Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε ποιους απευθύνονται αυτές οι πολιτικές και τα προγράμματα;

 

Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν εν γένει σε ομάδες που υποεκπροσωπούνται στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ή σε ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια όσον αφορά τη σύσταση επιχειρήσεων και την αυτοαπασχόληση, όπως είναι για παράδειγμα οι γυναίκες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι και οι μετανάστες. Υπάρχουν 6 εκδοχές του εργαλείου αυτοαξιολόγησης: μία αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί ένα μέρος ή το σύνολο των ομάδων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και αξιολογήσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις γυναίκες, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τους ανέργους και τους μετανάστες.

 

Αξιολογήστε τις πολιτικές και τα προγράμματά σας για την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς

 

  • Η κάθε αυτοαξιολόγηση περιλαμβάνει μια συλλογή δηλώσεων ορθής πρακτικής, με βάση τις οποίες καλείστε να αξιολογήσετε την πόλη, την περιφέρεια ή τη χώρα σας.
  • Οι δηλώσεις ορθής πρακτικής είναι οργανωμένες σε 6 ενότητες. Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για να ολοκληρώσετε την καθεμία από τις ενότητες που απαρτίζουν την αξιολόγηση.
  • Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, θα έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την αξιολόγηση και να την ολοκληρώσετε αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες και να προσκαλέσετε συναδέλφους και άλλους ενδιαφερόμενους να διενεργήσουν την αξιολόγηση.
  • Απαντήστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια, προκειμένου το Εργαλείο να σας προτείνει τους πόρους που είναι πιο σχετικοί με την περίπτωσή σας.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Μια αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας για τη διερεύνηση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των συστημάτων στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για τις γυναίκες που ξεκινούν και αναπτύσσουν την επιχείρησή τους.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Νεανική επιχειρηματικότητα
Μια αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας για τη διερεύνηση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των συστημάτων στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για τα άτομα νεαρής ηλικίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Four women working around a table
Επιχειρηματικότητα των μεταναστών
Μια αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας για τη διερεύνηση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των συστημάτων στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για τους μετανάστες επιχειρηματίες, καθώς και για τους επιχειρηματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Επιχειρηματικότητα της τρίτης ηλικίας
Μια αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας για τη διερεύνηση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των συστημάτων στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για τους ηλικιωμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Επιχειρηματικότητα των ανέργων
Μια αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας για τη διερεύνηση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των συστημάτων στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για ανθρώπους που ξεκινούν και αναπτύσσουν την επιχείρησή τους μετά από μια περίοδο ανεργίας.
Group of people sitting around a table talking
Επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς (όλες οι ομάδες)
Μέσω αυτής της αξιολόγησης μπορούν να διερευνηθούν οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και τα συστήματα στήριξης τα οποία είναι διαθέσιμα για την προώθηση της καθολικής ένταξης και ποικιλομορφίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας (δηλαδή για όλες τις ομάδες). Η αξιολόγηση μπορεί επίσης να προσαρμοστεί έτσι ώστε να εξεταστεί κάποια άλλη ομάδα επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς (όπως οι επιχειρηματίες με αναπηρία) ή κάποια υπο-ομάδα των ομάδων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς (όπως οι νέοι μετανάστες επιχειρηματίες ή οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μετά από μια περίοδο ανεργίας).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Ακαδημία πολιτικής για την επιχειρηματικότητα των νέων (YEPA)
Η ακαδημία πολιτικής για την επιχειρηματικότητα των νέων (YEPA) είναι ένα δίκτυο εκμάθησης πολιτικών, στο οποίο συμμετέχουν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δίκτυα και οργανώσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα, δίκτυα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, διευθυντές προγραμμάτων για τη νεανική επιχειρηματικότητα και ερευνητές. Η YEPA βασίζεται στη μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ για θέματα επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς. Σκοπός της είναι να βελτιώσει τις προοπτικές των νέων στην αγορά εργασίας βοηθώντας τις κυβερνήσεις και τους εταίρους τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κατάλληλες πολιτικές για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Επιδίωξη του δικτύου είναι να ενισχύσει τις πολιτικές και τα προγράμματα για τη νεανική επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας στην καλύτερη γνώση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στον τομέα της επιχειρηματικότητας και διευκολύνοντας τις ανταλλαγές ανάμεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους νέους επιχειρηματίες και τους εμπειρογνώμονες σε θέματα πρωτοβουλιών που «φέρνουν αποτελέσματα» στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο yepa-hub.org για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους, υλικό και πληροφορίες σχετικά με την πολιτική για τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
The Missing Entrepreneurs
Η σειρά διετών εκθέσεων με τίτλο «The Missing Entrepreneurs» παρέχει μια επισκόπηση των πρόσφατων τάσεων και των εξελίξεων σε ζητήματα πολιτικής στον τομέα της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς. Η έκθεση εξετάζει πώς οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να απελευθερώσουν το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό από υποεκπροσωπούμενα τμήματα του πληθυσμού επιδραστικών επιχειρηματιών, όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία. Παρέχει συγκριτικά δεδομένα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σειρά παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικών και πρωτοβουλιών με ελπιδοφόρα αποτελέσματα ή/και καινοτόμων προσεγγίσεων που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Η κάθε έκθεση περιλαμβάνει θεματικά κεφάλαια και παρουσιάζει το προφίλ καθενός από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αναδεικνύοντας τις κυριότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την ποικιλομορφία στον τομέα της επιχειρηματικότητας, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση αλλά και την εξέλιξη της πολιτικής σε κάθε χώρα.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Σύσταση του ΟΟΣΑ για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους νέους
Η Σύσταση του ΟΟΣΑ για τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους νέους προωθεί την επιτυχημένη συμμετοχή των νέων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω της νεανικής επιχειρηματικότητας. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές σε κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να στηρίξουν τους νέους, και βασίζεται στο Σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για τη νεολαία.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Συστάσεις του ΟΟΣΑ για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και στον δημόσιο βίο
Οι Συστάσεις του ΟΟΣΑ για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα και στον δημόσιο βίο ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που υποστηρίζουν την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, προωθούν τις πολιτικές και τις συνθήκες εργασίας που είναι ευνοϊκές για την οικογένεια, διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, κυρίως μειώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σκοπός αυτών των Συστάσεων είναι να ενσωματώσουν την ισότητα των φύλων στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και των σχετικών προϋπολογισμών.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Σύσταση του ΟΟΣΑ σχετικά με την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την επιχειρηματικότητα
Η Σύσταση του ΟΟΣΑ σχετικά με την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την επιχειρηματικότητα παρέχει ένα ολιστικό πλαίσιο και εργαλεία που προωθούν την ανάπτυξη συνεκτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών πολιτικών για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα, και ιδιαίτερα πολιτικών οι οποίες προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος όλων. Σκοπός της Εργαλειοθήκης εφαρμογής είναι να θέσει τη Σύσταση σε εφαρμογή παρέχοντας πρακτική καθοδήγηση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς και πόρους και συμπληρωματικά εργαλεία.
visuals better incubation project
Πρόγραμμα «Better Incubation»
Για περισσότερες ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα εκκολαπτήρια και οι οργανισμοί στήριξης των επιχειρήσεων θα λαμβάνουν περισσότερο υπόψη συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, μπορείτε να ανατρέξετε στα αποτελέσματα του προγράμματος «Better Incubation». Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα στον τομέα της εκκόλαψης επιχειρήσεων, το οποίο ανέπτυξαν από κοινού τα δίκτυα επιχειρηματικότητας EBN, Impact Hub και EVPA (νυν Impact Europe), άλλαξε βαθιά την οπτική των συμμετεχόντων. Αρκετές δημοσιεύσεις είναι πλέον διαθέσιμες διαδικτυακά, μεταξύ των οποίων και η εργαλειοθήκη του προγράμματος «Better Incubation».