Przejdź do treści

Wspomaganie przedsiębiorczości niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

01
Nie rozpoczęto
02
Nie rozpoczęto
03
Nie rozpoczęto
04
Nie rozpoczęto
05
Nie rozpoczęto
06
Nie rozpoczęto
Oceń każdy moduł w skali od 0 do 10. Jeżeli nie wiesz, jakiej odpowiedzi udzielić, lub pytanie nie dotyczy Twojej sytuacji, umieść kursor w polu „Brak odpowiedzi” po lewej stronie skali.
Pomoc

Wspieranie kultury przedsiębiorczości, która sprzyja włączeniu społecznemu

Upowszechnianie wiedzy na temat potencjału przedsiębiorczości jako alternatywy dla pracy najemnej jest pierwszym krokiem w otwieraniu przedsiębiorczości dla wszystkich. Niniejszy moduł obejmuje metody promocji, takie jak ukierunkowane kampanie informacyjne, kształcenie i wykorzystywanie podmiotów uznawanych za wzory do naśladowania.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Powszechne promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie.Wysoka ocena obejmuje:
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Promowanie przedsiębiorczości jako działania odpowiedniego dla szerokiego grona osób (niezależnie od m.in. płci, wieku, grupy etnicznej czy niepełnosprawności), w tym także osób z niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości wśród przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Informowanie o znaczeniu działań przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wpisujących się w ducha przedsiębiorczości.
 • Wykorzystywanie historii sukcesów, osób pomyślnie prowadzących działalność oraz nagród związanych z przedsiębiorczością do zwrócenia uwagi na przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Prowadzenie na rynku pracy aktywnych działań wspierających zakładanie firm przez przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
1.2 Powszechne promowanie przedsiębiorczości wśród osób o różnych profilach będących przedstawicielami niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Wykorzystywanie kampanii, historii sukcesów, osób pomyślnie prowadzących działalność oraz nagród związanych z przedsiębiorczością do inspirowania przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Dostosowywanie sposobu komunikacji do osób o różnych profilach będących przedstawicielami niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym m.in. do kobiet, imigrantów, którzy niedawno przybyli do danego kraju, Romów, osób niepełnosprawnych, osób młodych i starszych.
 • Odpowiedni sposób informowania o znaczeniu ryzyka w działalności biznesowej.
 • Korzystanie z odpowiednich mediów i kanałów komunikacji internetowej w celu dotarcia do przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
1.3 Prowadzenie ukierunkowanych kampanii z udziałem cenionych i wartych naśladowania osób, których odbiorcami docelowymi są przedstawiciele niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Kierowanie kampanii informacyjnych dotyczących możliwości prowadzenia działalności biznesowej przez osoby o zróżnicowanych profilach, w tym przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, do doradców zawodowych, publicznych organizacji ds. zatrudnienia i związków zawodowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości przez przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Korzystanie z odpowiednich mediów i kanałów komunikacji internetowej w celu dotarcia do wartych naśladowania osób cenionych przez przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji potencjalnie chcących prowadzić działalność biznesową.
1.4 Budowanie pozytywnego nastawienia do przedsiębiorczości w ramach edukacji formalnej.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Przedstawianie przedsiębiorczości w pozytywny sposób w programie nauczania w ramach edukacji obowiązkowej.
 • Uwzględnianie w edukacji dotyczącej przedsiębiorczości różnorodnych działań i modeli (np. prowadzenie firmy w niepełnym wymiarze godzin i przedsiębiorczość społeczna) oraz przedstawianie różnych przedsiębiorców (różniących się płcią, pochodzeniem etnicznym, wiekiem, poziomem sprawności itp.).
 • Szkolenie nauczycieli w zakresie realizacji programu nauczania dotyczącego przedsiębiorczości.
 • Zachęcanie uczniów do uwzględnienia prowadzenia przedsiębiorstwa jako potencjalnej ścieżki zawodowej.
1.5 Monitorowanie i ocena wpływu działań promujących przedsiębiorczość na przedstawicieli niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
NISKI WYNIK
WYSOKI WYNIK
Wysoka ocena obejmuje:
 • Wyznaczanie mierzalnych celów dotyczących docierania do różnych niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
 • Monitorowanie i przeprowadzanie oceny śródterminowej w celu zagwarantowania, że działania promocyjne są odpowiednio skuteczne, aby umożliwić zrealizowanie celów związanych z różnymi niedostatecznie reprezentowanymi grupami lub grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.
 • Modyfikowanie działań promocyjnych w oparciu o wyniki monitorowania i oceny śródterminowej.
 • Dokonywanie oceny ex post wpływu działań promujących przedsiębiorczość kierowanych do niedostatecznie reprezentowanych grup lub grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz udostępnianie wyników na szeroką skalę.
 • Udostępnianie na szeroką skalę wyników monitorowania i oceny oraz wykorzystywanie ich do ulepszania kampanii mających budować świadomość.
Pomoc dotycząca tego modułu
Wytyczne:
Glosariusz:
Aktywne instrumenty rynku pracy
instrumenty wsparcia udziału w rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych i innych. Obejmują one zazwyczaj pośrednictwo pracy (łączenie wolnych miejsc pracy z osobami poszukującymi zatrudnienia), szkolenia (podnoszenie i dostosowywanie umiejętności osób ubiegających się o pracę) oraz bezpośrednie tworzenie miejsc pracy (zatrudnienie w sektorze publicznym lub dofinansowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym).
Coaching
proces rozwijania umiejętności przedsiębiorcy, zazwyczaj krótkoterminowy. Jest to proces oparty na współpracy, którego uczestnicy mają jasno określone role. Coach jest odpowiedzialny za wyznaczenie krótkoterminowych celów i wspieranie klienta w ich osiąganiu przez udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Klient jest natomiast odpowiedzialny za generowanie pomysłów i możliwości, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celu oraz informowanie o postępach.
Doradztwo biznesowe
rodzaj usługi wsparcia dla biznesu, która polega na udzielaniu profesjonalnego doradztwa. Usługi doradcze są najczęściej oferowane w ramach zintegrowanych programów wsparcia, a skorzystanie z doradztwa biznesowego jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego.
Działania środowiskowe
Systematyczne dążenie do świadczenia usług wykraczającego poza przyjęte granice, aby dotrzeć do określonych grup społecznych. Działania środowiskowe można wykorzystywać do szerszego rozpropagowania usług (poza głównym nurtem) i poinformowania ludzi o ich świadczeniu. Działania środowiskowe można również wykorzystywać, aby docierać do konkretnych grup oraz do tych, którzy zazwyczaj nie korzystają z podstawowych usług, i zwiększać ich zaangażowanie. Jeden ze sposobów działania polega na świadczeniu usług w takich lokalizacjach, z których korzystają już członkowie docelowych społeczności (np. domy kultury, ośrodki dla młodzieży, miejsca kultu, centra handlowe), a nie na założeniu biura informacyjnego i podejmowaniu prób przyciągnięcia ludzi w to miejsce.
Inkubatory przedsiębiorczości
rozwiązania polegające na udzielaniu pomocy w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw z wykorzystaniem szeregu zasobów i usług wsparcia biznesu oferowanych zarówno bezpośrednio przez inkubator, jak i przez jego sieć kontaktów. Inkubatory mogą różnić się sposobem świadczenia usług, strukturą organizacyjną oraz obsługiwać klientów różnego rodzaju. Chociaż istnieją inkubatory wirtualne lub internetowe, większość programów oferuje przedsiębiorstwom typu start-up możliwość korzystania, -przez określony czas, ze swoich lokali. Pomyślne zakończenie programu inkubatora przedsiębiorczości zwiększa prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo typu start-up przetrwa i będzie się dalej rozwijać.
Kapitał społeczny
Wartość sieci społecznych, z uwzględnieniem rodziny, przyjaciół, znajomych, kontaktów zawodowych i osobistych, w ramach których przekazywane są możliwości. W przedsiębiorczości kapitał społeczny zapewnia dostęp do wiedzy, sieci klientów, dostawców i wsparcia zawodowego, a zatem może zwiększyć osobiste szanse odniesienia sukcesu w biznesie.
Mentoring
Relacja zawodowa, w ramach której doświadczona osoba ( mentor) udziela wsparcia drugiej osobie ( podopiecznemu) w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, które umocnią rozwój zawodowy i osobisty mniej doświadczonej osoby. Taka relacja jest zazwyczaj bardziej długoterminowa niż w przypadku coachingu.
Ocena
celem oceny jest pomiar przydatności, skutków, skuteczności i efektywności programu lub elementu strategicznego. Może to być pomiar jakościowy, ilościowy lub połączenie obydwu tych rodzajów. Udaną ocenę planuje się w fazie opracowywania strategii, a wskaźniki gromadzi się w fazie wdrażania w celu uwzględnienia ich w ramach oceny. Ocena powinna zostać zaplanowana i przeprowadzona w taki sposób, aby jej wyniki były przydatne dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, biorąc pod uwagę okoliczności strategiczne, ograniczenia programu i dostępne zasoby. Wyniki oceny należy wykorzystywać do lepszego planowania strategicznego.
Poręczenie pożyczki
Zobowiązanie strony trzeciej do częściowego pokrycia strat spowodowanych zaleganiem ze spłatą pożyczki. Może go udzielić rząd i/lub prywatne stowarzyszenie biznesowe. Wsparcia udziela fundusz stanowiący zabezpieczenie.
Przeniesienie
wskaźnik określający, w jakim stopniu dotowane przedsiębiorstwo przejmuje działalność przedsiębiorstw, które nie są dotowane i powoduje przeniesienie zatrudnienia z takich przedsiębiorstw
Seryjny przedsiębiorca
Przedsiębiorca, który tworzy firmy odnoszące sukces, a następnie sprzedaje je na wczesnym etapie działalności, zamiast prowadzić dalej ich działalność przez pełen cykl życia.
Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
zespół umiejętności technicznych, umiejętności zarządzania biznesowego oraz umiejętności osobistych wymaganych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub samozatrudnienia. Do takich umiejętności należą na przykład budowanie zespołu, negocjowanie, opracowanie strategii, planowanie finansowe oraz marketing.
Usługi rozwoju biznesu
są to usługi świadczone w celu poprawy wyników przedsiębiorstwa przez zwiększenie jego zdolności konkurowania i dostępu do rynków. Takie usługi wsparcia obejmują zazwyczaj szkolenia, mentoring, coaching, doradztwo, wsparcie marketingowe, udzielanie informacji, rozwój technologiczny oraz wsparcie transferu i tworzenie sieci kontaktów. Obejmują one zarówno kwestie strategiczne (średnio- i długoterminowe, które powodują poprawę wyników), jak i operacyjne (związane z codziennym działaniem).
Wzorowy przedsiębiorca
Doświadczony przedsiębiorca, który może zainspirować innych do utworzenia przedsiębiorstwa typu start-up lub do podjęcia działalności gospodarczej na własną rękę.
Zbędna strata społeczna
wskaźnik określający, w jakim stopniu uczestnicy podjęliby nową działalność gospodarczą bez uzyskania dotacji. Ponieważ program nie przekłada się na zmianę zachowania takich uczestników (en. deadweight participants), ich udział nie przyczynia się do wytworzenia wartości gospodarczej przez program, ale wymaga nakładu środków publicznych. Koszt społeczny takich nakładów to kwota niepotrzebnych kosztów lub nadmiernego obciążenia podatkowego przeznaczonego na ich sfinansowanie.