Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy innehåller information om bearbetningen och skyddet av dina personuppgifter.

Bearbetningsprocess: Policyverktyget Better Entrepreneurship

Personuppgiftsansvarig: EMPL.G.3

Referensuppgifter: DPR-EC-01892

 

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Varför och hur bearbetar vi dina personuppgifter?
3. På vilken eller vilka rättsliga grunder bearbetar vi dina personuppgifter?
4. Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar vidare?
5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
6. Hur skyddar och bevarar vi dina personuppgifter?
7. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?
8. Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?
9. Kontaktuppgifter
10. Var hittar jag mer detaljerad information?

 

1. Inledning

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Kommissionen samlar in och bearbetar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 från den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på bearbetning av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (upphävande av förordning (EG) nr 45/2001).

Denna integritetspolicy förklarar anledningen till bearbetning av dina personuppgifter, hur vi samlar in, hanterar och säkerställer skyddet av alla personuppgifter som lämnas, hur informationen används och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. Den innehåller också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter, till dataskyddsombudet och till den europeiska datatillsynsmannen.

Informationen om bearbetningen av ”Policyverktyget Better Entrepreneurship” som utförts av EMPL.G.3 presenteras nedan.

 

2. Varför och hur bearbetar vi dina personuppgifter?

Syfte med bearbetningen: Begränsad åtkomst till webbplatsen är möjlig utan inloggning, så inga personuppgifter behövs i detta fall.

Vid inloggning på webbplatsen måste den registrerade ange en e-postadress. Efter inloggning får den registrerade tillgång till tidigare genomförda bedömningar. Dessutom kan de bjuda in andra att delta i bedömningen som en grupp, granska tidigare resultat och observera hur dessa resultat utvecklas över tid. E-postadressen offentliggörs inte.

När den registrerade fyller i bedömningar kan han eller hon lämna information om typ av arbetsgivare som kan identifiera honom eller henne.

Innan användaren kan bjuda in andra att delta i bedömningen som en grupp, måste de markera en ruta som bekräftar att de har fått förhandsgodkännande från de personer vars e-postadresser används i inbjudan.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

 

3. På vilken eller vilka rättsliga grunder bearbetar vi dina personuppgifter

Vi bearbetar dina personuppgifter av följande skäl:

(d) Den registrerade har gett sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter bearbetas för ett eller mer specifika ändamål.

Bearbetningen av uppgifter sker i enlighet med artikel 5.d i förordning (EU) 2018/1725, om den registrerade har gett sitt otvetydiga samtycke till bearbetningen av uppgifter.

 

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar vidare?

EMPL.G.3  samlar in följande kategorier av personuppgifter för att utföra denna bearbetning:

a) Information som du lämnar till oss. När du använder vår Webbplats, inklusive när du skapar ett användarkonto, startar eller skickar in en självbedömning eller när du ställer en fråga via Webbplatsens funktionsbrevlåda, kan du ge oss information som identifierar dig eller dina kontakter (”personlig information”), t.ex. din e-postadress.

b) Information som vi samlar in från dig automatiskt. När du använder Webbplatsen kan vi också samla in information om din användning av Webbplatsen och den enhet som används för att komma åt Webbplatsen som rör dig, men i sig identifierar denna insamlade information inte dig (”icke-personlig information”). Sådan information omfattar din:

· IP-adress och plats,

· information om webbläsaren (inklusive webbläsartyp, funktioner och språk),

· ditt operativsystem,

· datum och tid då du besökte webbplatsen,

· information om hur du använder webbplatsen, inklusive hur du förflyttar dig från en webbplats eller webbsida till en annan webbplats eller webbsida.

I den utsträckning som Webbplatsen associerar dina personuppgifter med icke-personlig information kommer vi att bearbeta all associerad information som personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.

 

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

EMPL.G.3  behåller endast dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller den fortsatta bearbetningen, nämligen i fem år.

 

6. Hur skyddar och bevarar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (e-post, dokument, databaser, uppladdade datamängder, osv.) lagras på servrar som tillhör Europeiska kommissionens uppdragstagare (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). All bearbetning sker i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 från den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem. Kommissionens personuppgiftsbiträde är baserat i en EU-medlemsstat och är bundet av en särskild avtalsklausul för all bearbetning av dina uppgifter på kommissionens vägnar, och av de sekretesskrav som följer av införlivandet av den allmänna dataskyddsförordningen i EU-medlemsstaterna (”GDPR”-förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen har vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Tekniska åtgärder omfattar lämpliga åtgärder för att hantera onlinesäkerhet, risk för dataförlust, ändring av data eller obehörig åtkomst, med beaktande av den risk som bearbetningen innebär och arten av de personuppgifter som bearbetas. Organisatoriska åtgärder inkluderar att begränsa tillgången till personuppgifterna endast till behöriga personer med ett legitimt behov av att känna till dem för denna bearbetning.

 

7. Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?

Tillgång till dina personuppgifter ges till den Kommissionspersonal som ansvarar för att utföra denna bearbetning och till behörig personal enligt principen om ”behov av att veta”. Sådan personal följer lagstadgade, och vid behov ytterligare, sekretessavtal.

Den personuppgiftsansvarige kommer att överföra dina personuppgifter till sin uppdragstagare (personuppgiftsbiträde) baserat på ett avtal i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 2018/1725.

Den information vi samlar in kommer inte att lämnas ut till någon tredje part, förutom i den utsträckning och för det ändamål vi kan vara skyldiga att göra det enligt lag.

 

8. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

Du har särskilda rättigheter som ”registrerad person” enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725, i synnerhet rätten att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och rätten att begränsa bearbetningen av dina personuppgifter. I tillämpliga fall har du också rätt att invända mot bearbetningen eller rätt till dataportabilitet.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till EMPL.G.3  för den aktuella bearbetningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige. Återkallandet påverkar inte lagligheten av den bearbetning som utfördes innan du återkallade samtycket.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige, eller i händelse av konflikt, dataskyddsombudet. Vid behov kan du också vända dig till den europeiska datatillsynsmannen. Deras kontaktuppgifter anges under rubrik 9 nedan.

Om du vill utöva dina rättigheter i samband med en eller flera specifika bearbetningar ska du ange en beskrivning av dessa (dvs. deras diarienummer enligt vad som anges under rubrik 10 nedan) i din begäran.

 

9. Kontaktinformation

- Den personuppgiftsansvarige

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, eller om du har kommentarer, frågor eller funderingar, eller om du vill skicka in ett klagomål angående insamlingen och användningen av dina personuppgifter, kan du kontakta den personuppgiftsansvarige, EMPL, enquiries@betterentrepreneurship.eu

- Kommissionens dataskyddsombud (DPO) Du kan kontakta dataskyddsombudet (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) när det gäller frågor som rör bearbetningen av dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725.

- Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Du har rätt att vända dig (dvs. lämna in ett klagomål) till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av den personuppgiftsansvariges bearbetning av dina personuppgifter.

 

10. Var hittar jag mer detaljerad information?

Kommissionens dataskyddsombud offentliggör registret över alla bearbetningar av personuppgifter som kommissionen har utfört och som har dokumenterats och anmälts till honom. Du kan komma åt registret via följande länk: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Denna specifika behandling har införts i dataskyddsombudets offentliga register med följande diarienummer: DPR-EC-01892.