Премини към основното съдържание

Подкрепа за възрастните хора в предприемачеството, самооценка

01
Не е започнала
02
Не е започнала
03
Не е започнала
04
Не е започнала
05
Не е започнала
06
Не е започнала
Оценете всеки модул по скала от 0 до 10. Ако нямате отговор или въпросът не съответства на контекста ви, моля поставете курсора върху „Без отговор“ от лявата страна на скалата.
Помощ

Насърчаване на приобщаваща предприемаческа култура

Повишаването на осведомеността за потенциала на предприемачеството като алтернатива на наемния труд е първата стъпка към това да се направи предприемачеството достъпно за всички. Този модул обхваща методи за популяризиране, като например кампании за целенасочена информираност, образование и използването на ролеви модели.
Seniors Quiz Culture
1.1 Предприемачеството за възрастните хора се популяризира широко в обществото.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Предприемачеството се популяризира като жизнеспособна дейност за възрастните хора, включително като потенциална дейност за удължаване на активния трудов живот, като се преминава от заетост на пълен работен ден към пенсиониране.
 • Създава се положителен образ на предприемаческия потенциал на възрастните хора.
 • Предоставя се информация за икономическото въздействие на предприемаческата дейност, упражнявана от възрастните.
 • Използват се истории за успех, модели за подражание и награди за предприемачество, за да се покажат възрастни предприемачи с разнообразен произход и различни видове бизнес.
 • Активните мерки за пазара на труда включват мерки за подкрепа на създаването на бизнес от възрастни граждани.
 • Повишена е информираността за възможността възрастни хора да подпомагат други предприемачи като ментори или инвеститори.
1.2 Предприемачеството се популяризира сред различни профили на възрастни хора.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Използват се кампании, истории за успех, модели за подражание и награди за предприемачество, за да се вдъхновяват възрастните хора и да се представят възрастни предприемачи с разнообразен произход.
 • Съобщенията са съобразени с различни профили на по-възрастни мъже и жени (например преминаване от заетост към пенсиониране, връщане към активна дейност от пенсиониране или безработица).
 • Използват се подходящи съобщения, за да се информират възрастните хора за ролята на риска в предприемачеството.
 • Използват се подходящи канали, за да се достигат възрастните хора, включително традиционни (телевизия, преса) и онлайн медии.
1.3 Целенасочени кампании популяризират ключови модели за подражание сред възрастните предприемачи.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Целенасочени кампании информират кариерните консултанти, публичните служби по заетостта и синдикатите относно потенциала на предприемачеството сред възрастните.
 • Създава се положителен образ на възрастните предприемачи.
 • Използват се подходящи медийни и онлайн канали, за да бъдат достигнати ключови модели за подражание за потенциалните възрастни предприемачи.
1.4 Програми за обучение и непрекъснатото образование изграждат положително отношение към предприемачеството сред възрастните.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Предприемачеството за възрастни е включено в програмите за учене на възрастни и се представя положително като възможност.
 • Обучението по предприемачество обхваща широк спектър от предприемачески дейности и модели, напр. предприемачество на непълно работно време, социално предприемачество.
 • Доставчиците на обучение за възрастни преминават обучение за преподаване на учебни програми за предприемачество.
1.5 Използват се наблюдение и оценки, за да се оцени въздействието на дейностите за популяризиране на предприемачеството върху възрастните.
НИСЪК РЕЗУЛТАТ
ВИСОК РЕЗУЛТАТ
Висока оценка включва:
 • Извършва се наблюдение и се правят междинни оценки, за да се гарантира, че дейностите по популяризиране се развиват и вероятно ще постигнат планираните резултати и цели.
 • Дейностите по популяризиране се коригират, за да се вземат предвид резултатите от наблюдението и междинните оценки.
 • Извършват се последващи оценки за измерване на въздействието на дейностите за популяризиране на предприемачеството, насочени към възрастните, и резултатите се отчитат публично.
Помощ за този модул
Ръководни указания:
Речник на термините:
Активни мерки за трудовия пазар
мерки, които да подпомагат безработните и другите за участието им на трудовия пазар. Тези мерки обикновено включват посредничество при намиране на работа (подбиране на свободни работни места и хора, търсещи работа), обучение (за актуализиране и адаптиране на уменията на кандидатите за работа) и директно създаване на работни места (работа в публичния сектор или субсидиране на работа в частния сектор).
Бизнес инкубатори
съоръжения, които са проектирани за създаването и растежа на предприемачески компании чрез множество ресурси и услуги за бизнес подкрепа, които се предлагат както директно в инкубатора, така и чрез неговата мрежа от контакти. Инкубаторите се различават по начина, по който предоставят услугите си, организационната им структура и вида на клиентите, на които служат. Съществуват и виртуални/онлайн инкубатори, но повечето програми предлагат домакинство на стартъп компании на тяхна територия за ограничен период от време. Успешното приключване на програма за бизнес инкубация увеличава вероятността дадена стартъп компания да оцелее и да продължи да расте.
Бизнес консултации
вид услуга за бизнес развитие, чрез която се предоставят професионални съвети. Често срещан подход е да се предлагат услуги по бизнес консултации като част от интегрирани схеми.
Гаранции за кредита
ангажимент от трета страна за покриване на част от загубите, свързани с неизпълнение на кредита. Той може да се поеме от правителството и/или от частна бизнес асоциация. Той се подкрепя от фонд, който действа като обезпечителен такъв.
Загуба на излишен товар
степента, до която участниците биха създали нов бизнес без субсидията. Тъй като поведението на тези участници „излишен товар“ не се влияе от тази схема, тяхното участие не допринася към икономическата стойност, която се генерира от схемата, а вместо това представлява публичен разход. Социалната цена на този разход е сумата на изкривяващия разход или излишното бреме върху данъците, които го финансират.
Изместване
степента, до която субсидираните фирми вземат бизнеса на и изместват заетостта в несубсидирания бизнес.
Модели за подражание
опитен предприемач, който може да вдъхнови другите за дейности за бизнес стартъп или самостоятелна заетост.
Наставления
професионално взаимоотношение, в което участник с опит (наставникът) помага на друг участник (наставлявания) в развиването на умения и знания, които ще подобрят професионалното и личностното развитие на по-неопитния участник. Тези взаимоотношения обикновено са по-дългосрочни от взаимоотношенията при трениране.
Оценка
целта на оценката е да се измери приложимостта, въздействието, ефективността и ефикасността на действие на дадена програма или политика. Оценките могат да бъдат качествени, количествени или комбинация от двете. Успешните оценки се планират при разработването на политиката и в процеса на прилагането се събират индикатори, които да подкрепят оценката. Оценката трябва да бъде оформена и приложена по начини, които предоставят полезна информация на ръководителите с оглед на политическите обстоятелства, ограниченията на програмата и наличните ресурси. Резултатите от оценката трябва да се използват за подобряване на оформлението на политиката.
Предприемачески умения
комбинация от технически умения, умения за управление на бизнеса и личностни умения, които са необходими за стартирането и управлението на фирма и самостоятелна заетост. Те включват например тиймбилдинг, договаряне, разработване на стратегии, финансово планиране и маркетинг.
Публичен обхват
систематични опити за предоставяне на услуги отвъд конвенционалните ограничения, за да се достигнат определени части от дадена общност. Услугите за публичен обхват могат да се използват, за да се популяризират услугите (които са по-масови) и да се информират хората за тяхното осигуряване. Услугите за публичен обхват могат да се използват също и за ангажиране на определени групи и на тези, които не използват масови услуги. Единият подход е да се доставят услуги на места, където хората от целевите общности присъстват редовно (напр. обществени центрове, младежки центрове, религиозни учреждения, търговски центрове) вместо да се установи офис за публичен обхват и да се прави опит за привличане на хората към него.
Серийни предприемачи
предприемачи, които успешно стартират фирми и ги продават в начален етап, вместо да ги развиват докрай.
Социален капитал
стойността на социалните връзки, включително семейство, приятели, колеги и бизнес и лични контакти, чрез които се осъществяват възможности. В предприемачеството социалният капитал предоставя достъп до знания, мрежи от клиенти, доставчици и професионална подкрепа и с това може да увеличи шансовете за бизнес успех на дадено лице.
Трениране
обикновено краткосрочни взаимоотношения с цел разработване на уменията на предприемача. Това е процес на сътрудничество, в който участниците имат ясно определени роли. Треньорът отговаря за разработването на краткосрочни цели и воденето на трениращия към тези цели чрез градивна критика. Трениращият носи отговорност за генерирането на идеи и възможности, инициативност към постигане на целта и отчитане на напредъка.
Услуги за бизнес развитие
това са услуги, чиято цел е да се подобри представянето на предприятието чрез подобряване на способностите му за конкурентност и достъп до пазарите. Услугите за подкрепа обикновено включват обучение, наставления, трениране, консултации, маркетингова помощ, информация, помощ при разработване и трансфер на технологии и изграждане на мрежи. Включени са както стратегическите (средни до дългосрочни въпроси, които подобряват производителността), така и операционните (ежедневните) въпроси.