Skočiť na hlavný obsah

Podpora migrantov vo vlastnom hodnotení podnikania

01
Nezačaté
02
Nezačaté
03
Nezačaté
04
Nezačaté
05
Nezačaté
06
Nezačaté
Ohodnoťte každý modul na stupnici v rozsahu od 0 do 10. Ak nemáte odpoveď alebo otázka nie je relevantná pre váš kontext, kliknite na možnosť „Žiadna odpoveď“ na ľavej strane stupnice.
Pomocník

Podpora kultúry inkluzívneho podnikania

Zvyšovanie povedomia o potenciáli podnikania ako alternatívy závislého pracovného pomeru je prvým krokom k sprístupneniu podnikania pre všetkých. Tento modul zahŕňa spôsoby propagácie, ako sú cielené informačné kampane, vzdelávanie a používanie vzorov.
Migrants Quiz Culture
1.1 Podnikanie migrantov sa v spoločnosti všeobecne propaguje.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Podnikanie sa propaguje ako životaschopná činnosť pre migrantov.
 • Vytvára sa pozitívny obraz podnikateľov z radov migrantov.
 • Informuje sa o hospodárskom dosahu podnikania migrantov.
 • Používajú sa príbehy o úspechu, vzory a ocenenia podnikania s cieľom predstaviť podnikateľov z radov migrantov z rozličných prostredí a rôznych typov podnikov.
1.2 Podnikanie sa propaguje pre migrantov rôznych profilov.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Používajú sa kampane, príbehy o úspechu, vzory a ocenenia podnikania s cieľom inšpirovať migrantov a ukázať podnikateľov z radov migrantov z rozličných prostredí a rôznych typov podnikov.
 • Správy sa prispôsobujú pre migrantov rôznych profilov.
 • Používajú sa vhodné správy na informovanie o úlohe rizika pri podnikaní.
 • Používajú sa vhodné médiá a online kanály na oslovenie komunít migrantov.
1.3 Cielené kampane propagujú podnikanie migrantov pre kľúčové vzory.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Cielené kampane informujú komunitné organizácie, siete a združenia podnikov o podnikaní.
 • Vytvára sa pozitívny obraz podnikania migrantov.
 • Používajú sa vhodné médiá a online kanály na oslovenie kľúčových vzorov pre potenciálnych podnikateľov z radov migrantov.
1.4 Formálnym vzdelávaním sa budujú medzi študentmi pozitívne postoje k podnikaniu migrantov.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Podnikanie sa v povinných učebných plánoch školského vzdelávania prezentuje pozitívne.
 • Vzdelávanie o podnikaní zahŕňa celý rad podnikateľských činností a modelov, napríklad podnikanie na kratší pracovný čas, sociálne podnikanie.
 • Učitelia sú školení v oblasti realizovania učebných plánov podnikania.
 • Študenti z radov migrantov sú motivovaní, aby zvážili podnikanie ako kariérnu cestu.
1.5 Na posúdenie dosahu aktivít súvisiacich s propagáciou podnikania na migrantov sa používa sledovanie a hodnotenie.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Vykonáva sa sledovanie a strednodobé hodnotenie s cieľom uistiť sa, že propagačné aktivity sú na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich zámerov a cieľov.
 • Upravujú sa propagačné aktivity na zohľadnenie výsledkov sledovania a strednodobého hodnotenia.
 • Vykonáva sa hodnotenie ex post na zmeranie dosahu propagačných aktivít súvisiacich s podnikaním migrantov a o výsledkoch sa rozsiahlo informuje.
 • O výsledkoch sledovania a hodnotenia sa rozsiahlo informuje a tieto výsledky sa používajú na kampane zamerané na zlepšenie informovanosti.
Pomocník k tomuto modulu
Usmernenia:
Slovník:
Aktívne opatrenia na trhu práce
opatrenia s cieľom pomôcť nezamestnaným a iným osobám zúčastniť sa na trhu práce. K týmto opatreniam obvykle patrí sprostredkovanie práce (priraďovanie voľných pracovných miest k uchádzačom o zamestnanie), odborná príprava (na zvýšenie úrovne a prispôsobenie zručností uchádzačov o zamestnanie) a priame vytvorenie pracovného miesta (buď zamestnanie vo verejnom sektore, alebo dotovanie práce v súkromnom sektore).
Hodnotenie
cieľom hodnotenia je zmerať relevanciu, dosah, účinnosť a efektívnosť programu alebo politického opatrenia. Hodnotenia môžu byť kvalitatívne, kvantitatívne alebo ich kombinácia. Úspešné hodnotenia sa plánujú počas navrhovania politík a ukazovatele sa zhromažďujú počas celej realizácie, aby sa mohli zadať do hodnotenia. Hodnotenie by sa malo navrhnúť a realizovať tak, aby poskytlo užitočné informácie subjektom prijímajúcim rozhodnutia vzhľadom na politické okolnosti, obmedzenia programu a dostupné prostriedky. Výsledky hodnotenia by sa mali použiť na zlepšenie navrhovania politík.valuation should be used to improve policy design.
Koučing
obvykle krátkodobý vzájomný vzťah zameraný na rozvoj zručností podnikateľa. Je to proces spolupráce, v ktorom majú účastníci jasne definované úlohy. Kouč je zodpovedný za rozvoj krátkodobých cieľov a vedenie koučovanej osoby k dosiahnutiu cieľov poskytovaním konštruktívnej spätnej väzby. Koučovaná osoba je zodpovedná za vytváranie nápadov a možností, prijímanie opatrení na dosiahnutie cieľa a podávanie správ o pokroku.eporting progress.
Mentorstvo
profesionálny vzájomný vzťah, v ktorom skúsená osoba (mentor) asistuje druhej osobe (mentorovanej osobe) pri rozvíjaní zručností a vedomostí, ktoré zlepšia profesionálny a osobný rast menej skúsenej osoby. Tieto vzájomné vzťahy sú obvykle dlhodobejšie než v prípade koučingu.ship.
Podnikateľské inkubátory
: zariadenia určené na podporu vytvárania a rastu podnikateľských spoločností rôznymi prostriedkami a službami podpory podnikania, ktoré sa ponúkajú priamo v inkubátore, ako aj prostredníctvom siete kontaktov. Inkubátory sa líšia spôsobom poskytovania služieb, organizačnou štruktúrou a typom klientov, ktorým slúžia. Aj keď existujú virtuálne/online inkubátory, väčšina programov sa pre začínajúce podniky na obmedzený čas organizuje v ich priestoroch. Úspešné absolvovanie programu podnikateľskej inkubácie zvyšuje pravdepodobnosť, že začínajúci podnik prežije a bude rásť.ow.
Podnikateľské poradenstvo
druh služby v oblasti rozvoja podnikania, ktorá poskytuje odborné poradenstvo. Spoločným prístupom je ponúkať služby podnikateľského poradenstva ako súčasť systémov integrovanej podpory a urobiť z podnikateľského poradenstva podmienku na získanie finančnej podpory.rt.
Podnikateľské zručnosti
kombinácia technických zručností, zručností v riadení podniku a osobných zručností požadovaných na začatie podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti a pôsobenie v nich. Zahŕňajú napríklad budovanie tímu, rokovanie, vypracovanie stratégií, finančné plánovanie a marketing.
Presun
miera, do akej dotované podniky presunú podnik a nahradia zamestnanosť v nedotovanom podniku.d business.
Sérioví podnikatelia
podnikatelia, ktorí postupne zakladajú podniky a predávajú ich, kým sú mladí, namiesto toho aby prevádzkovali jeden podnik počas celého svojho života.le.
Širší dosah
systematická snaha poskytovať služby nad rámec bežných limitov s cieľom osloviť konkrétne segmenty komunity. Služby širšieho dosahu sa môžu uplatniť na zviditeľnenie (bežnejších) služieb a informovanie ľudí o ich poskytovaní. Služby širšieho dosahu sa môžu použiť aj na oslovenie a zapojenie osobitných skupín a skupín, ktoré nezvyknú využívať bežné služby. Jedným z prístupov je skôr poskytovať služby na miestach, kde už ľudia z cieľových komunít chodia (napríklad komunitné centrá, mládežnícke centrá, miesta na bohoslužby, nákupné centrá), než zriaďovať úrad širšieho dosahu a snažiť sa doň prilákať ľudí.t people to it.
Služby v oblasti rozvoja podnikania
sú to služby zamerané na zlepšenie výsledkov podniku zlepšením jeho schopnosti súťažiť na trhoch a vstupovať na ne. K podporným službám patria odborná príprava, mentorstvo, koučing, poradenstvo, pomoc pri uvádzaní na trh, informácie, pomoc pri vývoji a transfere technológií a vytváranie sietí. Zahrnuté sú strategické (strednodobé až dlhodobé otázky, ktoré zlepšujú výkon), aj prevádzkové (každodenné) otázky.d.
Sociálny kapitál:
hodnota sociálnych sietí, v ktorých sú zapojené rodiny, priatelia, kolegovia a obchodné a osobné kontakty, prostredníctvom ktorých sa získavajú príležitosti. V podnikaní sociálny poskytuje kapitál prístup k vedomostiam, sieťam klientov, dodávateľov a profesionálnej podpory, a môže teda zvýšiť šance jednotlivca na obchodný úspech.
Umŕtvená strata
miera, do akej by účastníci založili nový podnik bez dotácie. Keďže správanie týchto „účastníkov umŕtvenej straty“ nie je ovplyvnené schémou, ich účasť neprispieva k ekonomickej hodnote tvorenej schémou, ale zahŕňa verejné výdavky. Sociálne náklady týchto výdavkov predstavujú sumu skreslených nákladov alebo nadmerného daňového zaťaženia, ktorými sa financujú.
Vzory
skúsení podnikatelia, ktorí môžu inšpirovať ostatných k začatiu podnikania alebo k samostatnej zárobkovej činnosti.ent activities.
Záruky za úver
záväzok tretej strany kryť časť strát súvisiacich s nesplácaním úveru. Môže ju poskytnúť verejná správa a/alebo súkromné obchodné združenie. Je krytá fondom, ktorý slúži ako kolaterál.