Pārlekt uz galveno saturu

Juridisks paziņojums

Noteikumi un nosacījumi 

IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI UN PAKALPOJUMU, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS.

I. Par tīmekļa vietni

1. Tīmekļa vietnes galvenais mērķis ir nodrošināt piekļuvi Better Entrepreneurship Tool (rīks “Labāka uzņēmējdarbība”) (tālāk tekstā — Pakalpojums). Minētais rīks ir tiešsaistē pieejams bezmaksas pašnovērtējuma un mācību rīks par iekļaujošas uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības politiku un programmām. Rīkā ir ietvertas:  

•   pašnovērtējuma anketas, kas nodrošina pamatu iekļaujošas uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības politikas un programmu izvērtēšanai pilsētā, reģionā vai valstī;
•   politikas pamatnostādņu norādes un iedvesmojoši atsevišķu gadījumu pētījumi labākas politikas izstrādes atbalstam. 

2. Tīmekļa vietne un tajā piedāvātie materiāli ir brīvi pieejami, taču ir nepieciešama lietotāja autentifikācija.

3. Eiropas Komisija ir apņēmusies nodrošināt tīmekļa vietnes nepārtrauktu pieejamību. Taču piekļuve tīmekļa vietnei un tās Pakalpojumam laiku pa laikam var tikt pārtraukta, ierobežota vai traucēta, lai varētu veikt uzturēšanas darbus vai arī ieviest jaunus pakalpojumus vai rīkus.

II. Definīcijas

Pakalpojums(-i) ir Better Entrepreneurship Tool, kas lietotājiem sniedz iespēju veikt sava uzņēmējdarbības profila novērtējumu, vienlaikus nodrošinot piekļuvi pielāgotiem ziņojumiem, kas balstīti uz lietotāju sniegto informāciju.

Informācija un materiāli ir viss Better Entrepreneurship Tool tīmekļa vietnes saturs, ieskaitot datus, tekstu, attēlus vai videomateriālus, kas pieejami rīka vietnē un pašā Pakalpojumā, ieskaitot dokumentus, kas iesniegti pēc pašnovērtējuma veikšanas.

Vispārīgie noteikumi ir šie noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē tīmekļa vietnes, tajā piedāvātā Pakalpojuma, informācijas un materiālu izmantošanu.

III. Piemērojamie noteikumi

1. Piekļuvi tīmekļa vietnē pieejamajai informācijai, materiāliem vai Pakalpojumam un jebkādu to izmantošanu reglamentē šie Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi. Izmantojot minētos resursus, lietotājs piekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem.
2. Eiropas Savienība patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos Vispārīgos noteikumus un jebkurus citus Tīmekļa vietnē esošos noteikumus, publicējot grozītos noteikumus un nosacījumus tīmekļa vietnē. Šādi grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā.

IV. Īpašumtiesības

4. Tīmekļa vietnē un Pakalpojumā publicētā informācija un Eiropas Savienības un ESAO īpašums.
5. Visa tīmekļa vietnē pieejamā satura īpašumtiesības, kā arī autortiesības pieder attiecīgajiem satura īpašniekiem. Piekļūstot tīmekļa vietnē pieejamajai informācijai, materiāliem un Pakalpojumam, lietotāji neiegūst īpašumtiesības uz tiem. Visas tiesības, kas nav īpaši atrunātas šajā dokumentā, tiek rezervētas attiecīgajam(-iem) īpašniekam(-iem).

V. Lietošanas tiesības un ierobežojumi

1. Piekļuve šajā tīmekļa vietnē pieejamajai informācijai, materiāliem un Pakalpojumam tiek piešķirta I. pantā aprakstītajos nolūkos Eiropas Komisijas darbības jomas un īstenoto mērķu ietvaros.
2. Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas, materiālu un Pakalpojumu izmantošana tiek reglamentēta tālāk tekstā aprakstītajā veidā.

Lietotāji drīkst:
a) nekomerciālos nolūkos izmantot šajā tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, materiālus un Pakalpojumu, nekādi tos nepārveidojot;
b) veikt pašnovērtējumu kā norādīts I. panta 1. punktā.

Lietotāji nedrīkst:
a) izmantot informāciju, materiālus vai Pakalpojumu komerciālos nolūkos;
b) veikt nekādas darbības, kas varētu kaitēt vai traucēt tīmekļa vietnes un Pakalpojuma mērķu sasniegšanu; lietotāji jo īpaši nedrīkst nekādā veidā ietekmēt tīmekļa vietnes un Pakalpojuma bezmaksas pieejamību, izmantojot to komerciālos nolūkos.

VI. Ierobežojumi

Iepriekš aprakstītā licence netiek piemērota informācijai, uz kuru attiecas piešķirtas vai vēl nepiešķirtas intelektuālā īpašuma tiesības (piemēram, preču zīmes, dizainparaugi, tiesības piekļūt datubāzēm). Šādos gadījumos un jebkurā citā gadījumā, kad nepieciešama izmantošana komerciālos nolūkos, lietotāji tiek aicināti saņemt īpašu un nepārprotamu Eiropas Komisijas atļauju.

Šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos nav atļauta Eiropas Komisijas vai ESAO vizuālās identitātes un logotipa izmantošana. To reglamentē īpaši noteikumi un nosacījumi, ar kuriem varat iepazīties attiecīgi šeit [saite uz https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] un šeit. [saite uz http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Jebkādu citu tiesību, kas nav nepārprotami piešķirtas ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, izmantošanai ir jāsaņem īpaša atļauja no Eiropas Komisijas.

VII. Atruna

Lai arī Eiropas Komisija cenšas savlaicīgi atjaunināt informāciju, materiālus un Pakalpojumu un nodrošināt to precizitāti, tā tomēr nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnē pieejamo materiālu vai pakalpojumu pareizību, pilnīgumu vai piemērotību attiecīgajiem mērķiem un tādēļ nepārprotami atsakās no jebkādas atbildības par kļūdām vai nolaidību, ciktāl to atļauj attiecīgie tiesību akti.   

VIII. Datu apstrāde un aizsardzība

Gadījumos, kad šīs tīmekļa vietnes izmantošanas nolūkā ir nepieciešami jūsu personas dati, tie tiks apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 — Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu, saite [saite uz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontaktinformācija

Lai uzdotu jautājumus par tīmekļa vietni vai Pakalpojumu un pieprasītu īpašu un nepārprotamu atļauju, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: enquiries@betterentrepreneurship.eu