Skočiť na hlavný obsah

Pre koho sú tieto stratégie a programy určené?

 

Tieto politiky sa spravidla zameriavajú na skupiny, ktoré sú nedostatočne zastúpené v podnikaní alebo ktoré čelia väčším prekážkam pri zakladaní podniku alebo pri samostatnej zárobkovej činnosti, ako sú napríklad ženy, mladí ľudia, seniori, nezamestnaní a migranti. K dispozícii je šesť verzií nástroja na vlastné hodnotenie inkluzívneho podnikania, ktorý umožňuje preskúmať jednotlivé alebo všetkyskupiny inkluzívneho podnikania, a zároveň je prispôsobený na hodnotenie skupín žien, mladých ľudí, seniorov, nezamestnaných a migrantov.

 

Ohodnoťte svoje politiky a programy inkluzívneho podnikania

 

  • Každé vlastné hodnotenie obsahuje súbor tvrdení o osvedčených postupoch a vašou úlohou je ohodnotiť ich vo vzťahu k vášmu mestu, regiónu alebo krajine.
  • Tvrdenia o osvedčených postupoch sú usporiadané do šiestich modulov. Vyplnenie každého modulu v rámci hodnotenia trvá približne 10 minút.
  • Ak si vytvoríte konto, budete si môcť svoju prácu uložiť a ukončiť hodnotenie neskôr. Vďaka tomu budete môcť vytvárať skupiny a pozývať kolegov a ďalšie zúčastnené strany a robiť si hodnotenia spoločne.
  • Odpovedzte čo najúprimnejšie, aby vám nástroj mohol poskytnúť najrelevantnejšie zdroje a materiály.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Podnikanie žien
Hodnotenie podnikania s cieľom preskúmať príležitosti, problémy a podporné systémy dostupné pre ženy, ktoré zakladajú alebo rozširujú svoje podnikanie.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Podnikanie mladých
Hodnotenie podnikania s cieľom preskúmať príležitosti, problémy a podporné systémy dostupné pre mladých ľudí, ktorí zakladajú alebo rozširujú svoje podnikanie.
Four women working around a table
Podnikanie migrantov
Hodnotenie podnikania s cieľom preskúmať príležitosti, problémy a podporné systémy dostupné pre podnikateľov imigrantov a podnikateľov s migračným pôvodom.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Podnikanie seniorov
Hodnotenie podnikania s cieľom preskúmať príležitosti, problémy a podporné systémy dostupné pre seniorov, ktorí sa aktívne venujú podnikaniu alebo sú vlastníkmi podniku.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Podnikanie nezamestnaných
Hodnotenie podnikania s cieľom preskúmať príležitosti, problémy a podporné systémy dostupné pre ľudí, ktorí zakladajú alebo rozširujú svoje podnikanie po tom, čo boli určitú dobu nezamestnaní.
Group of people sitting around a table talking
Inkluzívne podnikanie (všetky skupiny)
Toto hodnotenie je možné použiť na preskúmanie príležitostí, problémov a podporných systémov, ktoré sú k dispozícii na podporu celkovej inklúzie a diverzity v podnikaní (t.j. pre všetky skupiny). Hodnotenie je možné prispôsobiť s ohľadom na ďalšiu skupinu inkluzívneho podnikania (t.j. podnikatelia so znevýhodneniami) alebo podskupinu v rámci skupín inkluzívneho podnikania (t.j. mladí podnikatelia migranti, podnikateľky po období nezamestnanosti).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Akadémia pre politiku podnikania mladých ľudí
Akadémia pre politiku podnikania mladých ľudí (YEPA) je platformou pre účastníkov strategického vzdelávania vrátane politických činiteľov, združení a organizácií mladých podnikateľov, sietí sociálneho podnikania, programových manažérov podnikania mladých a výskumných pracovníkov. YEPA vychádza z dlhodobej spolupráce OECD a EÚ v oblasti inkluzívneho podnikania a jej cieľom je zlepšiť výsledky mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom podpory vlád a ich partnerov pri navrhovaní a prijímaní stratégií pre podnikanie mladých. Zámerom tejto platformy je posilniť politiky a programy podnikania mladých ľudí šírením osvety o prekážkach, ktorým čelia mladí ľudia pri podnikaní, a umožniť komunikáciu medzi tvorcami politík, mladými podnikateľmi a odborníkmi na to, „čo funguje“ pri politike podnikania mladých. Navštívte stránku yepa-hub.org a získajte prístup k zdrojom, materiálom a informáciám o politike podnikania mladých.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
Chýbajúci podnikatelia
Séria dvojročných správ „Chýbajúci podnikatelia“ poskytuje prehľad o najnovších trendoch a vývojoch politík v oblasti inkluzívneho podnikania. Správa skúma, ako môže vládna politika uvoľniť nevyužitý podnikateľský potenciál v časti nedostatočne zastúpenej populácie vplyvných podnikateľov vrátane žien, mladých ľudí, seniorov, nezamestnaných, imigrantov a osôb so znevýhodnením. Poskytuje komparatívne údaje o podnikateľských činnostiach a prekážkach, ktorým čelia jednotlivé skupiny naprieč OECD a Európskou úniou. Séria ponúka konkrétne príklady stratégií a iniciatív, ktoré naznačujú sľubné výsledky a/alebo inovatívne prístupy, ktorých cieľom je inšpirovať ďalších. Každá správa obsahuje tematické kapitoly, ako aj profily všetkých 27 členských štátov EÚ poukazujúce na najnovšie hlavné trendy v diverzite podnikania a súčasný stav a vývoj politiky v každom štáte.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
Odporúčanie OECD o vytvorení lepších príležitostí pre mladých ľudí
Odporúčanie OECD o vytvorení lepších príležitostí pre mladých ľudí podporuje úspešné začlenenie mladých ľudí do trhu práce a spoločnosti, a to aj prostredníctvom podnikania mladých. Naznačuje, ako môžu jednotlivé štáty prijímať vládne stratégie na podporu mladých ľudí a buduje na Akčnom pláne pre mladých OECD.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
Odporúčanie OECD o rodovej rovnosti vo vzdelávaní, zamestnaní, podnikaní a verejnom živote
Odporúčanie OECD o rodovej rovnosti vo vzdelávaní, zamestnaní, podnikaní a verejnom živote podporuje prijímanie stratégií a postupov, ktoré najmä zmierňovaním rodových rozdielov v podnikateľských činnostiach prispievajú k rodovej rovnosti vo vzdelávaní, podporujú pro-rodinné stratégie a pracovné podmienky a umožňujú ženám začleniť sa do trhu práce. Cieľom týchto odporúčaní je štandardizovať rodovú rovnosť pri navrhovaní, rozvoji, prijímaní a posudzovaní príslušných verejných stratégií a rozpočtov.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
Odporúčanie OECD o SME a podnikateľských politikách
Odporúčanie OECD o malých a stredných podnikoch (SME) a podnikateľských politikách poskytuje holistický rámec a nástroje na podporu rozvoja koherentných, účelných a efektívnych SME a podnikateľských politikách, predovšetkým takých, ktoré prispievajú k všeobecne prospešnému inkluzívnemu a udržateľnému rastu. Implementačný nástroj má odporúčanie uviesť do praxe tak, že tvorcom politík poskytne zrozumiteľné usmernenia, zdroje a ďalšie nástroje.
visuals better incubation project
Projekt „Lepší inkubátor“
Ak chcete získať viac inšpirácií, vďaka ktorým je možné zabezpečiť, aby inkubátory a podporné organizácie brali ohľad na špecifické skupiny, ako sú mladí ľudia, ženy, migranti, seniori a osoby so znevýhodneniami, prezrite si výsledky projektu „Lepší inkubátor“. Európska sieť podnikateľských a inovačných centier (EBN), centrá dopadu a Európska asociácia filantropie (EVPA, v súčasnosti Impact Europe) s finančnou podporou Európskej komisie vypracovali tento pilotný projekt v oblasti inkubátorov, ktorý podnietil zmenu paradigmy pre účastníkov. V súčasnosti sú online dostupné viaceré publikácie, okrem iných aj nástroj „Lepší inkubátor“.