Pereiti į pagrindinį turinį

Kam skirta ši politika ir programos?

 

Ši politika daugiausia orientuota į grupes, kurios verslumo srityje yra nepakankamai atstovaujamos arba kurios susiduria su didesnėmis kliūtimis kuriant verslą ir savarankiškai dirbant, pvz., moteris, jaunimą, vyresnio amžiaus asmenis, bedarbius ir migrantus. Yra šešios savęs vertinimo priemonės versijos: įtraukaus verslumo vertinimas, kurį galima naudoti bet kuriai ar visoms įtraukaus verslumo grupėms tirti, taip pat moterims, jaunimui, vyresnio amžiaus asmenims, bedarbiams ir migrantams pritaikyti vertinimai.

 

Įvertinkite savo įtraukaus verslumo politiką ir programas

 

  • Atliekant kiekvieną savęs vertinimą pateikiami gerosios praktikos teiginiai, pagal kuriuos prašoma įvertinti savo miestą, regioną ar šalį.
  • Gerosios praktikos teiginiai suskirstyti į 6 modulius. Kiekvienam iš vertinimą sudarančių modulių užpildyti prireiks maždaug 10 minučių.
  • Susikūrus paskyrą vertinimą galima išsaugoti ir užbaigti vėliau. Turėdami paskyrą taip pat galėsite kurti grupes ir kviesti kolegas bei kitus dalyvius atlikti vertinimą.
  • Į klausimus atsakykite kuo sąžiningiau, kad priemonė pateiktų jums tinkamiausią išteklių medžiagą.
Two women sitting at a table looking at a computer in a coffee shop
Moterų verslumas
Verslumo vertinimas, kuriuo siekiama ištirti galimybes, iššūkius ir paramos sistemas, skirtas moterims, pradedančioms ir plėtojančioms verslą.
A young woman and young man in a flower shop working on a computer
Jaunimo verslumas
Verslumo vertinimas, kuriuo siekiama ištirti galimybes, iššūkius ir paramos sistemas, skirtas jaunimui, pradedančiam ir plėtojančiam verslą.
Four women working around a table
Migrantų verslumas
Verslumo vertinimas, kuriuo siekiama ištirti galimybes, iššūkius ir paramos sistemas, skirtas verslininkams imigrantams ir migrantų kilmės verslininkams.
A woman with short gray hair dressed in an apron in a kitchen
Vyresnio amžiaus asmenų verslumas
Verslumo vertinimas, kuriuo siekiama ištirti galimybes, iššūkius ir paramos sistemas, skirtas vyresnio amžiaus asmenims, kurie domisi verslumu ir verslo kūrimu.
A woman standing behind a glass door flipping a sign that reads open
Bedarbių verslumas
Verslumo vertinimas, kuriuo siekiama ištirti galimybes, iššūkius ir paramos sistemas, skirtas asmenims, kurie pradeda arba plėtoja verslą po nedarbo laikotarpio.
Group of people sitting around a table talking
Įtraukus verslumas (visos grupės)
Šiuo vertinimu galima pasinaudoti tiriant galimybes, iššūkius ir esamas paramos sistemas, skirtas skatinti bendrą įtrauktį ir įvairovę verslumo srityje (t. y. visoms grupėms). Vertinimą taip pat galima pritaikyti kitai įtraukaus verslumo grupei (pvz., neįgaliems verslininkams) arba įtraukaus verslumo grupių pogrupiui (pvz., jauniems verslininkams migrantams, verslininkėms moterims, pradedančioms verslą po nedarbo laikotarpio).
Graphic figures of a young man and women with a light bulb signifying an idea. Colorful Y is seen in the top left corner.
Jaunimo verslumo politikos akademija (angl. Youth Entrepreneurship Policy Academy, YEPA)
Jaunimo verslumo politikos akademija (angl. Youth Entrepreneurship Policy Academy, YEPA) yra politikos mokymosi tinklas, kurį sudaro politikos formuotojai, jaunimo verslumo tinklai ir organizacijos, socialinio verslumo tinklai, jaunimo verslumo programų vadovai ir tyrėjai. YEPA remiasi ilgalaikiu EBPO ir ES bendradarbiavimu įtraukaus verslumo srityje ir siekia pagerinti jaunimo situaciją darbo rinkoje, padėdama vyriausybėms ir jų partneriams rengti ir įgyvendinti tinkamą jaunimo verslumo politiką. Tinklo paskirtis – stiprinti jaunimo verslumo politiką ir programas skleidžiant žinias apie kliūtis, su kuriomis susiduria jaunimas verslumo srityje, ir palengvinti politikos formuotojų, jaunųjų verslininkų ir ekspertų bendravimą siekiant išsiaiškinti, kas pasiteisina jaunimo verslumo politikoje. Apsilankykite svetainėje yepa-hub.org, kurioje rasite naudingų išteklių, medžiagos ir informacijos apie jaunimo verslumo politiką.
Cover photo that includes hands are holding puzzle pieces, a light bulb, various entrepreneurs smiling and two missing entrepreneurs represented as shadows
„The Missing Entrepreneurs“
Dvejų metų ataskaitų serijoje „Missing Entrepreneurs“ apžvelgiamos naujausios tendencijos ir politikos pokyčiai įtraukaus verslumo srityje. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip vyriausybės politika gali išlaisvinti neišnaudotą nepakankamai atstovaujamų svarbių verslininkų grupių, įskaitant moteris, jaunimą, vyresnio amžiaus asmenis, bedarbius, imigrantus ir neįgaliuosius, verslumo potencialą. Pateikiami lyginamieji duomenys, apimantys verslumo veiklą ir kliūtis, su kuriomis susiduria kiekviena grupė EBPO ir Europos Sąjungos šalyse. Serijoje pateikiami konkretūs politikos ir iniciatyvų pavyzdžiai, kai pasiekiama daug žadančių rezultatų ir (arba) taikomi naujoviški metodai, kurie gali įkvėpti kitus. Kiekvienoje ataskaitoje yra atskiri skyriai pagal temas ir kiekvienos iš 27 ES valstybių narių aprašai, kuriuose pateikiamos pagrindinės pastarojo meto įvairovės verslumo srityje tendencijos ir kiekvienos šalies dabartinė padėtis bei politikos raida.
Cover photo featuring graphic figures representing a diverse group of people, two green vertical lines, the OECD logo and the text reads Recommendation of the Council on Creating Better Opportunities for Young People with the subtitle - OECD Legal Instruments
EBPO rekomendacija dėl geresnių galimybių jaunimui sudarymo
EBPO rekomendacija dėl geresnių galimybių jaunimui sudarymo tikslas – skatinti sėkmingą jaunimo įsitraukimą į darbo rinką ir visuomenę, taip pat ir išnaudojant jaunimo verslumą. Joje bendrais bruožais aprašoma, kaip šalys gali įgyvendinti vyriausybines jaunimo rėmimo strategijas, ir remiamasi EBPO Jaunimo veiksmų planu.
Cover photo that is light purple featuring three burgundy bars, the OECD logo and the title in white font that reads 2013 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship
EBPO rekomendacija dėl lyčių lygybės švietimo, užimtumo, verslumo ir viešojo gyvenimo srityse
EBPO rekomendacija dėl lyčių lygybės švietimo, užimtumo, verslumo ir viešojo gyvenimo srityse skatinama įgyvendinti lyčių lygybę švietimo srityje remiančią politiką ir praktiką, skatinti šeimai palankią politiką ir darbo sąlygas, sudaryti palankesnes sąlygas moterims dalyvauti darbo rinkoje, ypač mažinant lyčių skirtumus verslumo srityje. Šia rekomendacija siekiama integruoti lyčių lygybės principus rengiant, plėtojant, įgyvendinant ir vertinant atitinkamą viešąją politiką ir biudžetą.
Cover photo featuring an image of streaming lines in orange, yellow and blue as well as two diagonal green lines and the OECD logo. The title reads Recommendation on the Council on SME and Entrepreneurship Policy.
EBPO rekomendacija dėl MVĮ ir verslumo politikos
EBPO rekomendacija dėl MVĮ ir verslumo politikos pateikiama kompleksinė programa ir priemonės, padedančios kurti nuoseklią, veiksmingą bei efektyvią MVĮ ir verslumo politiką, kuri visų pirma skatintų įtraukų ir tvarų augimą, naudingą visiems. Įgyvendinimo priemonių rinkinio tikslas – padėti politikos formuotojams įgyvendinti rekomendacijas suteikiant praktinių žinių, taip pat išteklių ir papildomų priemonių.
visuals better incubation project
Projektas „Better Incubation“
Jei norite pasisemti daugiau idėjų, kaip užtikrinti, kad inkubatoriai ir verslo paramos organizacijos labiau atsižvelgtų į konkrečias grupes, pavyzdžiui, jaunimą, moteris, migrantus, vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, galite susipažinti su projekto „Better Incubation“ rezultatais. Finansuojant Europos Komisijai, EBN, „Impact Hub“ ir EVPA (dabar – „Impact Europe“) parengė šį novatorišką inkubavimo srities projektą, kuris paskatino dalyvių paradigmos pokyčius. Šiuo metu internete galima rasti keletą publikacijų, tarp jų – „Better Incubation Toolkit“.