Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora seniorů v podnikání – sebehodnocení

01
Nebylo zahájeno
02
Nebylo zahájeno
03
Nebylo zahájeno
04
Nebylo zahájeno
05
Nebylo zahájeno
06
Nebylo zahájeno
Proveďte hodnocení pro každý modul na stupnici od 0 do 10. Pokud nedokážete odpovědět nebo otázka není ve vašem kontextu relevantní, posuňte kurzor na možnost „Bez odpovědi“ na levé straně stupnice.
Nápověda

Podporování inkluzivní podnikatelské kultury

Zvýšení povědomí o možnosti podnikat jako alternativy k závislé výdělečné činnosti je prvním krokem ke zpřístupnění podnikání všem. Tento modul se týká metod propagace, například cílené osvětové kampaně, vzdělávání a využívání vzorů.
Seniors Quiz Culture
1.1 Podnikání seniorů se ve společnosti všeobecně propaguje.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Podnikání se propaguje jako uskutečnitelná aktivita pro seniory. Představuje potenciální aktivitu k prodloužení pracovního života při přechodu ze zaměstnání na plný úvazek do důchodu.
 • Buduje se pozitivní image podnikatelského potenciálu seniorů.
 • Informuje se o hospodářském vlivu podnikání seniorů.
 • K prezentování podnikatelů v seniorském věku z různorodého prostředí a rozmanitých oborů se používají příklady úspěchu, vzory a podnikatelské ceny.
 • Součástí aktivních opatření na trhu práce je podpora tvorby nových podnikatelských příležitostí pro seniory.
 • Rozšiřuje se povědomí o potenciálu seniorů ve smyslu podpory dalších podnikatelů jakožto mentoři nebo investoři.
1.2 Podnikání se propaguje v řadách různých profilů seniorů.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • K inspirování seniorů a prezentaci podnikatelů v seniorském věku z různorodého prostředí se používají kampaně, příklady úspěchu, vzory a podnikatelské ceny.
 • Sdělení se přizpůsobují různým profilům starších mužů a žen (např. ohledně přechodu ze zaměstnaneckého do důchodového stavu, aby byli aktivní po odchodu do důchodu nebo při nezaměstnanosti).
 • Používají se také odpovídající sdělení k informování seniorů o rizicích podnikání.
 • K oslovování seniorů se používají odpovídající kanály včetně tradičních (TV, tisk) a online médií.
1.3 Podnikání seniorů se propaguje pomocí cílených kampaní s využitím klíčových vzorů.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • V rámci cílených kampaní se informují kariérní poradci, veřejné služby zaměstnanosti a odbory o potenciálu podnikání v řadách seniorů.
 • Buduje se pozitivní image podnikání seniorů.
 • K oslovování klíčových vzorů potenciálních podnikatelů v seniorském věku se používají vhodná média a online kanály.
1.4 V rámci školicích programů a trvalého vzdělávání se buduje kladný vztah k podnikání seniorů.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • V rámci programů vzdělávání dospělých se zahrnuje a pozitivně prezentuje možnost podnikání seniorů.
 • Podnikatelské školení obnáší širokou škálu podnikatelských aktivit a modelů, např. podnikání v rámci vedlejší činnosti či sociální podnikání.
 • Poskytovatelé vzdělávání dospělých absolvují školení ohledně vyučování podnikání v rámci osnov.
1.5 Využívá se monitorování a hodnocení k posouzení vlivu aktivit k propagaci podnikání na seniory.
NÍZKÉ SKÓRE
VYSOKÉ SKÓRE
Vysoké skóre zahrnuje:
 • Provádí se monitoring a střednědobá hodnocení k zajišťování toho, že je propagační činnost na dobré cestě k dosažení cílů a záměrů.
 • Propagační činnost se přizpůsobuje s ohledem na výsledky monitoringu a střednědobého hodnocení.
 • Provádějí se hodnocení ex post k měření vlivu činnosti propagující podnikání zaměřené na seniory a o jejich výsledcích se rozsáhle informuje.
 • V rámci hodnocení se zohledňují různé profily seniorů, např. pomocí sběru dat o charakteristikách, jako je věk, pohlaví, profesní pozadí či předchozí podnikatelské zkušenosti.
 • Výsledky monitoringu a hodnocení se rozsáhle zveřejňují a používají se ke zdokonalení osvětových kampaní.
Nápověda k tomuto modulu
Pokyny:
Glosář:
Aktivní opatření trhu práce
opatření na pomoc nezaměstnaným a ostatním lidem s účastí na trhu práce. Takovým běžným opatřením je například zprostředkování práce (propojení volných míst a uchazečů o zaměstnání), odborná příprava (s cílem rozvíjet a přizpůsobit dovednosti uchazečů o zaměstnání) a přímá tvorba pracovních míst (buď zaměstnání ve veřejném sektoru nebo subvencování práce v soukromém sektoru).
Hodnocení
cílem hodnocení je poměřit relevantnost, dopad, efektivitu a účinnost programu nebo opatření některé politiky. Hodnocení může být kvalitativní, kvantitativní nebo kombinací obojího. Kvalitní hodnocení se plánují při přípravě politiky a během provádění se shromažďují indikátory, které se využijí při hodnocení. Hodnocení by měla být připravena a prováděna takovým způsobem, který přinese užitečné informace tvůrcům politik, s přihlédnutím k politickým okolnostem, omezením programu a dostupným zdrojům. Výsledky hodnocení mají sloužit ke zlepšování přípravy politiky.
Koučování
typicky krátkodobý vztah, který se zaměřuje na rozvoj dovedností podnikatele. Je to proces spolupráce, v jehož rámci mají účastníci jasně definované role. Kouč odpovídá za rozvoj krátkodobých cílů a vede svého klienta k dosažení těchto cílů tím, že mu poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu. Odpovědností klienta je přicházet s novými nápady a možnostmi, dělat kroky vedoucí k dosažení cíle a referovat o pokroku.
Mentorování
profesní vztah, ve kterém zkušená osoba (mentor) pomáhá někomu jinému (klient) rozvíjet dovednosti a znalosti, které napomohou osobnímu a profesnímu růstu méně zkušeného klienta. Tyto vztahy jsou obvykle dlouhodobějšího charakteru než při koučování.
Osvěta
systematická snaha poskytovat služby mimo běžné hranice, aby pronikly k určitým segmentům komunity. Osvětové služby se využívají k navýšení profilu (běžnějších) služeb a informování lidí o jejich poskytování. Tyto služby se mohou používat rovněž ke kontaktu a zapojení konkrétních skupin, které běžné služby spíše nepoužívají. Jedním z možných přístupů je poskytovat služby v místech, kam lidé z cílových skupin již chodí (např. komunitní centra, mládežnická centra, modlitební místa, nákupní střediska), spíše než zřizovat kancelář pro osvětové služby a snažit se na ni lidi přilákat.
Podnikatelské dovednosti
kombinace technických dovedností, kompetencí pro řízení podniku a osobních dovedností potřebných pro založení a provozování podniku a samostatné výdělečné činnosti. Patří sem například utužování kolektivu, vyjednávání, rozvoj strategie, finanční plánování a uvádění produktů na trh.
Podnikatelské inkubátory
zařízení navržená tak, aby podporovala vznik a růst podnikatelských společností prostřednictvím souboru zdrojů a služeb na podporu podnikání, které jsou nabízeny přímo v inkubátoru nebo v rámci jeho sítě kontaktů. Inkubátory se liší formou poskytování služeb, organizační strukturou a typem klientů. I když se objevují i virtuální/online inkubátory, většina programů hostí začínající společnosti po omezenou dobu ve svých prostorách. Se zdárným dokončením programu podnikatelského inkubátoru se zvyšuje pravděpodobnost, že začínající společnost přežije a poroste.
Podnikatelské poradenství
typ služby zaměřené na rozvoj podnikání, která nabízí profesní rady. Běžně se služby podnikatelského poradenství nabízí jako součást integrovaných podpůrných programů a touto službou se podmiňuje poskytnutí finanční pomoci.
Přesměrování
v jakém rozsahu subvencované podniky převezmou obchodní činnosti z nesubvencovaného podniku a přesměrují tam zaměstnanost.
Sérioví podnikatelé
podnikatelé, kteří neprovozují podnik po celou dobu jeho životního cyklu, ale spíše postupně rozbíhají jeden podnik za druhým a ještě jako nový jej prodávají.
Služby určené k rozvoji podnikání
jsou služby, jejichž cílem je zvýšit výkonnost podniku zlepšováním jeho schopnosti konkurovat a proniknout na trh. K podpůrným službám obvykle patří odborná příprava, mentorování, koučování, konzultace, pomoc s uváděním na trh, informace, podpora při rozvoji a přenosu technologií a vytváření sítí. Tyto služby pokrývají strategické otázky (středně až dlouhodobé záležitosti, které zlepšují výkonnost) a provozní otázky (každodenní práce).
Sociální kapitál
hodnota sociálních sítí, včetně rodiny, přátel, kolegů a obchodních i osobních kontaktů, přes které získáváme nové příležitosti. V podnikání nabízí sociální kapitál přístup k poznatkům, sítím klientů, dodavatelů a profesionální podpoře, a tak může zvyšovat individuální šance na podnikatelský úspěch.
Úvěrové záruky
závazek třetí strany pokrýt část ztrát ve vztahu ke splácení půjčky. Může je poskytovat vláda a/nebo sdružení soukromých podniků. Jsou kryty fondem vystupujícím jako kolaterál.
Vzory
zkušený podnikatel. který dokáže inspirovat ostatní k založení podniku nebo vlastní samostatné výdělečné činnosti.
Ztráta mrtvé váhy
v jakém rozsahu by účastníci založili nový podnik bez subvence. Jelikož chování těchto účastníků „mrtvé váhy“ není programem nijak ovlivněno, jejich účast nepřispívá k ekonomické hodnotě vyprodukované programem, ale zahrnuje veřejné výdaje. Sociální náklady tohoto výdaje jsou souhrn deformativních nákladů nebo zatížení daní, která to financuje.