Skočiť na hlavný obsah

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľské operácie: Nástroj politiky lepšieho podnikania

Prevádzkovateľ údajov: EMPL.G.3

Referenčné číslo záznamu: DPR-EC-01892

 

Obsah

1. Úvod
2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?
3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
4. Aké osobné údaje zbierame a ďalej spracúvame?
5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?
7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu ich poskytujeme?
8. Aké máte práva a ako si ich môžete uplatniť?
9. Kontaktné údaje
10. Kde nájdem podrobnejšie informácie?

 

1. Úvod

Európska komisia (ďalej ako „Komisia“) je odhodlaná chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zbiera a ďalej spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje dôvod spracúvania vašich osobných údajov, spôsob, akým zbierame údaje, manipulujeme s nimi a zabezpečujeme ochranu všetkých poskytnutých osobných údajov, spôsoby, akými sa tieto údaje používajú, a vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom. Rovnako uvádza aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa osobných údajov, ktorého treba kontaktovať v prípade, že si chcete uplatniť svoje práva, osoby zodpovednej za ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie na účely „Nástroja politiky lepšieho podnikania“ vykonané EMPL.G.3 sú uvedené nižšie.

 

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Dôvod spracovateľskej operácie: Webovú stránku je možné bez prihlásenia používať v obmedzenom rozsahu, v tomto prípade nie je potrebné zadávať žiadne osobné údaje.

Pri prihlasovaní na webovú stránku musí dotknutá osoba zadať e-mailovú adresu. Po prihlásení získa dotknutá osoba prístup k hodnoteniam, ktoré už vyplnila, a môže tiež pozvať ďalších, aby vyplnili hodnotenie v rámci skupiny. Dotknutá osoba môže tiež skúmať predchádzajúce výsledky a pozorovať ich vývoj v čase. E-mailová adresa nebude zverejnená.

Pri vypĺňaní hodnotení môže dotknutá osoba poskytnúť informácie o type zamestnávateľa, na základe ktorých je možné ho identifikovať.

Predtým, ako používateľ pozve ďalších, aby vyplnili hodnotenie v rámci skupiny, musí zaškrtnúť kolónku potvrdzujúcu, že „osoby, ktorých e-mailové adresy budú použité v tejto pozvánke, udelili predchádzajúci súhlas s ich použitím“.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože:

d) dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s čl. 5, ods. dNariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, kedy dotknutá osoba udelila jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

4. Aké osobné údaje zbierame a ďalej spracúvame?

S cieľom vykonať spracovateľskú operáciu EMPL.G.3 zbiera nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete. Keď používate našu webovú lokalitu vrátane toho, keď si vytvárate používateľské konto, spustíte alebo odošlete vlastné hodnotenie, alebo keď položíte otázku prostredníctvom funkčnej e-mailovej schránky na webovej lokalite, poskytujete nám informácie, na základe ktorých je možné identifikovať vás alebo vaše kontaktné údaje („osobné údaje“), ako napr. vašu e-mailovú adresu.

b) Informácie, ktoré o vás zbierame automaticky. Keď používate našu webovú lokalitu, zbierame zároveň informácie o vašom spôsobe používania webovej stránky a zariadení, pomocou ktorého na webovú stránku vstupujete a ktoré sa s vami spája, avšak iba na základe týchto zozbieraných informácií nie je možné vás identifikovať („neosobné údaje“). Medzi tieto informácie patria:

· IP adresa a krajina, v ktorej sa nachádzate,

· informácie o prehliadači (vrátane typu prehliadača, jeho kapacity a používaného jazyka),

· operačný systém,

· dátum a čas návštevy webovej stránky,

· informácie o používaní webovej stránky vrátane ciest použitých počas navigácie medzi jednotlivými webovými stránkami a podstránkami.

Vzhľadom na to, že webová stránka prepojí vaše osobné údaje s neosobnými údajmi, k všetkým príslušným údajom budeme pristupovať ako k osobným údajom v zmysle tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

EMPL.G.3 uchováva vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu zberu alebo ďalšieho spracovania osobných údajov, konkrétne po dobu piatich rokov.

 

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickej podobe (e-maily, dokumenty, databázy, načítané hromadné súbory údajov atď.) sa uchovávajú na serveroch dodávateľa Európskej komisie (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). Všetky spracovateľské operácie prebiehajú v súlade s Rozhodnutím komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii. Spracovateľ komisie má sídlo v členskom štáte EÚ a je viazaný osobitnou zmluvnou klauzulou týkajúcou sa akýchkoľvek spracovateľských operácií vašich osobných údajov v mene Komisie a povinnosťou zachovať dôverný charakter údajov vyplývajúcou zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ („GDPR“ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Komisia prijala niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Medzi technické opatrenia patria vhodné opatrenia zamerané na internetovú bezpečnosť, riziko straty údajov, úpravu údajov alebo neoprávnený prístup k údajom, pričom je zohľadnené riziko vyplývajúce zo spracovania a povahy spracúvaných osobných údajov. Organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia obmedzujúce prístup k osobným údajov len s výnimkou oprávnených osôb, ktoré disponujú opodstatnenou potrebou informovanosti na účely spracovateľských operácií.

 

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu ich poskytujeme?

Prístup k vašim osobným údajom má len personál Komisie zodpovedný za vykonávanie spracovateľských operácií a personál oprávnený v zmysle princípu „opodstatnenej potreby informovanosti“. Tento personál je viazaný zákonnými, a podľa potreby dodatočnými dohodami o zachovaní mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje k svojmu dodávateľovi (spracovateľovi) na základe zmluvy v súlade s čl. 29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725.

Informácie, ktoré zbierame, nebudú poskytnuté tretej strane, okrem prípadov, keď poskytnutie údajov v určitom rozsahu a na dané účely požaduje zákon.

 

8. Aké máte práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá strana“ máte práva na základe Kapitoly III (Články 14 ­25) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, predovšetkým právo na sprístupnenie, opravu alebo vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Prípadne máte tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Udelili ste súhlas na poskytnutie vašich osobných údajov EMPL.G.3 na účely aktuálnej spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to tak, že túto skutočnosť oznámite prevádzkovateľovi údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania realizovaného pred jeho odvolaním.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na prevádzkovateľa údajov, v prípade konfliktu záujmov na osobu zodpovednú za ochranu údajov. Ak je potrebné, môžete sa obrátiť aj na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje sú uvedené v kapitole 9 nižšie.

Ak si chcete uplatniť svoje práva v kontexte jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, v žiadosti je potrebné tieto operácie opísať (t.j. referenčné číslo záznamu podľa definície uvedenej v kapitole 10 nižšie).

 

9. Kontaktné údaje

– Prevádzkovateľ údajov

Ak si chcete uplatniť svoje práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak chcete podať sťažnosť v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa osobných údajov, EMPL, enquiries@betterentrepreneurship.eu

­– zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov (DPO, Commission Data Protection Officer) Na osobu zodpovednú za ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) sa obráťte v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725.

– Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa (t.j. podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu), ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom osobných údajov.

 

10. Kde nájdem podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov (DPO) zverejňuje zoznam všetkých spracovateľských operácií osobných údajov realizovaných v mene Komisie, ktoré boli zaznamenané a o ktorých bol informovaný. Prístup k zoznamu získate prostredníctvom nasledujúceho odkazu: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného zoznamu DPO pod týmto referenčným číslom záznamu: DPR-EC-01892.