Skip to main content

Komu so namenjene te politike in programi?

 

Te politike so na splošno namenjene skupinam, ki so premalo zastopane v podjetništvu ali se soočajo z večjimi ovirami pri ustanavljanju podjetij in samozaposlovanju, npr. ženskam, mladim, starejšim, brezposelnim in migrantom. Obstaja šest različic orodja za samoocenjevanje: ocena vključujočega podjetništva, ki jo je mogoče uporabiti za preučitev katere koli ali vseh vključujočih podjetniških skupin, ter prilagojene ocene za ženske, mlade, starejše, brezposelne in migrante.

 

Ocenite svoje politike in programe vključujočega podjetništva

 

  • Vsako samoocenjevanje vključuje zbirko trditev o dobrih praksah, na podlagi katerih morate oceniti svoje mesto, regijo ali državo.
  • Izjave o dobrih praksah so razvrščene v šest modulov. Za izpolnitev vsakega od modulov, ki so del ocenjevanja, boste potrebovali približno 10 minut.
  • Ustvarjanje računa vam bo omogočilo, da ocenjevanje shranite in ga dokončate pozneje. Račun vam omogoča tudi ustvarjanje skupin ter pošiljanje vabil sodelavcem in drugim deležnikom, naj se udeležijo ocenjevanja.
  • Odgovorite čim bolj iskreno, da vam bo orodje zagotovilo najustreznejše referenčno gradivo.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Žensko podjetništvo
Ocenjevanje podjetništva za preučitev priložnosti, izzivov in podpornih sistemov za ženske, ki ustanavljajo in razvijajo svoja podjetja.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Podjetništvo mladih
Ocenjevanje podjetništva za preučitev priložnosti, izzivov in podpornih sistemov za mlade, ki ustanavljajo in razvijajo svoja podjetja.
Four women working around a table
Podjetništvo migrantov
Ocenjevanje podjetništva za preučitev priložnosti, izzivov in podpornih sistemov za podjetnike migrante in podjetnike z migrantskim ozadjem.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Podjetništvo starejših
Ocenjevanje podjetništva za preučitev priložnosti, izzivov in podpornih sistemov za starejše aktivne podjetnike in lastnike podjetij.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Podjetništvo nezaposlenih
Ocenjevanje podjetništva za preučitev priložnosti, izzivov in podpornih sistemov za osebe, ki ustanavljajo in razvijajo svoja podjetja po obdobju brezposelnosti.
Group of people sitting around a table talking
Vključujoče podjetništvo (vse skupine)
To ocenjevanje se lahko uporabi za raziskovanje priložnosti, izzivov in podpornih sistemov, ki so na voljo za podporo splošnemu vključevanju in raznolikosti v podjetništvu (tj. za vse skupine). Ocenjevanje je mogoče prilagoditi tudi za obravnavo druge vključujoče podjetniške skupine (npr. podjetnikov invalidov) ali podskupine znotraj vključujočih podjetniških skupin (npr. mladih podjetnikov migrantov, podjetnic, ki začenjajo po obdobju brezposelnosti).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akademija za politiko podjetništva mladih
Akademija za podjetniško politiko mladih (Youth Entrepreneurship Policy Academy – YEPA) je mreža za učenje o politikah, v kateri sodelujejo oblikovalci politik, mreže in organizacije za podjetništvo mladih, mreže za socialno podjetništvo, vodje programov podjetništva mladih in raziskovalci. YEPA temelji na dolgoletnem sodelovanju med OECD in EU na področju vključujočega podjetništva, njen cilj pa je izboljšati rezultate mladih na trgu dela s podporo vladam in njihovim partnerjem pri oblikovanju in izvajanju ustreznih politik na področju podjetništva mladih. Mreža si prizadeva okrepiti podjetniške politike in programe za mlade z ozaveščanjem o ovirah, s katerimi se soočajo mladi pri podjetništvu, in omogočanjem izmenjav med oblikovalci politik, mladimi podjetniki in strokovnjaki o tem, kaj „deluje“ na področju politike podjetništva mladih. Obiščite spletno mesto yepa-hub.org za dostop do virov, gradiva in informacij o politiki podjetništva mladih.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
Manjkajoči podjetniki
Serija dvoletnih poročil Missing Entrepreneurs (Manjkajoči podjetniki) ponuja pregled nedavnih trendov in razvoja politik na področju vključujočega podjetništva. Poročilo preučuje, kako lahko vladne politike sprostijo neizkoriščen podjetniški potencial premalo zastopanih delov populacije vplivnih podjetnikov, vključno z ženskami, mladimi, starejšimi, brezposelnimi, migranti in invalidi. Ponuja primerjalne podatke o podjetniških dejavnostih in ovirah, s katerimi se soočajo posamezne skupine v državah OECD in Evropski uniji. Serija vsebuje konkretne primere politik in pobud, ki kažejo obetavne rezultate in/ali inovativne pristope za navdih drugim. Posamezno poročilo vsebuje tematska poglavja in profile držav za vsako od 27 držav članic EU, ki prikazujejo glavne nedavne trende na področju raznolikosti v podjetništvu ter trenutno stanje in razvoj politik za posamezno državo.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Priporočilo OECD o ustvarjanju boljših priložnosti za mlade
Priporočilo OECD o ustvarjanju boljših priložnosti za mlade spodbuja uspešno vključevanje mladih na trg dela in v družbo, vključno s podjetništvom mladih. Priporočilo opisuje, kako lahko države izvajajo vladne strategije za podporo mladim, in temelji na akcijskem načrtu OECD za mlade.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Priporočila OECD o enakosti spolov v izobraževanju, zaposlovanju, podjetništvu in javnem življenju
Priporočila OECD o enakosti spolov v izobraževanju, zaposlovanju, podjetništvu in javnem življenju spodbujajo sprejetje politik in praks, ki podpirajo enakost spolov v izobraževanju, spodbujajo družini prijazne politike in delovne pogoje ter omogočajo sodelovanje žensk na trgu dela, zlasti z zmanjševanjem razlik med spoloma pri podjetniški dejavnosti. Cilj teh priporočil je vključiti enakost spolov v oblikovanje, razvoj, izvajanje in vrednotenje ustreznih javnih politik in proračunov.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Priporočilo OECD o politiki MSP in podjetništva
Priporočilo OECD o politiki MSP in podjetništva zagotavlja celovit okvir in orodja za podporo razvoju skladnih, učinkovitih in uspešnih politik MSP in podjetništva, zlasti tistih, ki podpirajo vključujočo in trajnostno rast v korist vseh. Namen zbirke orodij za izvajanje je uresničiti priporočilo z zagotavljanjem praktičnih smernic za oblikovalce politik ter virov in dodatnih orodij.
visuals better incubation project
Projekt za boljše podjetniške inkubatorje
Dodatni navdih, kako zagotoviti, da bodo podjetniški inkubatorji in organizacije za podporo podjetjem v večji meri upoštevali posebne skupine, kot so mladi, ženske, migranti, starejši in invalidi, najdete v rezultatih projekta za boljše podjetniške inkubatorje. Evropska mreža poslovnih in inovacijskih centrov (European Business & Innovation Centre Network – EBN), organizacija Impact Hub in Evropsko združenje za humanitarno podjetništvo (European Venture Philanthropy Association – EVPA; danes Impact Europe), ki jih financira Evropska komisija, so razvili ta pionirski projekt na področju podjetniških inkubatorjev, ki je pri udeležencih sprožil spremembo paradigme. Na spletu je zdaj na voljo več publikacij, med drugim zbirka orodij za boljše podjetniške inkubatorje.