Liigu edasi põhisisu juurde

Kellele need tegevuskavad ja programmid mõeldud on?

 

Need tegevuskavad on mõeldud eelkõige rühmadele, kes on ettevõtluses alaesindatud või kes seisavad ettevõtte loomisel ja ettevõtjana tegutsemisel silmitsi suuremate takistustega, näiteks naised, noored, eakad, töötud ja rändajad. Hindamisvahend on olemas kuue versioonina: kaasava ettevõtluse hindamise vahend, mida saab kasutada ükskõik millise või ka kõigi kaasava ettevõtluse rühmade uurimiseks, ning eraldi naiste, noorte, eakate, töötute ja rändajate jaoks kohandatud hindamisvahendid.

 

Hinnake oma kaasava ettevõtluse tegevuskavasid ja programme

 

  • Iga hindamisvorm sisaldab häid tavasid kirjeldavaid väiteid, mille alusel palutakse teil hinnata oma linna, piirkonna või riigi olukorda.
  • Need väited on jaotatud kuue mooduli vahel. Iga mooduli läbimiseks kulub umbes 10 minutit.
  • Kui loote konto, siis saate hindamise vahepeal pooleli jätta, senised vastused salvestada ja vormi hiljem lõpuni täita. Samuti saate kontot kasutades moodustada rühmi ning kutsuda kolleege ja teisi sidusrühmi hindamises osalema.
  • Vastake võimalikult ausalt, et hindamisvahend saaks teile kõige asjakohasemat allikmaterjali soovitada.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Naiste ettevõtlus
Ettevõtluse hindamise vahend, mille abil uurida ettevõtlusega alustavatele või oma ettevõtet laiendada soovivatele naistele kättesaadavaid võimalusi, neil esinevaid probleeme ja pakutavaid tugisüsteeme.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Noorte ettevõtlus
Ettevõtluse hindamise vahend, mille abil uurida noortele inimestele ettevõtlusvaldkonnas kättesaadavaid võimalusi, neil esinevaid probleeme ja pakutavaid tugisüsteeme.
Four women working around a table
Rändajate ettevõtlus
Ettevõtluse hindamise vahend, mille abil uurida ettevõtlusega tegelevatele rändajatele ja rändetaustaga inimestele kättesaadavaid võimalusi, neil esinevaid probleeme ja pakutavaid tugisüsteeme.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Eakate ettevõtlus
Ettevõtluse hindamise vahend, mille abil uurida ettevõtlusega tegelevatele või ettevõtet omavatele eakatele kättesaadavaid võimalusi, neil esinevaid probleeme ja pakutavaid tugisüsteeme.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Töötute ettevõtlus
Ettevõtluse hindamise vahend, mille abil uurida töötuks olemise perioodi järel ettevõtlusega alustavatele või oma ettevõtet laiendada soovivatele inimestele kättesaadavaid võimalusi, neil esinevaid probleeme ja pakutavaid tugisüsteeme.
Group of people sitting around a table talking
Kaasav ettevõtlus (kõik rühmad)
Seda hindamisvahendit saab kasutada ettevõtluse üldist kaasatust ja mitmekesisust edendavate võimaluste, nendega seotud probleemide ja olemasolevate tugisüsteemide uurimiseks (kõigi rühmade puhul). Samuti saab seda kohandada mõne teise kaasava ettevõtluse rühma (nt puuetega ettevõtjad) või selle alarühma (nt noored rändetaustaga ettevõtjad, töötud naisettevõtjad) puhul kasutamiseks.
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Noorte Ettevõtluspoliitika Akadeemia (YEPA)
Noorte Ettevõtluspoliitika Akadeemia (YEPA) on poliitikaõppevõrgustik, kuhu kuuluvad poliitikakujundajad, noorte ettevõtlusvõrgustikud ja -organisatsioonid, sotsiaalse ettevõtluse võrgustikud ning noorte ettevõtlusprogrammide juhid ja teadlased. YEPA tugineb OECD ja Euroopa Liidu pikaajalisele kaasava ettevõtluse valdkonnas tehtud koostööle ning selle eesmärk on edendada noorte osalemist tööturul, toetades valitsusi ja nende partnereid asjakohase noori arvestava ettevõtluspoliitika kujundamisel ja rakendamisel. Võrgustiku eesmärk on tugevdada noortele suunatud ettevõtluspoliitikat ja -programme, suurendades teadlikkust takistustest, millega noored ettevõtluse puhul silmitsi seisavad, ning edendades poliitikakujundajate, noorettevõtjate ja ekspertide vahelist teabevahetust selle kohta, mis noortele suunatud ettevõtluspoliitikas häid tulemusi annab. Veebilehelt yepa-hub.org leiate mitmesuguseid noortele suunatud ettevõtluspoliitikaga seotud ressursse, materjale ja teavet.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
„Missing Entrepreneurs“
Iga kahe aasta tagant ilmuvas aruannete sarjas „Missing Entrepreneurs“ antakse ülevaade kaasava ettevõtluse valdkonna uusimatest trendidest ja poliitilistest arengusuundadest. Aruannetes uuritakse, kuidas valitsuste poliitika saaks aidata valla päästa ettevõtluses seni kasutamata potentsiaali, mis peitub mõjukate ettevõtjate, sealhulgas naiste, noorte, eakate, töötute, rändajate ja puuetega inimeste rühmades. Sari sisaldab võrdlevaid andmeid iga rühma ettevõtlustegevuse ja nende ees seisvate takistuste kohta kõigis OECD ja Euroopa Liidu riikides. Esitatakse konkreetseid näiteid poliitikate ja algatuste kohta, mis on andnud paljulubavaid tulemusi või rakendanud uuenduslikke, teisi inspireerivaid lähenemisviise. Iga aruanne sisaldab nii temaatilisi peatükke kui ka kõigi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi profiile, mis kajastavad ettevõtluse mitmekesisusega seotud uusimaid suundumusi ning iga riigi hetkeolukorda ja poliitikat.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
OECD soovitus noortele paremate võimaluste loomise kohta
OECD soovitus noortele paremate võimaluste loomise kohta edendab noorte inimeste edukat osalemist tööturul ja ühiskonnas laiemalt, muu hulgas noorte ettevõtluse kaudu. Dokument tugineb OECD noortevaldkonna tegevuskavale ning selles kirjeldatakse, kuidas riigid saavad noorte toetamiseks rakendada valitsust tervikuna hõlmavaid strateegiaid.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
OECD soovitused soolise võrdõiguslikkuse kohta hariduses, tööhõives, ettevõtluses ja ühiskondlikus elus
OECD soovitused soolise võrdõiguslikkuse kohta hariduses, tööhõives, ettevõtluses ja ühiskondlikus elus edendavad selliste poliitikate ja tavade juurutamist, mis toetaksid soolist võrdõiguslikkust haridusvaldkonnas, edendaksid peresõbralikku poliitikat ja töötingimusi ning soodustaksid naiste osalemist tööturul, eelkõige vähendades ettevõtluses esinevat soolist ebavõrdsust. Nende soovituste eesmärk on süvalaiendada soolist võrdõiguslikkust riiklike poliitikate ja eelarvete kavandamisel, koostamisel, rakendamisel ning hindamisel.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
OECD soovitus VKE- ja ettevõtluspoliitika kohta
OECD soovitus VKE- ja ettevõtluspoliitika kohta pakub välja tervikliku raamistiku ja n-ö tööriistakasti, mille abil edendada sidusa, tõhusa ja tulemusliku VKE- ja ettevõtluspoliitika kujundamist – eelkõige sellise poliitika kujundamist, mis toetaks kaasavat, kestlikku ja kõigi huve arvestavat majanduskasvu. Rakendamiseks vajaliku tööriistakasti eesmärk on aidata kaasa soovituse elluviimisele, varustades poliitikakujundajaid nii praktiliste suunise kui ka asjakohaste ressursside ja muude abivahenditega.
visuals better incubation project
Parema inkubatsiooni projekt
Kui soovite leida rohkem inspiratsiooni selle kohta, kuidas tagada olukord, et ettevõtlusinkubaatorid ja tugiorganisatsioonid võtaksid senisest enam arvesse konkreetseid rühmi, näiteks noori, naisi, rändajaid, eakaid ja puudega inimesi, tasub tutvuda parema inkubatsiooni projekti tulemustega. Euroopa Komisjoni rahastuse toel on EBN, Impact Hub ja EVPA (nüüd Impact Europe) käivitanud teedrajava inkubatsiooniprojekti, mis pani osalejate jaoks aluse paradigma muutmisele. Internetist võib leida mitu väljaannet, muu hulgas on kättesaadav parema inkubatsiooni töövahend.