Skip to main content

Pravilnik o zasebnosti

VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava o zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Obdelava: Orodje politike boljšega podjetništva Better Entrepreneurship Policy

Upravljavec podatkov: EMPL.G.3

Sklic za zapis: DPR-EC-01892

 

Kazalo

1. Uvod
2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?
3. Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?
4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo?
5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
6. Kako ščitimo in varujemo vaše osebne podatke?
7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu so razkriti?
8. Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?
9. Podatki za stik
10. Kje lahko najdete podrobnejše informacije?

 

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varovanju vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v ustanovah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001.

Ta izjava o zasebnosti pojasnjuje razloge za obdelavo vaših osebnih podatkov, način zbiranja in ravnanja z vsemi posredovanimi osebnimi podatki ter zagotavljanje njihovega varstva, način uporabe podatkov in pravice, ki jih imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Navedeni so tudi podatki za stik odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo orodja politike boljšega podjetništva Better Entrepreneurship Policy Tool, ki jo izvaja EMPL.G.3 , so predstavljene v nadaljevanju.

 

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen obdelave: Omejen dostop do spletnega mesta je mogoč brez prijave, zato v tem primeru osebni podatki niso potrebni.

Pri prijavi na spletno mesto mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,  navesti e-poštni naslov. Po prijavi ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dostop do predhodnih ocenjevanj, lahko pa tudi povabi druge,  da opravijo ocenjevanje v skupini ter pregledajo prejšnje rezultate in njihovo spreminjanje skozi čas. E-poštni naslov ni objavljen.

Pri ocenjevanju lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, navede informacije o vrsti delodajalca, na podlagi katerih je to osebo je mogoče identificirati.

Preden lahko uporabnik povabi druge k ocenjevanju v skupini, mora označiti okence, da je „od oseb, katerih e-poštni naslovi so uporabljeni v tem vabilu, pridobil predhodno soglasje“.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 

3. Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo iz naslednjih razlogov:

(d) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

Obdelava podatkov je skladna s členom 5(d) Uredbe (EU) 2018/1725, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nedvoumno privolil v obdelavo podatkov.

 

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo?

EMPL.G.3  za izvajanje postopka obdelave zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

a) Podatke, ki nam jih posredujete. Ko uporabljate naše spletno mesto, med drugim pri ustvarjanju uporabniškega računa, začetku ali oddaji samoocenjevanja ali pri postavljanju vprašanj prek funkcionalnega poštnega predala na spletnem mestu, nam lahko posredujete podatke, ki omogočajo identifikacijo vas ali vaših stikov („osebni podatki“), kot je vaš e-poštni naslov.

b) Podatke, ki jih samodejno zbiramo od vas. Ko uporabljate spletno mesto, lahko zbiramo tudi podatke o vaši uporabi spletnega mesta in napravi, ki jo uporabljate za dostop do spletnega mesta, ki se nanašajo na vas, a vas tovrstni zbrani podatki sami po sebi ne identificirajo („neosebni podatki“). Ti podatki vključujejo vaš:

· naslov IP in lokacijo države;

· informacije o brskalniku (vključno z vrsto brskalnika, zmogljivostjo in jezikom);

· operacijski sistem;

· datum in uro vašega dostopa do spletnega mesta;

· informacije o uporabi spletnega mesta, vključno s potmi, po katerih se premikate z enega spletnega mesta ali spletne strani na drugo spletno mesto ali spletno stran.

Če spletno mesto vaše osebne podatke poveže z neosebnimi podatki, bomo v skladu s to izjavo o zasebnosti vse povezane podatke obravnavali kot osebne podatke.

 

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

EMPL.G.3  hrani vaše osebne podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, to je pet let.

 

6. Kako ščitimo in varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (e-pošta, dokumenti, zbirke podatkov, naložene serije podatkov itd.) so shranjeni na strežnikih pogodbenega izvajalca Evropske komisije (NETCOMPANY-INTRASOFT S.A. & NTT DATA). Vsi postopki obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji. Obdelovalec podatkov za Komisijo ima sedež v državi članici EU in ga za vse postopke obdelave vaših podatkov v imenu Komisije zavezuje posebna pogodbena klavzula ter obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz prenosa Splošne uredbe o varstvu podatkov v države članice EU („Uredba GDPR“ (EU) 2016/679).

Komisija je za zaščito vaših osebnih podatkov uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnosti na spletu, preprečevanje tveganja izgube podatkov, spreminjanja podatkov ali nepooblaščenega dostopa, ob upoštevanju tveganja, ki ga predstavlja obdelava, in narave osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov izključno na pooblaščene osebe z zakonito potrebo po seznanitvi z njimi za namene postopka obdelave.

 

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu so razkriti?

Dostop do vaših osebnih podatkov je omogočen osebju Komisije, ki je odgovorno za izvajanje obdelave, in pooblaščenemu osebju v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. Takšno osebje spoštuje zakonske in dodatne pogodbe o varovanju zaupnosti, če so potrebne.

Upravljavec bo na podlagi pogodbe vaše osebne podatke posredoval svojemu izvajalcu (obdelovalcu) skladno s členom 29 Uredbe (EU) 2018/1725.

Podatkov, ki jih zberemo, ne bomo posredovali nobeni tretji osebi, razen v obsegu in za namene, ki jih od nas zahteva zakon.

 

8. Kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate posebne pravice skladno s poglavjem III (členi 14−25) Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov in pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov. Po potrebi imate tudi pravico do ugovora obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolili ste v posredovanje osebnih podatkov EMPL.G.3  za ta postopek obdelave. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da o preklicu obvestite upravljavca podatkov. Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave, opravljene pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi podatki za stik so navedeni v razdelku 9 v nadaljevanju.

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z enim ali več posameznimi postopki obdelave, v svoji zahtevi navedite njihov opis (tj. sklic na evidenco, kot je določeno v razdelku 10 v nadaljevanju).

 

9. Podatki za stik

- Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice skladno z Uredbo (EU) 2018/1725, ali če imate pripombe, vprašanja ali pomisleke oziroma želite vložiti pritožbo v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov, se obrnite na upravljavca podatkov, EMPL, enquiries@betterentrepreneurship.eu

. - Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Komisije Glede vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov skladno z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da so bile vaše pravice skladno z Uredbo (EU) 2018/1725 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov pri upravljavcu podatkov, imate pravico, da se kadar koli obrnete (tj. vložite pritožbo) na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

 

10. Kje lahko najdete podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji objavi register vseh postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija in so bili dokumentirani ter je bila pooblaščena oseba o njih obveščena. Do registra lahko dostopate na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/dpo-register.

To posebno dejanje obdelave je bilo vključeno v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov z naslednjo referenco zapisa: DPR-EC-01892.