Overslaan en naar de inhoud gaan

Info De Better Entrepreneurship Policy Tool

De Better Entrepreneurship Tool is ontwikkeld door het Centre for Entrepreneurship, SMEs Regions and Cities van de OESO en het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie. Voor het project is gebruikgemaakt van de feedback van twee adviesraden en van diverse consultaties met belanghebbenden.

Wat houdt de tool in?

De Better Entrepreneurship Policy Tool is een gratis, online beschikbare zelfbeoordelings- en leertool die betrekking heeft op beleid en programma's op het gebied van inclusief en sociaal ondernemerschap. De tool omvat het volgende: 

 • Vragen voor zelfbeoordeling om zo een kader te bieden waarbinnen kan worden nagedacht over beleid en programma's inzake inclusief en sociaal ondernemerschap binnen een gemeente, regio of land.
 • Beleidsrichtsnoeren en inspirerende casusstudies ter ondersteuning van een betere beleidsontwikkeling

De tool is een initiatief van het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie en het Centre for Entrepreneurship, SMEs Regions and Cities van de OESO.

De tool bouwt voort op de kennis die gezamenlijk door de OESO en de Europese Commissie is gegenereerd in verband met beleid inzake inclusief en sociaal ondernemerschap. Sinds 2011 is hieruit een reeks publicaties voortgekomen, waaronder de boekenreeks Missing entrepreneurs, een compendium met goede praktijken inzake het stimuleren van de ontwikkeling van sociale ondernemingen, een compendium over het opzetten van een inclusieve onderneming, beleidsnota's en landspecifieke beleidsbeoordelingen.

Waarvoor wordt de tool niet gebruikt?

Beter ondernemerschap behelst geen formele beoordeling van beleid door de OESO of de Europese Commissie. Evenmin is zij bedoeld om ondernemers te helpen een bedrijf op te starten. De zelfbeoordeling is niet bedoeld om te worden gebruikt als benchmarking-instrument.

Voor wie is het?

Beter ondernemerschap richt zich op beleidsmakers en belanghebbenden buiten de overheid die een rol spelen bij het ontwikkelen, uitvoeren of bevorderen van beleid en programma's inzake inclusief en sociaal ondernemerschap. Hieronder vallen:

 • Beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau
 • Kamers van Koophandel
 • Bedrijfsverenigingen en -netwerken
 • Bedrijfsadviseurs
 • Financierders
 • Onderzoeksinstellingen en de academische wereld
 • Aanbieders van onderwijs en opleiding
 • Maatschappelijke organisaties
 • Beheersautoriteiten voor EU-structuurfondsen
Hoe kan de tool worden gebruikt?

De tool stelt u in staat om na te denken over beleid en programma's inzake inclusief en sociaal ondernemerschap in uw stad, regio of land door middel van zelfbeoordelingen over belangrijke beleidskwesties, zoals beleidsontwikkeling, toegang tot financiële middelen, ondernemersvaardigheden en het wet- en regelgevingsklimaat. De tool kan individueel en in groepsverband worden gebruikt.

Met de tool kunnen gebruikers hun stad, regio of land een score op een schaal van 0 tot 10 toekennen aan de hand van stellingen over goede praktijken. Zodra de zelfbeoordeling is voltooid, verwijst de tool de gebruikers naar relevante beleidsrichtsnoeren en inspirerende casusstudies, op basis van de beoordelingsresultaten.

Via de pagina “Informatiebronnen” is bovendien rechtstreekse toegang tot beleidsrichtsnoeren en casusstudies mogelijk. Hier kunt u materiaal voor beleidsondersteuning opzoeken, per beleidsterrein en land.

Wat houdt de groepsfunctie in?

De zelfbeoordelingen kunnen individueel worden uitgevoerd of in groepsverband. Door een groep aan te maken in een specifiek geografisch gebied, kan een groepsbeheerder de zienswijzen van verschillende belanghebbenden omtrent het huidige beleid en de huidige programma's inzake inclusief of sociaal ondernemerschap verzamelen. Door de tool in groepsverband te gebruiken, kan mogelijk een meer omvattend beeld van de situatie worden verkregen, dat weer kan aanzetten tot gesprekken tussen de verschillende bij beleidsontwikkeling betrokken belanghebbenden onderling. Om een groep aan te maken dient u zich eerst te registreren voor een account.

Wat houdt inclusief ondernemerschap in?

Beleid inzake inclusief ondernemerschap is bedoeld om te zorgen dat iedereen, ongeacht persoonlijke kenmerken en achtergrond, de kans krijgt om een eigen bedrijf op te starten en te runnen.

Behalve dat ondernemerschap een motor is achter innovatie en het scheppen van werkgelegenheid, kan het ook sociale inclusie bevorderen, door mensen een alternatieve mogelijkheid te bieden om inkomen te genereren en bij te dragen aan de samenleving. Deze kansen worden tegenwoordig echter niet ten volle benut, aangezien veel groepen zijn ondervertegenwoordigd in het ondernemerschap, of te maken hebben met specifieke obstakels bij het opzetten van een eigen bedrijf. Zo bedraagt bijvoorbeeld het aandeel vrouwen, vergeleken met dat van mannen, slechts 43% van alle zelfstandigen.

Beleid inzake inclusief ondernemerschap is bedoeld als ondersteuning voor groepen zoals vrouwen, jongeren, immigranten en etnische minderheden, werklozen, ouderen en mensen met een handicap. In sommige landen kan het ook nog om andere groepen gaan, zoals de Roma's.

Het doel van beleid inzake inclusief ondernemerschap is tweeledig:

•   ervoor zorgen dat mensen die tot een of meer van deze groepen behoren zich bewust zijn van de kansen die het ondernemerschap hun kan bieden om actief te zijn op de arbeidsmarkt en hen motiveren deze kansen te benutten.

•   het aanpakken van tekortkomingen op de markt, bij instellingen en falend gedrag, waardoor mensen in ondervertegenwoordigde en achterstandsgroepen in onevenredige mate worden getroffen. Dit omvat het uit de weg ruimen van obstakels op de financiële markten en obstakels die het verwerven van ondernemersvaardigheden, het opzetten van ondernemersnetwerken en het ontwikkelen van een ondernemerscultuur bemoeilijken. Het wegnemen van deze obstakels zou naar verwachting leiden tot een toename van het aantal personen uit deze groepen dat als ondernemer aan de slag gaat en tot een hogere kwaliteit van nieuwe bedrijven zodat deze duurzamer en innovatiever zijn.

Er wordt echter ook een sterkere binding met de arbeidsmarkt nagestreefd. Door mensen te helpen vaardigheden te verwerven, werkervaring op te doen en netwerken te ontwikkelen, worden ze tevens beter inzetbaar. Het is wenselijk om mensen vanuit deze groepen aan het werk te brengen, aangezien niet iedereen geschikt is voor een carrière als ondernemer.

Sociaal ondernemerschap - wat houdt het in?

Via sociaal ondernemerschap worden sociale en maatschappelijke problemen onder de loep genomen. Sociaal ondernemerschap biedt vaak nieuwe en innovatieve manieren om om te gaan met de sociale, economische en milieuproblematiek van deze tijd en zet aan tot inclusieve groei. Sociaal ondernemerschap draagt bij aan meer werkgelegenheid, betere sociale voorzieningen en burgerparticipatie binnen onze samenlevingen.

Sociale ondernemingen stellen zich tot doel om via hun economische activiteiten een specifieke maatschappelijke impact te bewerkstelligen en een groot deel van hun winst opnieuw te investeren in hun sociale missie. Ze zijn bovendien pleitbezorgers van transparant bestuur en medezeggenschap en betrekken relevante belanghebbenden bij hun besluitvorming.

Vanwege deze kenmerken kunnen sociale ondernemingen voor specifieke uitdagingen komen te staan en kunnen zij daarom specifieke ondersteuning goed gebruiken om hun doelen te bereiken. Daarom is het belangrijk om gunstige ecosystemen te scheppen die de ontwikkeling van deze ondernemingen bevorderen. Beleid inzake sociaal ondernemerschap kan sociale ondernemingen zichtbaarder maken, de formele erkenning van die ondernemingen faciliteren en ze toegang bieden tot markten en financiering.

Leden adviesraad

Er werden twee uit deskundigen bestaande adviesraden ingesteld om het secretariaat van de OESO te adviseren tijdens de ontwikkeling van de Better Entrepreneurship Policy Tool. De adviesraden hebben begeleiding gegeven bij de ontwikkeling van de content van het hulpmiddel, en hebben ook aanbevelingen gegeven met betrekking tot de functionaliteit van het hulpmiddel.

Inclusief ondernemerschap

Robert Blackburn, Kingston University

Norbert Kuntz, Social Impact gGmbH

Klaas Molenaar, Timpoc Consultants

Peter Ramsden, Freiss Ltd

Petra Reszkető, Budapest Institute

Friederike Welter, Institut für Mittelstandsforschung

Sociaal ondernemerschap

Norbert Kuntz, Social Impact gGmbH

Luigi Martignetti, Secretary General, European Network of Cities and Regions for the Social Economy, REVES AISBL

Ariane Rodert, Senior EU-Policy Adviser, Forum – idéburna organistaioner med social inriktning, Member European Economic and Social Committée

Eva Varga, Independent consultant on social enterprise and social finance

Mr Peter Wolkowinski, Independent consultant &URBACT Boosting Social Innovation

 

In aanvulling op de bijdrage van de adviesraden heeft de ontwikkeling van de Better Entrepreneurship Policy Tool en van de verzameling leermiddelen geprofiteerd van het commentaar en de aanbevelingen van experts en van mensen uit de praktijk. Deze werden verkregen op twee conferenties voor belanghebbenden en 14 nationale proefworkshops en gedurende het gehele ontwikkelingsproces