Skočiť na hlavný obsah

Podpora seniorov vo vlastnom hodnotení podnikania

01
Nezačaté
02
Nezačaté
03
Nezačaté
04
Nezačaté
05
Nezačaté
06
Nezačaté
Ohodnoťte každý modul na stupnici v rozsahu od 0 do 10. Ak nemáte odpoveď alebo otázka nie je relevantná pre váš kontext, kliknite na možnosť „Žiadna odpoveď“ na ľavej strane stupnice.
Pomocník

Podpora kultúry inkluzívneho podnikania

Zvyšovanie povedomia o potenciáli podnikania ako alternatívy závislého pracovného pomeru je prvým krokom k sprístupneniu podnikania pre všetkých. Tento modul zahŕňa spôsoby propagácie, ako sú cielené informačné kampane, vzdelávanie a používanie vzorov.
Seniors Quiz Culture
1.1 Spoločnosť výrazne podporuje podnikanie seniorov
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Podnikanie sa propaguje ako realizovateľná činnosť pre seniorov vrátane jeho vyobrazenia ako činnosti, ktorá dokáže potenciálne predĺžiť pracovný život vďaka prechodu zo zamestnania na plný úväzok do dôchodku.
 • Vytvára sa pozitívny obraz podnikateľského potenciálu seniorov.
 • Informuje sa o pozitívnom hospodárskom vplyve podnikania seniorov.
 • Na vyzdvihnutie seniorov z najrôznejších prostredí a s širokou paletou obchodných činností sa využívajú historky o úspešných senioroch, vzory medzi seniormi a podnikateľské ocenenia.
 • Aktívne opatrenia trhu práce zahŕňajú opatrenia na podporu podnikania seniorov.
 • Zvyšuje sa povedomie o potenciáli seniorov ako podporovateľov iných podnikateľov na pozícii mentora alebo investora.
1.2 Podnikanie je propagované pre rozličné typy seniorov.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Na inšpiráciu seniorov a vyzdvihnutie podnikateľov z najrôznejších prostredí a s širokou paletou obchodných činností sa využívajú kampane, historky o úspešných senioroch, vzory medzi seniormi a podnikateľské ocenenia.
 • Posolstvá sú prispôsobované najrôznejším typom seniorov (napr. na prechod zo zamestnania do dôchodku či z dôchodku alebo nezamestnanosti do aktívneho stavu).
 • Na informovanie seniorov o úlohe rizika v podnikaní sa používajú vhodné posolstvá.
 • Na oslovenie seniorov sa používajú vhodné médiá, vrátane tradičných (televízia, tlač) a internetových médií.
1.3 Cielené kampane v oblasti podnikania seniorov vytvárajú kľúčové vzory medzi seniormi.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Cielené kampane vytvárajú vzájomnú podporu vo svete podnikania seniorov.
 • Vytvára sa pozitívny obraz podnikania seniorov.
 • Na oboznamovanie s kľúčovými vzormi vo svete podnikania seniorov sa používajú vhodné médiá a online zdroje.
1.4 Programy odbornej prípravy a nepretržité vzdelávanie pestujú pozitívny prístup k podnikaniu medzi seniormi.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Podnikanie seniorov je zahrnuté do vzdelávacích programov pre dospelých a je prezentované v pozitívnom svetle ako kariérna možnosť.
 • Odborná príprava na podnikanie zahŕňa široké spektrum podnikateľských činností a modelov, napr. podnikanie na čiastočný úväzok či sociálne podnikanie.
 • Poskytovatelia vzdelávania pre dospelých získavajú odbornú prípravu z hľadiska vyučovania osnov týkajúcich sa podnikania.
1.5 Na posúdenie vplyvu činností podporujúcich podnikanie seniorov sa využíva monitorovanie a hodnotenie.
NÍZKE SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoký počet bodov znamená:
 • Monitorovanie a strednodobé hodnotenia sa vykonávajú, aby sa zabezpečilo, že sa propagačné činnosti uberajú správnym smerom na dosiahnutie vytýčených cieľov a zámerov.
 • Propagačné aktivity sú prispôsobované tak, aby zodpovedali monitorovaniu a výsledkom strednodobého hodnotenia.
 • Následné hodnotenia sa vykonávajú z dôvodu určenia vplyvu činností podporujúcich podnikanie seniorov a výsledky sú následne podrobne zverejnené.
 • Pri hodnoteniach sa zohľadňujú seniori s rozličným profilom, napr. prostredníctvom získavania údajov o vlastnostiach, ako je vek, profesijné zázemie či predchádzajúce podnikateľské skúsenosti.
 • Výsledky monitorovania a hodnotenia sa verejne vykazujú a používajú s cieľom zlepšovať kampane na zvyšovanie povedomia.
Pomocník k tomuto modulu
Usmernenia:
Slovník:
Aktívne opatrenia na trhu práce
opatrenia s cieľom pomôcť nezamestnaným a iným osobám zúčastniť sa na trhu práce. K týmto opatreniam obvykle patrí sprostredkovanie práce (priraďovanie voľných pracovných miest k uchádzačom o zamestnanie), odborná príprava (na zvýšenie úrovne a prispôsobenie zručností uchádzačov o zamestnanie) a priame vytvorenie pracovného miesta (buď zamestnanie vo verejnom sektore, alebo dotovanie práce v súkromnom sektore).
Hodnotenie
cieľom hodnotenia je zmerať relevanciu, dosah, účinnosť a efektívnosť programu alebo politického opatrenia. Hodnotenia môžu byť kvalitatívne, kvantitatívne alebo ich kombinácia. Úspešné hodnotenia sa plánujú počas navrhovania politík a ukazovatele sa zhromažďujú počas celej realizácie, aby sa mohli zadať do hodnotenia. Hodnotenie by sa malo navrhnúť a realizovať tak, aby poskytlo užitočné informácie subjektom prijímajúcim rozhodnutia vzhľadom na politické okolnosti, obmedzenia programu a dostupné prostriedky. Výsledky hodnotenia by sa mali použiť na zlepšenie navrhovania politík.valuation should be used to improve policy design.
Koučing
obvykle krátkodobý vzájomný vzťah zameraný na rozvoj zručností podnikateľa. Je to proces spolupráce, v ktorom majú účastníci jasne definované úlohy. Kouč je zodpovedný za rozvoj krátkodobých cieľov a vedenie koučovanej osoby k dosiahnutiu cieľov poskytovaním konštruktívnej spätnej väzby. Koučovaná osoba je zodpovedná za vytváranie nápadov a možností, prijímanie opatrení na dosiahnutie cieľa a podávanie správ o pokroku.eporting progress.
Mentorstvo
profesionálny vzájomný vzťah, v ktorom skúsená osoba (mentor) asistuje druhej osobe (mentorovanej osobe) pri rozvíjaní zručností a vedomostí, ktoré zlepšia profesionálny a osobný rast menej skúsenej osoby. Tieto vzájomné vzťahy sú obvykle dlhodobejšie než v prípade koučingu.ship.
Podnikateľské inkubátory
: zariadenia určené na podporu vytvárania a rastu podnikateľských spoločností rôznymi prostriedkami a službami podpory podnikania, ktoré sa ponúkajú priamo v inkubátore, ako aj prostredníctvom siete kontaktov. Inkubátory sa líšia spôsobom poskytovania služieb, organizačnou štruktúrou a typom klientov, ktorým slúžia. Aj keď existujú virtuálne/online inkubátory, väčšina programov sa pre začínajúce podniky na obmedzený čas organizuje v ich priestoroch. Úspešné absolvovanie programu podnikateľskej inkubácie zvyšuje pravdepodobnosť, že začínajúci podnik prežije a bude rásť.ow.
Podnikateľské poradenstvo
druh služby v oblasti rozvoja podnikania, ktorá poskytuje odborné poradenstvo. Spoločným prístupom je ponúkať služby podnikateľského poradenstva ako súčasť systémov integrovanej podpory a urobiť z podnikateľského poradenstva podmienku na získanie finančnej podpory.rt.
Podnikateľské zručnosti
kombinácia technických zručností, zručností v riadení podniku a osobných zručností požadovaných na začatie podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti a pôsobenie v nich. Zahŕňajú napríklad budovanie tímu, rokovanie, vypracovanie stratégií, finančné plánovanie a marketing.
Presun
miera, do akej dotované podniky presunú podnik a nahradia zamestnanosť v nedotovanom podniku.d business.
Sérioví podnikatelia
podnikatelia, ktorí postupne zakladajú podniky a predávajú ich, kým sú mladí, namiesto toho aby prevádzkovali jeden podnik počas celého svojho života.le.
Širší dosah
systematická snaha poskytovať služby nad rámec bežných limitov s cieľom osloviť konkrétne segmenty komunity. Služby širšieho dosahu sa môžu uplatniť na zviditeľnenie (bežnejších) služieb a informovanie ľudí o ich poskytovaní. Služby širšieho dosahu sa môžu použiť aj na oslovenie a zapojenie osobitných skupín a skupín, ktoré nezvyknú využívať bežné služby. Jedným z prístupov je skôr poskytovať služby na miestach, kde už ľudia z cieľových komunít chodia (napríklad komunitné centrá, mládežnícke centrá, miesta na bohoslužby, nákupné centrá), než zriaďovať úrad širšieho dosahu a snažiť sa doň prilákať ľudí.t people to it.
Služby v oblasti rozvoja podnikania
sú to služby zamerané na zlepšenie výsledkov podniku zlepšením jeho schopnosti súťažiť na trhoch a vstupovať na ne. K podporným službám patria odborná príprava, mentorstvo, koučing, poradenstvo, pomoc pri uvádzaní na trh, informácie, pomoc pri vývoji a transfere technológií a vytváranie sietí. Zahrnuté sú strategické (strednodobé až dlhodobé otázky, ktoré zlepšujú výkon), aj prevádzkové (každodenné) otázky.d.
Sociálny kapitál:
hodnota sociálnych sietí, v ktorých sú zapojené rodiny, priatelia, kolegovia a obchodné a osobné kontakty, prostredníctvom ktorých sa získavajú príležitosti. V podnikaní sociálny poskytuje kapitál prístup k vedomostiam, sieťam klientov, dodávateľov a profesionálnej podpory, a môže teda zvýšiť šance jednotlivca na obchodný úspech.
Umŕtvená strata
miera, do akej by účastníci založili nový podnik bez dotácie. Keďže správanie týchto „účastníkov umŕtvenej straty“ nie je ovplyvnené schémou, ich účasť neprispieva k ekonomickej hodnote tvorenej schémou, ale zahŕňa verejné výdavky. Sociálne náklady týchto výdavkov predstavujú sumu skreslených nákladov alebo nadmerného daňového zaťaženia, ktorými sa financujú.
Vzory
skúsení podnikatelia, ktorí môžu inšpirovať ostatných k začatiu podnikania alebo k samostatnej zárobkovej činnosti.ent activities.
Záruky za úver
záväzok tretej strany kryť časť strát súvisiacich s nesplácaním úveru. Môže ju poskytnúť verejná správa a/alebo súkromné obchodné združenie. Je krytá fondom, ktorý slúži ako kolaterál.