Hoppa till huvudinnehåll

Rättsligt meddelande

Villkor

GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS OCH TJÄNST SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR.

I. Om webbplatsen

1. Webbplatsens huvudsyfte är att ge åtkomst till Better Entrepreneurship Tool (hädanefter kallad "tjänsten"). Better Entrepreneurship Tool är ett kostnadsfritt internetbaserat självbedömnings- och inlärningsverktyg om inkluderande och sociala policyer och program för entreprenörskap. I verktyget ingår följande:

•  Självbedömningar som tillhandahåller ett ramverk för reflektion kring inkluderande och sociala policyer och program för entreprenörskap i städer, regioner och länder.
•  Policyvägledning och inspirerande fallstudier som stöd till en bättre utformning av policyer.

2. Åtkomst till tjänsten och material som erbjuds via webbplatsen är öppen. Emellertid krävs autentisering.

3. Europeiska kommissionen strävar efter att säkra ständig tillgång till webbplatsen. Emellertid kan åtkomst till webbplatsen och dess tjänst tillfälligt upphävas, begränsas eller hindras i syfte att genomföra reparationer och underhåll eller för att introducera nya tjänster eller faciliteter.

II. Definitioner

Tjänst(-er) omfattar hela Better Entrepreneurship Tool, där användarna kan göra en bedömning av sin entreprenörsprofil och få tillgång till skräddarsydda rapporter baserade på användarnas input. Information och material avser allt innehåll, inklusive data, text,

bilder eller videor som är tillgängliga på Better Entrepreneurship Tools webbplats och i tjänsten, inklusive dokument som tillhandahålls efter utförd självbedömning.

Allmänna villkor avser dessa villkor, vilka alla användare av webbplatsen, dess tjänst eller information eller material på denna omfattas av.

III. Tillämpliga villkor

1. Åtkomst till och användning av webbplatsens information, material eller tjänst styrs av dessa allmänna användarvillkor och förutsätter att användaren godkänner dessa.
2. Europeiska unionen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor och andra särskilda villkor på webbplatsen genom att offentliggöra ändrade villkor på webbplatsen. Sådana ändringar träder i kraft det datum då de publiceras.

IV. Äganderätt

4. Den information som offentliggörs på webbplatsen och i tjänsten ägs av Europeiska unionen och OECD.
5. Äganderätt, inklusive upphovsrätt, som tillämpas på allt innehåll som är tillgängligt via denna webbplats tillhör de respektive ägarna. Åtkomst till webbplatsens information, material och tjänst ger inte användare någon äganderätt till detta. Alla rättigheter som inte specifikt beviljas härmed är förbehållna sina respektive ägare.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V. Nyttjanderätt och begränsningar

1. Åtkomst till den information, det material och den tjänst som finns på denna webbplats beviljas för de syften som beskrivs i punkt I ovan, inom ramen för det tillämpningsområde och de mål som eftersträvas av Europeiska kommissionen.
2. Användning av den information, det material och den tjänst som finns på denna webbplats regleras enligt följande:

Användare får
a) använda den information, det material och den tjänst som finns på denna webbplats dess för personliga, icke-kommersiella syften utan att göra ändringar i dessa,
b) göra en självbedömning enligt vad som beskrivs i punkt I.1 ovan.

Användare får inte
a) använda den information, det material och den tjänst som finns på denna webbplatsen för kommersiella syften,
b) utföra någon aktivitet som kan skada eller bryta mot webbplatsens eller tjänstens syften; i synnerhet ska användare inte utnyttja det faktum att webbplatsen och tjänsten är kostnadsfria genom att använda dessa i kommersiella syften.

VI. Begränsningar

Rättigheterna ovan omfattar inte information som omfattas av immateriella rättigheter som har beviljats eller som omfattas av en ansökan som fortfarande behandlas (t.ex. varumärken, formgivningar och databasrättigheter). I dessa fall, och i samtliga fall där kommersiell användning är nödvändig, uppmanas användare att ansöka om ett specifikt och uttryckligt tillstånd från Europeiska kommissionen. 

Dessa allmänna villkor omfattar inte ett godkännande av användning av Europeiska kommissionens eller OECD:s visuella identitet och logotyp. Dessa omfattas av särskilda villkor som finns här: [länk till  https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ]  och här: [länk till ​http://www.oecd.org/termsandconditions/]

För alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i dessa allmänna villkor gäller att ett specifikt tillstånd måste sökas från Europeiska kommissionen.

VII. Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen strävar efter att hålla informationen, materialet och tjänsten uppdaterade och korrekta, men ger inga garantier för att det material och de tjänster som tillhandahålls genom webbplatsen är korrekta, fullständiga eller adekvata och frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för fel och försummelser i den utsträckning som lagen tillåter.

VIII. Databehandling och uppgiftsskydd

I de fall där denna webbplats kräver att du anger dina personuppgifter ska dessa behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/6791 (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning), [länk till  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Kontakt

För frågor som gäller webbplatsen eller tjänsten, och för att ansöka om specifikt och uttryckligt tillstånd, vänligen kontakta: enquiries@betterentrepreneurship.eu