Pereiti į pagrindinį turinį

Pagalba nepakankamai atstovaujamoms ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms verslumo klausimais

01
Nepradėta
02
Nepradėta
03
Nepradėta
04
Nepradėta
05
Nepradėta
06
Nepradėta
Kiekvieną modulį įvertinkite pagal skalę nuo 0 iki 10. Jei neturite atsakymo, ar klausimas nėra jums aktualus, perkelkite žymeklį ant nuorodos „Nėra atsakymo“ kairėje skalės pusėje.
Žinynas

Įtraukaus verslumo kultūros skatinimas

Geresnis informavimas apie verslumo, kaip samdomo darbo alternatyvos, potencialą yra pirmasis žingsnis siekiant visiems atverti verslumo galimybes. Šis modulis apima reklamos būdus, pvz., tikslines informavimo kampanijas, švietimą ir pavyzdinio modelio naudojimą.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Visuomenėje plačiai skatinamas verslumas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Verslumas skatinamas kaip gyvybinga veikla dideliam žmonių ratui (pvz., įvairių lyčių, amžiaus, etninių grupių ir neįgalumo lygio piliečiams), įskaitant nepakankamai atstovaujamas ir palankių sąlygų neturinčias grupes.
 • Sukuriamas teigiamas verslumo potencialo įvaizdis tarp nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių.
 • Komunikuojamas nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių verslumo ekonominis poveikis.
 • Siekiant teigiamai pristatyti nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių verslininkus, naudojamos sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Pasitelkiamos aktyvios darbo rinkos priemonės – paramos kuriant verslą priemonės nepakankamai atstovaujamoms ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms.
1.2 Verslumas skatinamas įvairiems nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių profiliams.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Siekiant įkvėpti nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių asmenis, naudojamos kampanijos, sėkmės istorijos, sektini pavyzdžiai ir verslumo apdovanojimai.
 • Pranešimai pritaikomi įvairiems nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių profiliams, pavyzdžiui, moterims, neseniai į šalį atvykusiems imigrantams, romams, neįgaliesiems, jaunesniems ir vyresnio amžiaus asmenims.
 • Tinkamais pranešimais informuojama apie verslumo riziką.
 • Norint pasiekti skirtingas nepakankamai atstovaujamas ir palankių sąlygų neturinčias grupes, pasitelkiami tinkami žiniasklaidos ir internetiniai informacijos kanalai.
1.3 Nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių, kurios yra svarbūs sektini pavyzdžiai, verslumas populiarinamas tikslinėmis kampanijomis.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Tikslinėmis kampanijomis karjeros patarėjai, valstybinės užimtumo tarnybos ir sąjungos informuojami apie įvairių profilių žmonių, įskaitant nepakankamai atstovaujamas ir palankių sąlygų neturinčias grupes, verslumo potencialą.
 • Sukuriamas teigiamas nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių verslumo įvaizdis.
 • Norint pasiekti nepakankamai atstovaujamų ir palankių sąlygų neturinčių grupių svarbius siektinus pavyzdžius, pasitelkiami tinkami žiniasklaidos ir internetiniai informacijos kanalai.
1.4 Formaliojo švietimo priemonėmis sukuriamas teigiamas požiūris į verslumą.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Verslumas teigiamai pristatomas privalomoje mokyklos švietimo programoje.
 • Verslumo mokymas apima labai įvairias verslumo veiklas ir modelius (pvz., užsiėmimą verslumu ne visą darbo dieną, socialinį verslumą), kartu pristatant įvairius verslininkus (skirtingų lyčių, etninių grupių, amžiaus ir neįgalumo lygio ir pan. asmenis).
 • Mokytojai mokomi dėstyti verslumo mokymo programą.
 • Moksleiviai skatinami rinktis verslumą kaip karjeros galimybę.
1.5 Nustatant verslumo skatinimo poveikį nepakankamai atstovaujamoms ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms naudojama stebėsena ir vertinimas.
ŽEMAS BALAS
AUKŠTAS BALAS
Aukštas įvertinimas reiškia:
 • Informuojant įvairias nepakankamai atstovaujamas ir palankių sąlygų neturinčias grupes, sukurti įvertinami tikslai.
 • Kad būtų užtikrintas skatinimo veiksmų aktualumas siekiant tikslų ir uždavinių nepakankamai atstovaujamoms ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms, vykdoma stebėsena ir laikotarpio vidurio vertinimai.
 • Skatinimo veiksmai derinami atsižvelgiant į stebėsenos ir laikotarpio vidurio vertinimų rezultatus.
 • Ex post vertinimai naudojami verslumo skatinimo veiksmų, skirtų nepakankamai atstovaujamoms ir palankių sąlygų neturinčioms grupėms, poveikiui pamatuoti, o jų rezultatai pristatomi plačiai.
 • Stebėsenos ir vertinimo rezultatai pristatomi plačiai ir naudojami įgyvendinant informuotumo gerinimo kampanijas.
Pagalba, susijusi su šiuo moduliu
Rekomendacinės pastabos:
Žodynas:
Aktyvios darbo rinkos priemonės
Priemonės bedarbių ir kitų asmenų dalyvavimui darbo rinkoje remti. Paprastai šios priemonės gali būti tarpininkavimas darbo srityje (laisvų darbo vietų ir darbo ieškančių asmenų derinimas), mokymas (siekiant tobulinti ir pritaikyti darbo ieškančių asmenų įgūdžius) ir tiesioginis darbo vietų kūrimas (užimtumas viešajame sektoriuje arba darbo privačiame sektoriuje subsidijavimas).
Informavimo veikla
Sistemingas mėginimas teikti paslaugas neapsiribojant tradicinėmis priemonėmis ir pasiekti konkrečius bendruomenės segmentus. Informavimo paslaugos gali būti teikiamos siekiant didinti (daugiau pagrindinių) paslaugų žinomumą ir informuoti žmones apie jų teikimą. Informavimo paslaugos taip pat gali būti pasitelkiamos norint pasiekti ir įtraukti konkrečias grupes bei asmenis, kurie nėra linkę naudotis pagrindinėmis paslaugomis. Vienas iš būdų yra teikti paslaugas vietovėse, kuriose tikslinių bendruomenių nariai jau lankosi, pvz., bendruomenės, jaunimo centruose, maldos namuose, prekybos centruose, užuot įsteigus informacijos biurą ir mėginus į jį pritraukti žmones.
Konsultuojamasis ugdymas
Paprastai tai trumpalaikis ryšys, kurio tikslas yra ugdyti verslininko įgūdžius. Tai bendradarbiavimo procesas, kurio dalyviai atlieka aiškiai apibrėžtus vaidmenis. Konsultantas atsako už trumpalaikių tikslų formulavimą ir konsultuojamo asmens nukreipimą šių tikslų įgyvendinimo link teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Konsultuojamas asmuo yra atsakingas už idėjų ir alternatyvų kūrimą, tikslo įgyvendinimą ir informavimą apie padarytą pažangą.
Mentorystė
Profesionalus ryšys, kai patyręs asmuo (mentorius) padeda kitam asmeniui (globotiniui) ugdyti įgūdžius ir gilinti žinias, kurios padės mažiau patyrusiajam siekti profesinio ir asmeninio augimo. Šie santykiai paprastai trunka ilgiau nei konsultuojamojo ugdymo atveju
Paskolų garantijos
Trečiosios šalies įsipareigojimas padengti dalį nuostolių, susijusių su paskolinių įsipareigojimų nevykdymu. Jas gali teikti vyriausybė ir (arba) privati verslo asociacija. Jos užtikrinamos lėšomis, kurios panaudojamos kaip įkaitas.
Sektinas pavyzdys
Patyręs verslininkas, galintis įkvėpti kitus pradėti verslą ar imtis savisamdos veiklos.
Serijiniai verslininkai
Verslininkai, kurie sėkmingai įsteigia įmones, jas išplėtoja ir netrukus parduoda užuot vykdę veiklą per visą įmonės gyvavimo laikotarpį.
Socialinis kapitalas
Socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja šeima, draugai, kolegos, verslo ir asmeniniai ryšiai, suteikiantys galimybes, vertė. Versle socialinis kapitalas sudaro sąlygas naudotis žiniomis, klientų, tiekėjų tinklais ir profesionalia parama, todėl didina asmens galimybes užsitikrinti verslo sėkmę.
Verslo inkubatoriai
Jstaigos, kurių paskirtis yra remti verslo įmonių kūrimą ir augimą panaudojant įvairius verslo paramos išteklius ir teikiant paslaugas, kurios siūlomos tiesiogiai inkubatoriuje ir per jo ryšių tinklą. Inkubatoriai skiriasi pagal paslaugų teikimo būdą, organizacinę struktūrą ir aptarnaujamų klientų tipą. Nors egzistuoja ir virtualūs (internetiniai) inkubatoriai, pagal daugumą programų startuoliams sudaroma galimybė ribotą laikotarpį naudotis inkubatoriaus patalpomis. Sėkmingai užbaigus verslo inkubavimo programą, padidėja tikimybė, kad startuolis išliks ir augs.
Verslo konsultavimas
Verslo plėtros paslauga, kai teikiamos profesionalios konsultacijos. Bendras principas – siūlyti verslo konsultavimo paslaugas įgyvendinant integruotas paramos sistemas ir įtvirtinti verslo konsultavimą kaip sąlygą finansinei paramai gauti.
Verslo perkėlimas
Tai mastas, kuriuo dotuojamos įmonės atima verslą iš nedotuojamų įmonių ir jose mažina užimtumą.
Verslo plėtros paslaugos
Tai paslaugos, kurių tikslas yra gerinti įmonės veiklos rezultatus stiprinant jos gebėjimą konkuruoti ir patekti į rinką. Paramos paslaugos paprastai apima mokymą, mentorystę, konsultuojamąjį ugdymą, konsultavimą, paramą rinkodarai, informavimą, paramą technologijų kūrimui ir perdavimui bei tinklaveiką. Nagrinėjami ir strateginiai (vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiklos rezultatų gerinimo klausimai), ir veiklos (kasdienės) klausimai.
Verslumo įgūdžiai
Techninių, verslo valdymo ir asmeninių įgūdžių derinys, būtinas norint pradėti verslą įsteigiant įmonę ar savisamdos pagrindais ir vykdyti veiklą. Pavyzdžiui, tai gali būti komandos formavimo, derybiniai, strategijų kūrimo, finansų planavimo ir rinkodaros įgūdžiai.
Vertinimas
Vertinimo tikslas yra įvertinti programos ar politikos priemonės aktualumą, poveikį, efektyvumą ir veiksmingumą. Vertinimas gali būti kokybinis, kiekybinis arba dvejopas. Sėkmingi vertinimai planuojami formuojant politiką, o rodikliai yra renkami visu jos įgyvendinimo laikotarpiu, kad vėliau būtų panaudoti atliekant vertinimą. Vertinimas turi būti apibrėžtas ir vykdomas taip, kad atsižvelgiant į politines aplinkybes, programos apribojimus ir turimus išteklius sprendimus priimantys asmenys gautų naudingos informacijos. Vertinimo rezultatai turi būti panaudojami politikos modeliui tobulinti.
Visuomeninis efektyvumo nuostolis
Rodiklis, parodantis, kokiu mastu nesubsidijuojami dalyviai įsteigtų naują įmonę. Kadangi sistema šių dalyvių elgesiui nedaro poveikio, jų dalyvavimas nedidina sistemos kuriamos ekonominės vertės, tačiau pareikalauja viešųjų išlaidų. Šių išlaidų socialinė kaina – iškraipomąjį poveikį turinčių sąnaudų suma arba perteklinė mokesčio, iš kurio finansuojamos šios išlaidos, našta.