Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till äldre i självbedömning av entreprenörskap

01
Ej påbörjad
02
Ej påbörjad
03
Ej påbörjad
04
Ej påbörjad
05
Ej påbörjad
06
Ej påbörjad
Bedöm varje modul på en skala från 0 till 10. Om du inte har något svar eller om frågan inte är relevant för ditt sammanhang, placera markören på ”Inget svar” till vänster om skalan.
Hjälp

Främjar en inkluderande företagarkultur

Det första steget för att öppna upp entreprenörskap för alla handlar om att öka medvetenheten om potentialen i entreprenörskap som ett alternativ till beroende anställning. Denna modul omfattar främjandemetoder som riktade informationskampanjer, utbildning och användning av förebilder.
Seniors Quiz Culture
1.1 Entreprenörskap för seniorer främjas brett i samhället.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Entreprenörskap främjas som en lönsam verksamhet för seniorer, bland annat som en potentiell verksamhet för att förlänga arbetslivet genom att övergå från heltidsarbete till pensionering.
 • En positiv bild av seniorernas entreprenörspotential skapas.
 • De ekonomiska konsekvenserna av entreprenörskap som drivs av seniorer är kända.
 • Framgångshistorier, förebilder och företagspriser används för att visa upp seniorföretagare med en bred bakgrund och olika typer av verksamheter.
 • Aktiva arbetsmarknadsåtgärder omfattar stödåtgärder för företagsskapande för seniorer.
 • Medvetenheten höjs om seniorernas potential att stödja andra entreprenörer som mentor eller investerare.
1.2 Entreprenörskap främjas för olika profiler av seniorer.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Kampanjer, framgångshistorier, förebilder och företagspriser används för att inspirera seniorer och visa upp seniorföretagare med en bred bakgrund.
 • Meddelanden är skräddarsydda för olika profiler av äldre män och kvinnor (t.ex. för att övergå från anställning till pension, för att bli aktiv från pensionering eller arbetslöshet).
 • Lämpliga meddelanden används för att informera om betydelser av risk i entreprenörskap.
 • Lämpliga kanaler används för att nå ut till seniorer, inklusive traditionella sådana (TV, press) och onlinemedier.
1.3 Riktade kampanjer främjar entreprenörskap genom att seniorer får inflytelserika förebilder.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Riktade kampanjer informerar yrkesrådgivare, offentliga arbetsförmedlingar och fackföreningar om potentialen för entreprenörskap bland seniorer.
 • Det skapas en positiv bild av seniorföretagande.
 • Lämpliga media och onlinekanaler används för att nå viktiga förebilder för potentiella seniorentreprenörer.
1.4 Utbildningsprogram och fortbildning skapar positiva attityder till seniorentreprenörskap.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Seniorentreprenörer ingår i programmen för vuxenutbildning och presenteras positivt som ett alternativ.
 • Utbildning i entreprenörskap omfattar en mängd olika typer av entreprenörsverksamhet och modeller, t.ex. deltidsföretagande och socialt företagande.
 • Anordnare av vuxenutbildning får träning i att genomföra läroplanerna för att starta och driva ett företag.
1.5 Övervakning och utvärdering används för att bedöma effekten av åtgärder för att främja entreprenörskap för seniorer.
LÅG POÄNG
HÖG POÄNG
En hög poäng innebär:
 • Övervakning och utvärdering efter halva tiden genomförs för att se till att marknadsföringsåtgärderna är på väg att nå sina mål.
 • Marknadsföringsaktiviteter anpassas för att inkludera övervakning och utvärdering av mellanresultat.
 • Efterhandsutvärderingar görs för att mäta effekterna av främjande av entreprenörskap som riktar sig till seniorer. Resultaten rapporteras vidare i stor utsträckning.
 • Utvärderingar tar hänsyn till olika profiler av seniorer, t.ex. genom att samla in data om egenskaper som ålder, kön, yrkesbakgrund, tidigare erfarenhet av företagandet.
 • Övervaknings- och utvärderingsresultat rapporteras brett och används för att förbättra medvetandekampanjer.
Hjälp för denna modul
Vägledande anmärkningar:
Ordlista:
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder:
åtgärder för att hjälpa arbetslösa och andra att delta på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder omfattar vanligen arbetsförmedling (matchning av lediga tjänster och arbetssökande), utbildning (för att uppgradera och anpassa arbetssökandes färdigheter) och direkt skapande av arbetstillfällen (antingen anställning i den offentliga sektorn eller subventionerade jobb i den privata sektorn).
Coachning
en vanligtvis kortsiktig relation som syftar till att utveckla en entreprenörs färdigheter. Det är en samarbetsprocess där deltagarna har tydligt definierade roller. Coachen ansvarar för att ta fram kortsiktiga mål och vägleda den coachade mot målen genom konstruktiv feedback. Den coachade ansvarar för att komma med idéer och alternativ, vidta åtgärder för att uppnå målet och rapportera framsteg.
Dödviktsförlust
den utsträckning i vilken deltagarna skulle ha startat ett nytt företag utan subventionen. Eftersom dessa ”dödviktsdeltagares” beteende inte påverkas av systemet, bidrar deras deltagande inte till det ekonomiska värde som genereras av systemet utan innebär en offentlig utgift. Den sociala kostnaden för denna utgift är summan av den snedvridande kostnaden eller den större bördan för den skatt som finansierar den.
Entreprenörsfärdigheter
en kombination av tekniska färdigheter, färdigheter inom företagsledning och personliga färdigheter som krävs för att starta och driva företag och egenföretagande. De inkluderar till exempel teambuilding, förhandling, strategiutveckling, finansiell planering och marknadsföring.
Förebilder
en erfaren entreprenör som kan inspirera andra till att starta företag eller bli egenföretagare.
Företagsinkubatorer
inrättningar utformade för att stödja skapande av och tillväxt hos entreprenörsföretag genom en rad resurser och tjänster för stöd till företag, som erbjuds både direkt i inkubatorn och genom dess kontaktnätverk. Inkubatorer är olika i sättet de levererar sina tjänster, i sin organisationsstruktur och i typer av kunder som de hjälper. Även om det finns virtuella/onlinebaserade inkubatorer hyser de flesta programmen nystartade företag i sina lokaler under en begränsad tidsperiod. Ett lyckat genomförande av ett företagsinkubatorsprogram ökar sannolikheten för att ett nystartat företag kommer att överleva och växa.
Företagsrådgivning
typ av företagsutvecklingstjänst som ger professionella råd. En vanlig strategi är att erbjuda företagsrådgivningstjänster som en del av integrerade stödsystem och göra företagsrådgivning till ett villkor för att få ekonomiskt stöd.
Företagsutvecklingstjänster
dessa tjänster syftar till att förbättra företagets resultat genom att förbättra dess förmåga att konkurrera och få tillträde till marknader. Stödtjänster omfattar vanligen utbildning, mentorskap, coachning, konsulttjänster, marknadsföringshjälp, information, hjälp med teknikutveckling och -överföring och nätverkande. Både strategiska (frågor på medellång till lång sikt som förbättrar resultatet) och operativa (dagliga) frågor ingår.
Lånegarantier
åtagande av en tredje part att täcka en del av förlusterna som rör ett lån som inte betalas. De kan tillhandahållas av staten och/eller av en privat företagsorganisation. De backas upp av en fond som fungerar som säkerhet.
Mentorskap
en yrkesmässig relation där en erfaren person (mentorn) hjälper en annan person (adepten) att utveckla färdigheter och kunskap som kommer att förbättra den mindre erfarna personens yrkesmässiga och personliga utveckling. Dessa relationer är vanligtvis mer långsiktiga än coachningsrelationen.
Serieentreprenörer
entreprenörer som startar företag och säljer dem medan de är nya i stället för att driva ett företag under hela dess livscykel.
Socialt kapital
värdet av sociala nätverk, som innefattar familj, vänner, kollegor och företagskontakter och personliga kontakter genom vilka möjligheter ges. I entreprenörskap ger socialt kapital tillgång till kunskap, nätverk av kunder, leverantörer och professionellt stöd och kan därför öka individens chanser att lyckas med sitt företag.
Undanträngning
den utsträckning i vilken subventionerade företag tar affärer från och ersätter sysselsättning i icke-subventionerade företag.
Uppsökande verksamhet
ett systematiskt försök att tillhandahålla tjänster utöver konventionella gränser för att nå särskilda segment i ett samhälle.Uppsökande tjänster kan användas för att höja profilen för (mer konventionella) tjänster och informera personer om tillhandahållandet. Uppsökande tjänster kan även användas för att nå och engagera specifika grupper och dem som inte tenderar att använda konventionella tjänster. En metod är att tillhandahålla tjänster på platser dit människor från målgrupperna redan går (t.ex. samlingslokaler, ungdomsgårdar, gudstjänstlokaler, köpcentrum) i stället för att inrätta ett kontor för uppsökande verksamhet och försöka locka dit människor.
Utvärdering
syftet med utvärdering är att mäta ett programs eller en politisk åtgärds relevans, effekt och effektivitet. Utvärderingar kan vara kvalitativa, kvantitativa eller en kombination av båda. Framgångsrika utvärderingar planeras under utformningen av politiken och indikatorer samlas in under genomförandet för att tas med i utvärderingen. Utvärderingen bör utformas och genomföras på sätt som ger användbar information till beslutsfattare, med beaktande av de politiska omständigheterna, programbegränsningarna och de tillgängliga resurserna. Resultatet av utvärderingen bör användas för att förbättra politikens utformning.