Pereiti į pagrindinį turinį

Privatumo politika

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame privatumo pareiškime pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija. Geresnio verslumo politikos priemonė

Duomenų valdytojas: EMPL.G.3

Registracijos numeris: DPR-EC-01892

 

Turinys

1. Įvadas
2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?
4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
5. Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis?
6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?
7. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?
8. Kokios jūsų teisės ir kaip jomis galite pasinaudoti?
9. Kontaktinė informacija
10. Kur rasti išsamesnę informaciją?

 

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

Šiame privatumo pareiškime paaiškinama, kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip juos renkame, apdorojame ir užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ši informacija naudojama ir kokias turite teises, susijusias su savo asmens duomenimis. Jame taip pat nurodomi atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis norėdami pasinaudoti savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Informacija, susijusi su EMPL.G.3 vykdoma duomenų tvarkymo operacija „Geresnio verslumo politikos priemonė“ , pateikta toliau.

 

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas. Ribota prieiga prie svetainės suteikiama ir neprisijungus, todėl šiuo atveju nereikia jokių asmens duomenų.

Jungdamasis prie svetainės duomenų subjektas turi  nurodyti el. pašto adresą. Prisijungęs duomenų subjektas turi prieigą prie anksčiau atliktų vertinimų, taip pat gali pakviesti kitus  atlikti vertinimą grupėje ir peržiūrėti ankstesnius rezultatus bei matyti, kaip jie kinta laikui bėgant. El. pašto adresas viešai neskelbiamas.

Atlikdamas vertinimus duomenų subjektas gali pateikti informacijos apie darbdavio tipą, pagal kurią jį galima identifikuoti.

Prieš pakviesdamas kitus asmenis atlikti vertinimą grupėje, naudotojas turi pažymėti langelį, kuriame nurodoma, kad „gautas išankstinis asmenų, kurių el. pašto adresai naudojami šiame kvietime, sutikimas“.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotai priimant sprendimus, įskaitant profiliavimą.

 

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes:

d) duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenys tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio d punktą, kai duomenų subjektas duoda aiškų sutikimą tvarkyti duomenis.

 

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Šiai duomenų tvarkymo operacijai vykdyti EMPL.G.3 renka šių kategorijų asmens duomenis:

a) Informacija, kurią mums pateikiate. Kai naudojatės mūsų svetaine, įskaitant veiksmus, kai susikuriate naudotojo paskyrą, pradedate ar pateikiate savęs vertinimą arba užduodate klausimą per funkcinę svetainės pašto dėžutę, galite pateikti mums informacijos, pagal kurią galima identifikuoti jus arba jūsų kontaktus (toliau – asmeninė informacija), pavyzdžiui, savo el. pašto adresą.

b) Informacija, kurią iš jūsų renkame automatiškai. Kai naudojatės svetaine, taip pat galime rinkti su jumis susijusią informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine ir kokiu įrenginiu naudojatės lankydamiesi svetainėje, tačiau ši surinkta informacija pati savaime jūsų neidentifikuoja („neasmeninė informacija“). Tokia informacija apima jūsų:

· IP adresą ir šalį

; · naršyklės informaciją (įskaitant naršyklės tipą, funkcijas ir kalbą)

; · operacinę sistemą

; · lankymosi svetainėje datą ir laiką

; · informaciją apie naudojimąsi svetaine, įskaitant tai, kaip pereinate iš vienos svetainės ar tinklalapio į kitą svetainę ar tinklalapį.

Jei svetainėje jūsų asmeninė informacija susiejama su neasmenine informacija, pagal šį privatumo pareiškimą visą susietą informaciją laikysime asmenine informacija.

 

5. Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis?

EMPL.G.3 saugo jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti, t. y. penkerius metus.

 

6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (el. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkeltos duomenų partijos ir kt.) saugomi Europos Komisijos rangovo (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & amp; NTT DATA) serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos pagal 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo. Komisijos duomenų tvarkytojas yra įsisteigęs ES valstybėje narėje ir yra saistomas specialios sutarties sąlygos dėl bet kokių jūsų duomenų tvarkymo operacijų Komisijos vardu ir konfidencialumo įsipareigojimų, kylančių iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento perkėlimo į ES valstybių narių teisę (BDAR, Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad būtų apsaugoti jūsų asmens duomenys, Komisija yra įdiegusi tam tikras technines ir organizacines priemones. Techninės priemonės apima tinkamus veiksmus, skirtus internetinio saugumo, duomenų praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie duomenų rizikos klausimams spręsti, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo keliamą riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Organizacinės priemonės apima prieigos prie asmens duomenų suteikimą tik įgaliotiems asmenims, kuriems teisėtai reikia juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

 

7. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Prieiga prie jūsų asmens duomenų suteikiama už šią duomenų tvarkymo operaciją atsakingiems Komisijos darbuotojams ir įgaliotiems darbuotojams pagal principą „būtina žinoti“. Tokie darbuotojai laikosi teisės aktais nustatytų ir, jei reikia, papildomų konfidencialumo susitarimų.

Duomenų valdytojas perduos jūsų asmens duomenis savo rangovui (duomenų tvarkytojui) pagal sutartį, sudarytą pagal Reglamento (ES) 2018/1725 29 straipsnį.

Mūsų surinkta informacija nebus perduota jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai to iš mūsų gali būti reikalaujama pagal įstatymus.

 

8. Kokios jūsų teisės ir kaip jomis galite pasinaudoti?

Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsniai), kaip „duomenų subjektas“ turite konkrečias teises, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Kai taikoma, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs sutikote pateikti savo asmens duomenis EMPL.G.3 šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į duomenų valdytoją arba, kilus konfliktui, – į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus taip pat galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikta 9 skyriuje toliau.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, prašyme pateikite aprašymą (t. y. registro numerį (-ius), kaip nurodyta 10 skyriuje toliau).

 

9. Kontaktinė informacija

- Duomenų valdytojas

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite pastabų, klausimų ar nuogąstavimų arba norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, nedvejodami kreipkitės į duomenų valdytoją EMPL el. paštu enquiries@betterentrepreneurship.eu

- Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) Dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis (t. y. galite pateikti skundą) į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

 

10. Kur rasti išsamesnę informaciją?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų Komisijos asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios buvo dokumentuotos ir apie kurias jam buvo pranešta, registrą. Registrą galite rasti naudodami šią nuorodą: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija buvo įtraukta į viešąjį duomenų apsaugos pareigūno registrą nurodant šį registracijos numerį: DPR-EC-01892.