitve na spletnem mestu uporabnikom ne daje kakršnega koli lastništva nad njimi. Vse pravice, ki s tem niso dodeljene, ima(-jo) posamezni lastnik(-i).

V. Pravica do uporabe in omejitve

1. Dostop do informacij, gradiva in storitve na tem spletnem mestu se dovoli za namene, navedene v zgornji toèki I, v skladu s podroèjem in cilji, za katere si prizadeva Evropska komisija.
2. Uporaba informacij, gradiva in storitve na tem spletnem mestu je urejena, kot sledi.

Uporabniki smejo:
a) uporabljati informacije, gradivo in storitev na tem spletnem mestu za svoje nekomercialne namene brez spreminjanja;
b) izvesti samoocenjevanje, kot je opisano v zgornji toèki I.1;

Uporabniki ne smejo:
a) uporabljati informacij, gradiva ali storitve za komercialne namene;
b) izvajati kakršnih koli dejavnosti, ki bi lahko škodile namenu spletnega mesta in storitve ali ga kršile; uporabniki zlasti ne vplivajo na brezplaèni status spletnega mesta in storitve z njuno komercialno uporabo.

VI. Omejitve

Licenca ne zajema informacij, za katere se uporabljajo podeljene ali še nedoloèene pravice intelektualne lastnine (npr. blagovne znamke, modeli in pravice do baz podatkov). V teh primerih in v vseh primerih, ko je potrebna komercialna uporaba, morajo uporabniki Evropsko komisijo zaprositi za posebno in izrecno dovoljenje.

Ti splošni pogoji ne dovoljujejo uporabe vizualne podobe in logotipa Evropske komisije ali OECD. Zanje veljajo posebni pogoji, ki so na voljo na povezavi [povezava na https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] in povezavi [povezava na http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Za pridobitev vseh pravic, ki jih sedanji splošni pogoji ne podeljujejo izrecno, je treba zaprositi za dovoljenje Evropske komisije.

VII. Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska komisija si prizadeva za pravoèasne in toène informacije, gradivo in storitev, vendar ne zatrjuje, zagotavlja ali jamèi toènosti, popolnosti ali ustreznosti gradiv in storitev, ki so na voljo prek spletnega mesta, in zato izrecno zavraèa svojo odgovornost za napake in opustitve v najveèjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

VIII. Obdelava in varstvo podatkov

Èe spletno mesto zahteva vaše osebne podatke, se te informacije obravnavajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/6791, Splošno uredbo Evropske unije o varstvu podatkov, povezava [povezava na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

Za vprašanja v zvezi s spletnim mestom ali storitvijo in glede posebnega ter izrecnega dovoljenja se obrnite na:enquiries@betterentrepreneurship.eu