Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla ochrany soukromí

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Činnosti zpracování: Nástroj Better Entrepreneurship Policy

Správce údajů: EMPL.G.3

Referenční kód záznamu: DPR-EC-01892

 

Obsah

1. Úvod
2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?
3. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?
4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?
5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
6. Jak chráníme vaše osobní údaje?
7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou sdělovány?
8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?
9. Kontaktní údaje
10. Kde mohu najít podrobnější informace?

 

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje důvody zpracování vašich osobních údajů, způsob, jakým shromažďujeme a zajišťujeme ochranu všech poskytnutých osobních údajů a jak s nimi nakládáme, jak jsou tyto informace používány a jaká máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva. Rovněž uvádí kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete uplatnit svá práva, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Informace týkající se činnosti zpracování „Nástroj Better Entrepreneurship Policy“, kterou provádí EMPL.G.3, jsou uvedeny níže.

 

2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Účel činnosti zpracování: Uživatelé mají omezený přístup na webové stránky i bez přihlášení, a proto v tomto případě nejsou poskytovány žádné osobní údaje.

Při přihlašování na webové stránky musí subjekt údajů uvést e-mailovou adresu. Po přihlášení má subjekt údajů přístup k dříve provedeným hodnocením a může také pozvat další osoby, aby provedly hodnocení ve skupině, nebo si zobrazit předchozí výsledky, aby zjistil, jak se vyvíjejí v průběhu času. E-mailová adresa není zveřejněna.

Při provádění hodnocení může subjekt údajů uvést údaje o druhu zaměstnavatele, který jej může identifikovat.

Než může uživatel pozvat ostatní osoby, aby provedly hodnocení ve skupině, musí zaškrtnout políčko, kterým potvrzuje, že „byl získán předchozí souhlas osob, jejichž e-mailové adresy jsou použity v této pozvánce“.

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

3. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

d) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Zpracování údajů je v souladu s čl. 5 odst. d) nařízení (EU) 2018/1725, kde subjekt údajů udělil jednoznačný souhlas se zpracováním údajů.

 

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Za účelem provedení této činnosti zpracování shromažďuje EMPL.G.3 následující kategorie osobních údajů:

a) Informace, které nám poskytnete. Když používáte naše webové stránky, včetně toho, když si vytvoříte uživatelský účet, zahájíte nebo odešlete sebehodnocení nebo když položíte otázku prostřednictvím poštovní schránky na webových stránkách, můžete nám poskytnout informace, které identifikují vaši osobu nebo vaše kontaktní údaje (dále jen „osobní údaje“), jako je vaše e-mailová adresa.

b) Informace o vás, které shromažďujeme automaticky. Když používáte webové stránky, můžeme také shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky, a o zařízení, které používáte pro přístup na webové stránky, které se vás týkají, ale samy o sobě vás neidentifikují (dále jen „neosobní údaje“). Tyto informace zahrnují:

· Vaši IP adresu a zemi, ve které se nacházíte

· Informace o vašem prohlížeči (včetně druhu, možností a jazyka prohlížeče)

· Váš operační systém

· Datum a čas, kdy jste přistoupili na webové stránky

· Informace o používání webových stránek, včetně cest, kterými procházíte mezi jednotlivými webovými stránkami.

V rozsahu, v jakém webové stránky spojují vaše osobní údaje s neosobními údaji, budeme se všemi souvisejícími údaji nakládat jako s osobními údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

EMPL.G.3 uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování, konkrétně po dobu pěti let.

 

6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Veškeré osobní údaje v elektronické podobě (e-maily, dokumenty, databáze, nahraná data atd.) jsou uloženy na serverech dodavatele Evropské komise (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). Veškeré činnosti zpracování se provádějí v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi. Tento Zpracovatel Komise sídlí v členském státě EU a je vázán zvláštním smluvním ustanovením pro veškeré činnosti zpracování vašich údajů jménem Komise a závazky mlčenlivosti vyplývajícími z transpozice obecného nařízení o ochraně osobních údajů v členském státě EU (nařízení „GDPR“ (EU) 2016/679).

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují vhodná opatření k zajištění bezpečnosti na internetu, řízení rizika ztráty údajů a zabránění změny údajů nebo neoprávněného přístupu k údajům při zohlednění rizika, které představuje konkrétní zpracování, a povahy zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům pouze pro oprávněné osoby s legitimní potřebou získat osobní údaje pro účely této činnosti zpracování.

 

7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou sdělovány?

Přístup k vašim osobním údajům je poskytován zaměstnancům Komise odpovědným za provádění této činnosti zpracování a oprávněným pracovníkům s legitimní potřebou získat osobní údaje. Tito pracovníci jsou vázáni zákonnými povinnostmi a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Správce předá vaše osobní údaje svému dodavateli (zpracovateli) na základě smlouvy podle článku 29 nařízení (EU) 2018/1725.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou v rozsahu a pro účely, jak nařizují právní předpisy.

 

8. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Jako „subjekt údajů“ máte zvláštní práva podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725, zejména právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. V některých případech máte také právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Souhlasili jste s poskytnutím svých osobních údajů EMPL.G.3 pro účely provádění této činnosti zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že to oznámíte správci údajů. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu.

Svá práva můžete uplatnit tím, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se také obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny pod nadpisem 9 níže.

Chcete-li uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo několika konkrétními činnostmi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční kód záznamu, jak je stanoveno v části 10 níže).

 

9. Kontaktní údaje

- Správce údajů

Chcete-li uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, dotazy nebo obavy, nebo pokud byste chtěli podat stížnost týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte správce údajů, EMPL, na e-mailové adrese enquiries@betterentrepreneurship.eu

- Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) Komise S dotazy souvisejícími se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)

Máte právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu), tj. můžete k němu podat stížnost, pokud se domníváte, že vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů.

 

10. Kde mohu najít podrobnější informace?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) Komise zveřejňuje rejstřík všech činností zpracování osobních údajů Komisí, které byly Komisi doloženy a oznámeny. Do rejstříku můžete nahlédnout pomocí následujícího odkazu: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní činnost zpracování byla zahrnuta do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním kódem záznamu: DPR-EC-01892.