Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerking: Better Entrepreneurship Policy Tool

Gegevensverwerker: EMPL.G.3

Record-referentie: DPR-EC-01892

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
3. Op welke wettelijke grond(en) verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij verder?
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?
7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze bekendgemaakt?
8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?
9. Contactinformatie
10. Waar vindt u meer gedetailleerde informatie?

 

1. Inleiding

De Europese Commissie (hierna "de Commissie") doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen, organen en instanties en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het vermeldt ook de contactgegevens van de verantwoordelijke Gegevensverwerker met wie u uw rechten kunt uitoefenen, de Functionaris voor Gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming.

De informatie met betrekking tot de door EMPL.G.3 uitgevoerde verwerking “Better Entrepreneurship Policy Tool” wordt hieronder weergegeven.

 

2. Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking: Beperkte toegang tot de website is mogelijk zonder u aan te melden, dus in dit geval zijn er geen persoonsgegevens nodig.

Bij het aanmelden op de website moet de betrokkene  een e-mailadres opgeven. Zodra de betrokkene zich heeft aangemeld, heeft hij/zij toegang tot eerder gemaakte beoordelingen en kan hij/zij ook anderen  uitnodigen om de beoordeling in een groep te maken en eerdere resultaten te bekijken en te zien hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt.

Bij het invullen van beoordelingen kan de betrokkene informatie verstrekken over het type werkgever waarmee hij/zij geïdentificeerd kan worden.

Voordat de gebruiker anderen kan uitnodigen om de beoordeling in een groep te maken, moet de gebruiker een vakje aanvinken waarin staat dat "voorafgaande toestemming is verkregen van de personen van wie de e-mailadressen in deze uitnodiging worden gebruikt".

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

 

3. Op welke wettelijke grond(en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

(d) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De verwerking van gegevens is in overeenstemming met artikel 5 lid (d) van Verordening (EU) 2018/1725, wanneer de betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking.

 

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij verder?

Om deze verwerking uit te voeren, verzamelt EMPL.G.3  de volgende categorieën persoonsgegevens:

a) Informatie die u aan ons verstrekt. Wanneer u onze website gebruikt, inclusief wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, een zelfbeoordeling start of indient, of wanneer u een vraag stelt via de functionele mailbox van de website, kunt u ons informatie verstrekken waarmee u of uw contactpersonen geïdentificeerd kunnen worden ("persoonlijke informatie"), zoals uw e-mailadres.

b) Informatie die wij automatisch van u verzamelen. Wanneer u de website gebruikt, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw gebruik van de website en het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website die op u betrekking heeft, maar op zichzelf identificeert deze verzamelde informatie u niet ("niet-persoonlijke informatie"). Dergelijke informatie omvat uw:

· IP-adres en land waarin u zich bevindt

· Browserinformatie (inclusief browsertype, mogelijkheden en taal)

· Besturingssysteem

· Datum en tijd waarop u de website hebt bezocht

· Informatie over websitegebruik, inclusief de trajecten die u aflegt wanneer u van de ene website of webpagina naar de andere website of webpagina surft.

Voor zover de website uw persoonlijke informatie koppelt aan niet-persoonlijke informatie, zullen wij alle gekoppelde informatie behandelen als persoonlijke informatie onder deze Privacyverklaring.

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

EMPL.G.3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel van de verzameling of verdere verwerking te bereiken, namelijk gedurende vijf jaar.

 

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronisch formaat (e-mails, documenten, databases, geüploade batches met gegevens, enz.) worden opgeslagen op de servers van de contractant van de Europese Commissie (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig het Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 betreffende de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen in de Europese Commissie. De verwerker van de Commissie is gevestigd in een EU-lidstaat en is gebonden aan een specifieke contractuele bepaling voor elke verwerking van uw gegevens namens de Commissie, en aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen die voortvloeien uit de omzetting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de EU-lidstaten (‘AVG’ Verordening (EU) 2016/679).

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. Technische maatregelen omvatten passende acties om online beveiliging, het risico van gegevensverlies, wijziging van gegevens of onbevoegde toegang aan te pakken, rekening houdend met het risico van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens tot bevoegde personen met een legitieme kennisbehoefte voor de doeleinden van deze verwerking.

 

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze bekendgemaakt?

Toegang tot uw persoonsgegevens wordt verleend aan het personeel van de Commissie dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze verwerking en aan bevoegd personeel volgens het "need to know"-principe. Dit personeel houdt zich aan de statutaire en, indien nodig, aanvullende geheimhoudingsovereenkomsten.

De verwerkingsverantwoordelijke geeft uw persoonsgegevens door aan zijn contractant (verwerker) op basis van een contract krachtens artikel 29 van Verordening (EU) 2018/1725.

De informatie die wij verzamelen zal niet aan derden worden doorgegeven, behalve in de mate en voor het doel waartoe wij wettelijk verplicht zijn.

 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt specifieke rechten als "betrokkene" op grond van hoofdstuk III (artikelen 14-25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht op toegang tot, rectificatie of uitwissen van uw persoonsgegevens en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt toestemming gegeven om uw persoonsgegevens aan EMPL.G.3 te verstrekken voor deze verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de Gegevensverwerker hiervan op de hoogte te stellen. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat u de toestemming introk.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Gegevensverwerker, of in geval van een conflict met de Functionaris voor Gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook richten tot de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt onder kop 9 hieronder.

Als u uw rechten wilt uitoefenen in de context van een of meer specifieke verwerkingen, geef dan een beschrijving van deze verwerkingen (d.w.z. hun Record-referentie(s) zoals gespecificeerd onder kop 10 hieronder) in uw verzoek.

 

9. Contactinformatie

- De Gegevensverwerker

Als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725, of als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of als u een klacht wilt indienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met de Gegevensverwerker, EMPL, enquiries@betterentrepreneurship.eu

- De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Commissie U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) met betrekking tot kwesties in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens onder Verordening (EU) 2018/1725.

- De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht om beroep in te stellen (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als u van mening bent dat uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gegevensverwerker.

 

10. Waar vindt u meer gedetailleerde informatie?

De Functionaris voor Gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. U kunt toegang krijgen tot het register via de volgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbare register van de DPO met de volgende Record-referentie: DPR-EC-01892.