Overslaan en naar de inhoud gaan

Wettelijke kennisgeving

Algemene voorwaarden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE EN DEZE DIENST GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.

I. Over de website

1. Het algemene doel van de website is om toegang te geven tot de Better Entrepreneurship Tool (hierna: “Voorziening”). De Better Entrepreneurship Tool is een gratis online hulpmiddel, dat gebruikers informatie verschaft op het gebied van inclusiviteit en maatschappelijk ondernemerschap en waarmee zij hun beleid en programma’s op dat gebied zelf kunnen beoordelen. Het hulpmiddel bestaat uit:  

•   zelfbeoordelingen waarmee een kader wordt verstrekt om na te denken over beleid en programma’s op het gebied van inclusiviteit en maatschappelijk ondernemerschap in een stad, regio of land.
•   beleidsaanbevelingen en inspirerende casestudy’s waarmee verbeterde beleidsontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. 

2. De toegang tot de Voorziening en de via de website aangeboden materialen is vrij. Authenticatie is echter wel een voorwaarde.

3. De Europese Commissie streeft ernaar dat toegang tot de website voortdurend is verzekerd. De toegang tot de website en de Voorziening kan op sommige momenten echter worden opgeschort, beperkt of verhinderd ten behoeve van reparatie, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten of voorzieningen.

II. Definities

Voorziening(en): de gehele Better Entrepreneurship Tool waarmee gebruikers de mogelijkheid krijgen om het profiel van hun ondernemerschap te beoordelen en om op basis van hun input op hen afgestemde rapportages te genereren.

Informatie en Materialen: alle op de website van de Better Entrepreneurship Tool en in het kader van de Voorziening beschikbare content, waaronder gegevens, teksten, afbeeldingen en video’s alsook de documenten die na afloop van de zelfbeoordeling worden verstrekt.

Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de website en de bijbehorende Voorziening, Informatie en Materialen.

III. Toepasselijke voorwaarden

1. Op de toegang tot en het gebruik van tot de website behorende Informatie, Materialen en Voorziening zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, en het bezoek aan en gebruik van de website houden aanvaarding in van deze algemene voorwaarden door de gebruiker.
2. De Europese Unie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en eventuele andere specifieke voorwaarden op de website te allen tijde te wijzigen door gewijzigde voorwaarden op de website te plaatsen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de datum waarop ze worden gepubliceerd.

IV. Eigendom

4. De informatie die op de website en de voorziening wordt gepubliceerd, is eigendom van de Europese Unie en de OESO.
5. De eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, die van toepassing zijn op alle content die via deze website beschikbaar is, berusten bij hun respectieve eigenaars. De toegang tot de informatie, het materiaal en de Voorziening van de website geeft de gebruikers geen enkel eigendomsrecht. Alle rechten die hierbij niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden aan de respectieve eigenaar(s).

V. Gebruiksrecht en beperkingen

1. Toegang tot de Informatie, het Materiaal en de Voorziening van deze website wordt verleend voor de in punt I hierboven beschreven doeleinden, binnen het kader en de doelstellingen die door de Europese Commissie zijn gesteld.
2. Het gebruik van de Informatie, het Materiaal en de Voorziening van deze website is als volgt geregeld.

Het is gebruikers toegestaan om:
a) de Informatie, het Materiaal en de Voorziening van deze website te gebruiken voor hun eigen niet-commerciële doeleinden, maar mogen deze niet wijzigen;
b) een zelfbeoordeling uit te voeren zoals beschreven in punt I.1 hierboven;

Het is gebruikers niet toegestaan om:
a) de Informatie, het Materiaal of de Voorziening voor commerciële doeleinden te gebruiken;
b) handelingen te verrichten die de doeleinden van de website en de Voorziening kunnen schaden of schenden; in het bijzonder mogen de gebruikers de gratis status van de website en de Voorziening niet schaden door het gebruik ervan in commerciële toepassingen.

VI. Beperkingen

De voorgaande toestemming heeft geen betrekking op informatie waarop eigendomsrecht van toepassing is dat is toegekend of aangevraagd (bijv. handelsmerken, ontwerpen en databaserechten). In die gevallen, en in alle gevallen waarbij sprake zal zijn van commercieel gebruik, worden gebruikers verzocht om de Europese Commissie om specifieke en uitdrukkelijke toestemming te vragen.

De onderhavige algemene voorwaarden voorzien niet in toestemming tot het gebruik van de visuele identiteit en de logo’s van de Europese Commissie of de OESO. Daarop zijn specifieke voorwaarden van toepassing die u respectievelijk hier [link naar https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_en ] en hier kunt inzien. [link naar http://www.oecd.org/termsandconditions/]

Voor alle rechten die niet uitdrukkelijk krachtens deze algemene voorwaarden worden verleend, moet de Europese Commissie specifiek om toestemming worden gevraagd.

VII. Disclaimer

Hoewel de Europese Commissie ernaar streeft om de informatie, het materiaal en de Voorziening actueel en correct te houden, maakt zij geen aanspraak op en garandeert zij geen nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van het materiaal en de diensten die via de website beschikbaar zijn en wijst zij voor zover dat wettelijk is toegestaan daarom uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor fouten en hiaten af.

VIII. Verwerking en bescherming van gegevens

Wanneer op deze website om persoonsgegevens van u wordt gevraagd, is op de verwerking van deze informatie Verordening (EU) nr. 2016/6791, de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, link [link naar  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504 ].

IX. Contact

Voor vragen over zaken met betrekking tot de website of Voorziening en om specifieke en uitdrukkelijke toestemming te vragen, kunt u contact opnemen met:enquiries@betterentrepreneurship.eu