Skočiť na hlavný obsah

Informácie Nástroj Better Entrepreneurship Policy

Nástroj Better Entrepreneurship Policy vyvinulo Centrum pre podnikanie, regióny a mestá s malými a strednými podnikmi OECD a Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie. Projektu sa darí vďaka konštruktívnej spätnej väzbe od dvoch poradných výborov a rôznych konzultácií so zainteresovanými stranami.

Čo je to?

Nástroj Better Entrepreneurship Policy je bezplatný online nástroj na vlastné hodnotenie a vzdelávanie o politike a programoch v rámci inkluzívneho a sociálneho podnikania. Nástroj obsahuje: 

 • dotazníky s vlastným hodnotením, ktoré ponúkajú sústavu na vyjadrenie o politike a programoch v rámci inkluzívnehosociálneho podnikania v meste, regióne alebo krajine,
 • usmernenia týkajúce sa politiky a podnetné prípadové štúdie na podporu lepšieho navrhovania politiky.

Je to iniciatíva Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisieCentra pre podnikanie, regióny a mestá s malými a strednými podnikmi OECD.

Tento nástroj vychádza z poznatkov o politike inkluzívneho a sociálneho podnikania získaných OECD a Európskou komisiou. Od roku 2011 sa v rámci tejto činnosti vytvorila séria publikácií vrátane série kníh Missing entrepreneurs (Nedostatok podnikateľov), súhrnu osvedčených postupov na podporu rozvoja sociálnych podnikov, súhrnu osvedčených postupov na vytvorenie inkluzívneho podnikania, súhrnov politiky a prehľadov politiky špecifickej pre jednotlivé krajiny.

Čo to nie je?

Nástroj Better Entrepreneurship nie je formálne hodnotenie politiky OECD ani Európskej komisie, ani nie je určený na pomoc podnikateľom pri začiatkoch podnikania. Vlastné hodnotenie nie je určené na použitie vo forme nástroja referenčného porovnávania.

Pre koho to je?

Nástroj Better Entrepreneurship sa zameriava na politických činiteľov a zainteresované strany mimo vlády, ktorí zohrávajú úlohu pri navrhovaní, implementácii alebo obhajovaní politiky a programov inkluzívneho a sociálneho podnikania. To zahŕňa nasledujúce subjekty:

 • národní, regionálni a miestni politickí činitelia,
 • obchodné komory,
 • podnikateľské združenia a siete,
 • poradcovia v podnikaní,
 • poskytovatelia financií,
 • výskumné inštitúcie a akadémie,
 • poskytovatelia vzdelávania a školení,
 • organizácie občianskych spoločností,
 • správcovské orgány pre štrukturálne fondy EÚ.
Ako sa to môže použiť?

Nástroj vám umožňuje vyjadriť sa k politike a programom inkluzívneho a sociálneho podnikania vo vašom meste, regióne alebo krajine požitím vlastných hodnotení v rámci kľúčových politických otázok, ako sú napríklad návrh politiky, prístup k financiám, podnikateľské zručnosti a právne a regulačné prostredie. Môžu ho používať jednotlivci alebo skupiny.

Nástroj umožňuje používateľom ohodnotiť svoje mesto, región alebo krajinu na stupnici od 0 do 10 v porovnaní s uvádzanými osvedčenými postupmi. Po dokončení vlastného hodnotenia nástroj používateľov na základe ich výsledkov nasmeruje na príslušné usmernenia týkajúce sa politiky a podnetné prípadové štúdie.

K usmerneniam týkajúcim sa politiky a prípadovým štúdiám je možné získať prístup priamo na stránke „Materiály“. Na tomto mieste si môžete prezrieť podporné materiály týkajúce sa politiky podľa oblasti politiky a krajiny.

Čo je to funkcia pre skupinu?

Vlastné hodnotenia je možné absolvovať ako jednotlivec alebo ako skupina. Vytvorenie skupiny v danej geografickej oblasti umožňuje správcovi skupiny získať pohľady rôznych zainteresovaných strán na aktuálnu politiku a programy, ktoré sa uplatňujú v oblasti inkluzívneho alebo sociálneho podnikania. Pri použití v skupine môže nástroj pomôcť získať komplexnejší pohľad na situáciu a môže sa použiť na podnietenie konverzácií medzi rôznymi zainteresovanými stranami zapojenými do rozvoja politiky. Na vytvorenie skupiny je potrebné najprv sa prihlásiť a vytvoriť konto.

Čo je to inkluzívne podnikanie?

Cieľom politiky inkluzívneho podnikania je zabezpečiť, aby všetci ľudia bez ohľadu na osobné charakteristiky a zázemie mali možnosť založiť si a viesť vlastný podnik.

Okrem toho, že podnikanie je hnacím prostriedkom inovácie a tvorby pracovných miest, predstavuje aj potenciál na posilnenie sociálnej inklúzie tým, že ponúka ďalšiu možnosti, ako získať príjmy a prispieť spoločnosti. Tento potenciál však ešte nie je úplne rozvinutý, pretože mnohé skupiny sú v podnikaní nedostatočne zastúpené alebo čelia špecifickým prekážkam pri vytváraní podnikov. Napríklad, v Európskej únii je pravdepodobnosť, že ženy budú samostatne zárobkovo činné, iba 57 % oproti mužom.

Politika inkluzívneho podnikania sa usiluje podporiť skupiny, ako sú napríklad ženy, mladí ľudia, imigranti a etnické menšinové skupiny, nezamestnaní, seniori a ľudia so zdravotným postihnutím. V niektorých krajinách môžu mať mimoriadny význam aj iné skupiny, ako napríklad rómska menšina.

Cieľ politiky inkluzívneho podnikania je dvojaký:

•  zabezpečiť, aby si ľudia v týchto skupinách boli vedomí potenciálu, ktorý pre nich podnikanie môže mať v rámci činnosti na trhu práce, a vytvoriť motivácie na realizáciu tohto potenciálu,

•  riešiť problémy trhu, inštitúcií a spôsobov, ktoré neprimerane zasahujú ľudí v nedostatočne zastúpených a znevýhodnených skupinách. To zahŕňa riešenie bariér na finančných trhoch, bariér na získavanie podnikateľských zručností, bariér na tvorbu podnikateľských sietí a tvorbu podnikateľskej kultúry. Očakáva sa, že riešenie týchto bariér by malo viesť k zvýšeniu miery podnikateľských aktivít týchto skupín, ako aj k zvýšeniu kvality podnikov vytvorených tak, aby boli udržateľnejšie a inovatívnejšie.

Ďalším sledovaným cieľom je zlepšiť účasť na trhu práce. Ak sa ľuďom pomáha pri získavaní zručností, pracovných skúseností a tvorbe sietí, môže sa tak zvýšiť ich možnosť na prijatie do zamestnania. Presun ľudí z týchto skupín do zamestnania je žiadúci výsledok, keďže podnikanie ako kariérna dráha nie je vhodné pre všetkých.

Čo je to sociálne podnikanie?

Sociálne podnikanie rieši sociálne a spoločenské problémy podnikateľským spôsobom. Často poskytuje nové a inovatívne spôsoby umožňujúce prekonať súčasné sociálne, ekonomické a environmentálne výzvy a zároveň podporuje inkluzívny rast. Prispieva k vytváraniu pracovných miest a zlepšeniam pri poskytovaní sociálnych služieb, ako aj k občianskej zainteresovanosti v našich spoločnostiach.

Cieľom sociálnych podnikov je mať špecifický sociálny vplyv prostredníctvom ekonomických aktivít a opätovného investovania hlavnej časti zisku v rámci sociálneho poslania. Okrem iného sa zaväzujú k transparentnému a participatívnemu riadeniu, pričom príslušné zainteresované strany zapájajú do procesov tvorby rozhodnutí.

Vzhľadom na tieto charakteristiky môžu sociálne podniky čeliť špecifickým výzvam a môžu potrebovať špecifickú podporu na naplnenie svojho potenciálu. To je dôvod, prečo je dôležité ustanoviť prospešné ekosystémy na stimuláciu ich rozvoja. Politika sociálneho podnikania môže zviditeľniť sociálne podniky a uľahčiť ich formálne uznanie, ako aj ich prístup na trhy a k financiám.

Členovia poradného výboru

Boli zriadené dva odborné poradné výbory, ktorých úlohou bolo poskytovať poradenstvo sekretariátu OECD počas vývoja nástroja Better Entrepreneurship Policy Tool. Poradné výbory poskytli usmernenia k zostaveniu obsahu nástroja a takisto predložili návrhy v súvislosti s funkciami nástroja.

Inkluzívne podnikanie

Robert Blackburn, Kingston University

Norbert Kuntz, Social Impact gGmbH

Klaas Molenaar, Timpoc Consultants

Peter Ramsden, Freiss Ltd

Petra Reszkető, Budapest Institute

Friederike Welter, Institut für Mittelstandsforschung

 

Sociálne podnikanie

orbert Kuntz, Social Impact gGmbH

Luigi Martignetti, Secretary General, European Network of Cities and Regions for the Social Economy, REVES AISBL

Ariane Rodert, Senior EU-Policy Adviser, Forum – idéburna organistaioner med social inriktning, Member European Economic and Social Committée

Eva Varga, Independent consultant on social enterprise and social finance

Mr Peter Wolkowinski, Independent consultant &URBACT Boosting Social Innovation

 

Okrem odborných poradných výborov sa pri vývoji nástroja Better Entrepreneurship Policy Tool a jeho rozličných vzdelávacích zdrojov využila spätná väzba a návrhy, ktoré poskytli odborníci aj pracovníci v danej oblasti počas dvoch konferencií zainteresovaných strán, 14 vnútroštátnych testovacích seminárov, ako aj počas celého vývojového procesu