Pereiti į pagrindinį turinį

Pagalba vyresnio amžiaus asmenims atliekant savęs vertinimą verslumo srityje

01
Nepradėta
02
Nepradėta
03
Nepradėta
04
Nepradėta
05
Nepradėta
06
Nepradėta
Kiekvieną modulį įvertinkite pagal skalę nuo 0 iki 10. Jei neturite atsakymo, ar klausimas nėra jums aktualus, perkelkite žymeklį ant nuorodos „Nėra atsakymo“ kairėje skalės pusėje.
Žinynas

Įtraukaus verslumo kultūros skatinimas

Geresnis informavimas apie verslumo, kaip samdomo darbo alternatyvos, potencialą yra pirmasis žingsnis siekiant visiems atverti verslumo galimybes. Šis modulis apima reklamos būdus, pvz., tikslines informavimo kampanijas, švietimą ir pavyzdinio modelio naudojimą.
Seniors Quiz Culture
1.1 Visuomenėje plačiai skatinamas senjorų verslumas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Verslumas skatinamas kaip gyvybinga senjorų veikla, įskaitant potencialią veiklą, kuria siekiama prailginti darbingą amžių, kai darbą visą darbo dieną pakeičia pensija.
 • Sukuriamas teigiamas senjorų verslumo potencialo įvaizdis.
 • Komunikuojamas senjorų verslumo ekonominis poveikis.
 • Siekiant parodyti įvairios kilmės vyresnio amžiaus verslininkų, atstovaujančių skirtingo tipo verslui, pavyzdžius, pasitelkiamos sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Pasitelkiamos aktyvios darbo rinkos priemonės – paramos kuriant verslą priemonės senjorams.
 • Didinamas informuotumas apie galimybes senjorams palaikyti kitus verslininkus tampant jų mentoriais arba investuotojais.
1.2 Skatinamas įvairių profilių senjorų verslumas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Siekiant įkvėpti senjorus ir parodyti įvairios kilmės vyresnio amžiaus verslininkų, atstovaujančių skirtingo tipo verslui, pavyzdžius, pasitelkiamos kampanijos, sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Pranešimai pritaikomi skirtingiems vyresnio amžiaus vyrų ir moterų profiliams (pvz., išeinant į pensiją, imantis aktyvios veiklos išėjus į pensiją ar praradus darbą).
 • Tinkamais pranešimais senjorai informuojami apie verslumo riziką.
 • Senjorams pasiekti naudojami tinkami kanalai, įskaitant tradicinę (televiziją, spaudą) ir internetinę žiniasklaidą.
1.3 Tikslinėmis kampanijomis skatinamas senjorų, kurie yra svarbūs sektini pavyzdžiai, verslumas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Tikslinėmis kampanijomis karjeros patarėjai, užimtumo tarnybos ir sąjungos informuojami apie senjorų verslumo potencialą.
 • Sukuriamas teigiamas senjorų verslumo įvaizdis.
 • Galimų vyresnio amžiaus verslininkų svarbiems sektiniems pavyzdžiams pasiekti naudojami tinkami žiniasklaidos ir internetiniai kanalai.
1.4 Mokymo ir tęstinio švietimo programomis kuriamas teigiamas požiūris į senjorų verslumą.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Senjorų verslumas įtrauktas į suaugusiųjų mokymo programas ir pristatomas kaip teigiama galimybė.
 • Verslumo mokymas apima įvairią verslumo veiklą ir modelius, pvz., verslumą ne visą darbo dieną, socialinį verslumą.
 • Suaugusiųjų mokymo lektoriai mokomi dėstyti verslumo mokymo programą.
1.5 Nustatant verslumo skatinimo poveikį senjorams naudojama stebėsena ir vertinimas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Kad būtų užtikrintas skatinimo veiksmų aktualumas siekiant tikslų ir uždavinių, vykdoma stebėsena ir laikotarpio vidurio vertinimai.
 • Skatinimo veiksmai derinami atsižvelgiant į stebėsenos ir laikotarpio vidurio vertinimų rezultatus.
 • Ex post vertinimai naudojami verslumo skatinimo veiksmų, skirtų senjorams, poveikiui įvertinti, o jų rezultatai pristatomi plačiai.
 • Atliekant vertinimus atsižvelgiama į įvairių profilių senjorus, pvz., renkant duomenis apie būdingąsias savybes, tokias kaip amžius, lytis, profesinė ir ankstesnė verslumo patirtis.
 • Stebėsenos ir vertinimo rezultatai pristatomi plačiai ir naudojami įgyvendinant informuotumo gerinimo kampanijas.
Pagalba, susijusi su šiuo moduliu
Rekomendacinės pastabos:
Žodynas:
Aktyvios darbo rinkos priemonės
Priemonės bedarbių ir kitų asmenų dalyvavimui darbo rinkoje remti. Paprastai šios priemonės gali būti tarpininkavimas darbo srityje (laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų derinimas), mokymas (siekiant tobulinti ir pritaikyti darbo ieškančių asmenų įgūdžius) ir tiesioginis darbo vietų kūrimas (užimtumas viešajame sektoriuje arba darbo privačiame sektoriuje subsidijavimas).
Informavimo veikla
Sistemingas mėginimas teikti paslaugas neapsiribojant tradicinėmis priemonėmis ir pasiekti konkrečius bendruomenės segmentus. Informavimo paslaugos gali būti teikiamos siekiant didinti (daugiau pagrindinių) paslaugų žinomumą ir informuoti žmones apie jų teikimą. Informavimo paslaugos taip pat gali būti pasitelkiamos norint pasiekti ir įtraukti konkrečias grupes bei asmenis, kurie nėra linkę naudotis pagrindinėmis paslaugomis. Vienas iš būdų yra teikti paslaugas vietovėse, kuriose tikslinių bendruomenių nariai jau lankosi, pvz., bendruomenės, jaunimo centruose, maldos namuose, prekybos centruose, užuot įsteigus informacijos biurą ir mėginus į jį pritraukti žmones.
Konsultuojamasis ugdymas
Paprastai tai trumpalaikis ryšys, kurio tikslas yra ugdyti verslininko įgūdžius. Tai bendradarbiavimo procesas, kurio dalyviai atlieka aiškiai apibrėžtus vaidmenis. Konsultantas atsako už trumpalaikių tikslų formulavimą ir konsultuojamo asmens nukreipimą šių tikslų įgyvendinimo link teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Konsultuojamas asmuo yra atsakingas už idėjų ir alternatyvų kūrimą, tikslo įgyvendinimą ir informavimą apie padarytą pažangą.
Mentorystė
Profesionalus ryšys, kai patyręs asmuo (mentorius) padeda kitam asmeniui (globotiniui) ugdyti įgūdžius ir gilinti žinias, kurios padės mažiau patyrusiajam siekti profesinio ir asmeninio augimo. Šie santykiai paprastai trunka ilgiau nei konsultuojamojo ugdymo atveju
Paskolų garantijos
Trečiosios šalies įsipareigojimas padengti dalį nuostolių, susijusių su paskolinių įsipareigojimų nevykdymu. Jas gali teikti vyriausybė ir (arba) privati verslo asociacija. Jos užtikrinamos lėšomis, kurios panaudojamos kaip įkaitas.
Sektinas pavyzdys
Patyręs verslininkas, galintis įkvėpti kitus pradėti verslą ar imtis savisamdos veiklos.
Serijiniai verslininkai
Verslininkai, kurie sėkmingai įsteigia įmones, jas išplėtoja ir netrukus parduoda užuot vykdę veiklą per visą įmonės gyvavimo laikotarpį.
Socialinis kapitalas
Socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja šeima, draugai, kolegos, verslo ir asmeniniai ryšiai, suteikiantys galimybes, vertė. Versle socialinis kapitalas sudaro sąlygas naudotis žiniomis, klientų, tiekėjų tinklais ir profesionalia parama, todėl didina asmens galimybes užsitikrinti verslo sėkmę.
Verslo inkubatoriai
Jstaigos, kurių paskirtis yra remti verslo įmonių kūrimą ir augimą panaudojant įvairius verslo paramos išteklius ir teikiant paslaugas, kurios siūlomos tiesiogiai inkubatoriuje ir per jo ryšių tinklą. Inkubatoriai skiriasi pagal paslaugų teikimo būdą, organizacinę struktūrą ir aptarnaujamų klientų tipą. Nors egzistuoja ir virtualūs (internetiniai) inkubatoriai, pagal daugumą programų startuoliams sudaroma galimybė ribotą laikotarpį naudotis inkubatoriaus patalpomis. Sėkmingai užbaigus verslo inkubavimo programą, padidėja tikimybė, kad startuolis išliks ir augs.
Verslo konsultavimas
Verslo plėtros paslauga, kai teikiamos profesionalios konsultacijos. Bendras principas – siūlyti verslo konsultavimo paslaugas įgyvendinant integruotas paramos sistemas ir įtvirtinti verslo konsultavimą kaip sąlygą finansinei paramai gauti.
Verslo perkėlimas
Tai mastas, kuriuo dotuojamos įmonės atima verslą iš nedotuojamų įmonių ir jose mažina užimtumą.
Verslo plėtros paslaugos
Tai paslaugos, kurių tikslas yra gerinti įmonės veiklos rezultatus stiprinant jos gebėjimą konkuruoti ir patekti į rinką. Paramos paslaugos paprastai apima mokymą, mentorystę, konsultuojamąjį ugdymą, konsultavimą, paramą rinkodarai, informavimą, paramą technologijų kūrimui ir perdavimui bei tinklaveiką. Nagrinėjami ir strateginiai (vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiklos rezultatų gerinimo klausimai), ir veiklos (kasdienės) klausimai.
Verslumo įgūdžiai
Techninių, verslo valdymo ir asmeninių įgūdžių derinys, būtinas norint pradėti verslą įsteigiant įmonę ar savisamdos pagrindais ir vykdyti veiklą. Pavyzdžiui, tai gali būti komandos formavimo, derybiniai, strategijų kūrimo, finansų planavimo ir rinkodaros įgūdžiai.
Vertinimas
Vertinimo tikslas yra įvertinti programos ar politikos priemonės aktualumą, poveikį, efektyvumą ir veiksmingumą. Vertinimas gali būti kokybinis, kiekybinis arba dvejopas. Sėkmingi vertinimai planuojami formuojant politiką, o rodikliai yra renkami visu jos įgyvendinimo laikotarpiu, kad vėliau būtų panaudoti atliekant vertinimą. Vertinimas turi būti apibrėžtas ir vykdomas taip, kad atsižvelgiant į politines aplinkybes, programos apribojimus ir turimus išteklius sprendimus priimantys asmenys gautų naudingos informacijos. Vertinimo rezultatai turi būti panaudojami politikos modeliui tobulinti.
Visuomeninis efektyvumo nuostolis
Rodiklis, parodantis, kokiu mastu nesubsidijuojami dalyviai įsteigtų naują įmonę. Kadangi sistema šių dalyvių elgesiui nedaro poveikio, jų dalyvavimas nedidina sistemos kuriamos ekonominės vertės, tačiau pareikalauja viešųjų išlaidų. Šių išlaidų socialinė kaina – iškraipomąjį poveikį turinčių sąnaudų suma arba perteklinė mokesčio, iš kurio finansuojamos šios išlaidos, našta.