Skoči na glavni sadržaj

Potpora nedovoljno zastupljenim i poduzetnicima u nepovoljnom položaju u poduzetništvu

01
Nije započeto
02
Nije započeto
03
Nije započeto
04
Nije započeto
05
Nije započeto
06
Nije započeto
Ocijenite svaki modul na ljestvici od 0 do 10. Ako nemate odgovor ili pitanje nije relevantno za vaš kontekst, postavite kursor na „Nema odgovora” na lijevoj strani ljestvice.
Pomoć

Poticanje uključive poduzetničke kulture

Podizanje razine svijesti o mogućnostima poduzetništva kao alternativnog rješenja za nesamostalnom radu prvi je korak otvaranja poduzetništva svima. Ovaj modul obuhvaća metode promicanja kao što su ciljane kampanje za podizanje razine svijesti, obrazovanje i upotreba uzora.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Poduzetništvo se u velikoj mjeri promiče u društvu.
NISKE OCJENE
VISOKE OCJENE
Visok rezultat obuhvaća sljedeće:
 • Poduzetništvo se promiče kao održiva aktivnost za širok spektar ljudi (npr. različitih spolova, dobi, etničke pripadnosti, statusa invaliditeta), uključujući nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju.
 • Stvara se pozitivna slika o poduzetničkom potencijalumeđu nedovoljno zastupljenim i skupinama u nepovoljnom položaju .
 • Govori se o utjecaju poduzetništva koje pokreću nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju na gospodarstvo.
 • Predstavljaju se priče o uspjehu, poduzetnici se ističu kao uzori i dodjeljuju se nagrade poduzetnicima iz nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju.
 • Aktivne mjere na tržištu rada obuhvaćaju mjere potpore za otvaranje poduzeća za nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju.
1.2 Poduzetništvo se promiče različitim profilima nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju.
NISKE OCJENE
VISOKE OCJENE
Visok rezultat obuhvaća sljedeće:
 • Provode se kampanje, predstavljaju priče o uspjehu, poduzetnici se ističu kao uzori i dodjeljuju se poduzetničke nagrade kao nadahnuće osobama iz nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju.
 • Poruke su prilagođene različitim profilima nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju, na primjer, ženama, nedavnim imigrantima, Romima, osobama s invaliditetom, mlađim i starijim osobama.
 • O ulozi rizika u poduzetništvu informira se prikladnim porukama.
 • Kako bi se doprlo do različitih nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju upotrebljavaju se odgovarajući mediji i internetski kanali.
1.3 Ciljanim se kampanjama poduzetništvo nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju predstavlja glavnim uzorima.
NISKE OCJENE
VISOKE OCJENE
Visok rezultat obuhvaća sljedeće:
 • Ciljanim se kampanjama informira savjetnike za karijeru, javne službe za zapošljavanje i sindikate o potencijalu poduzetništva za poduzetnike različitih profila, uključujući nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju.
 • Nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju stvaraju pozitivnu sliku o poduzetništvu.
 • Kako bi se doprlo do ključnih uzora za potencijalne poduzetnike iz nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju upotrebljavaju se odgovarajući mediji i internetski kanali.
1.4 Formalno obrazovanje gradi pozitivne stavove prema poduzetništvu.
NISKE OCJENE
VISOKE OCJENE
Visok rezultat obuhvaća sljedeće:
 • Poduzetništvo se pozitivno prikazuje u obveznom nastavnom planu.
 • Obrazovanje o poduzetništvu obuhvaća i široku lepezu poduzetničkih aktivnosti i modela (npr. poduzetništvo s nepunim radnim vremenom, socijalno poduzetništvo) i prikazuje raznolik raspon poduzetnika (različitih spolova, etničke pripadnosti, dobi, statusa invaliditeta itd.).
 • Nastavnici se osposobljavaju za izvođenje nastavnog plana i programa o poduzetništvu.
 • Učenike i studente potiče se da razmisle o poduzetništvu kao putu karijere.
1.5 Praćenje i evaluacija upotrebljavaju se za procjenu utjecaja aktivnosti promicanja poduzetništva za nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju.
NISKE OCJENE
VISOKE OCJENE
Visok rezultat obuhvaća sljedeće:
 • Postavljaju se mjerljivi ciljevi za dopiranje do različitih nedovoljno zastupljenih i skupina u nepovoljnom položaju.
 • Praćenje i srednjoročne evaluacije provode se kako bi se osiguralo da promidžbene aktivnosti idu pravim smjerom prema ostvarenju ciljeva za različite nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju.
 • Promidžbene aktivnosti usklađuju se u skladu s rezultatima srednjoročnog praćenja i evaluacija.
 • Provode se ex post evaluacije za mjerenje učinka aktivnosti promicanja poduzetništva usmjerenih na nedovoljno zastupljene i skupine u nepovoljnom položaju, a rezultati se objavljuju široj publici.
 • Rezultati praćenja i evaluacija objavljuju se i upotrebljavaju za poboljšanje kampanja o podizanju svijesti.
Pomoć za ovaj modul
Smjernice:
Rječnik pojmova:
Aktivne mjere tržišta rada
mjere su koje pomažu nezaposlenima i ostalim osobama da sudjeluju na tržištu rada. Ove mjere obično obuhvaćaju posredovanje u pronalasku posla (spajanje slobodnih radnih mjesta i tražitelja posla), osposobljavanje (radi usavršavanja i prilagodbe vještina tražitelja posla) i izravno stvaranje radnog mjesta (zapošljavanje u javnom sektoru ili subvencije za rad u privatnom sektoru).
Evaluacija
cilj je evaluacije izmjeriti važnost, učinke, učinkovitost i djelotvornost programa ili mjere politike. Evaluacije mogu biti kvalitativne, kvantitativne ili njihova kombinacija. Uspješne evaluacije planiraju se tijekom izrade politike, a pokazatelji se prikupljaju tijekom provedbe i uključuju se u evaluaciju. Evaluacija bi se trebala osmisliti i provoditi kako bi pružila korisne informacije o kreatorima politika, s obzirom na političke okolnosti, zahtjeve programa i dostupna sredstva. Rezultati evaluacije trebali bi se upotrijebiti za poboljšanje oblikovanja politika.
Informiranje
sustavni pokušaj da se pruže usluge izvan uobičajenih ograničenja i kako bi se obuhvatili i posebni dijelovi zajednice. Usluge informiranja mogu se upotrebljavati za povećanje prepoznatljivosti osnovnih usluga i informiranje ljudi o njihovu pružanju. Usluge informiranja također se mogu upotrebljavati za informiranje i uključivanje posebnih skupina i onih koje se inače ne služe osnovnim uslugama. Jedan od pristupa je da se usluge pružaju na mjestima koja ljudi iz ciljanih zajednica već posjećuju (na primjer, općinski centri, centri za mlade, mjesta za molitvu, trgovački centri) radije nego da se uspostavi ured za informiranje u koji će se pokušati privući ljudi. people to it.
Izmještanje
razina do koje subvencionirana poduzeća posluju i izmještaju radna mjesta u nesubvencionirana poduzeća.
Jamstva za zajmove
obveza treće strane da pokrije dio gubitaka povezanih s neplaćanjem kredita. Može ih dati vlada ili privatna poslovna udruga. Podržava ga fond koji djeluje kao zalog.
Mentorstvo
profesionalni odnos u kojem iskusna osoba mentor) pomaže drugoj osobi (mentorirana osoba) da razvije vještine i znanje koji će potaknuti profesionalni i osobni rast manje iskusne osobe. Te veze obično traju dulje nego odnos s instruktorom.
Osobno podučavanje
tipičan kratkotrajni odnos u kojem je cilj razvoj vještina poduzetnika. Riječ je o suradničkom postupku u kojem su uloge sudionika jasno utvrđene. Trener je odgovoran za razvoj kratkoročnih ciljeva i usmjeravanje korisnika usluge prema ciljevima uz pružanje konstruktivnih povratnih informacija. Korisnik usluge odgovoran je za stvaranje ideja i mogućnosti, djelovanje u smislu ostvarenja cilja i izvješćivanje o napretku.
Poduzetničke vještine
kombinacija tehničkih vještina, vještina poslovnog upravljanja i osobnih vještina potrebnih za pokretanje i vođenje posla i samozapošljavanje. Na primjer, obuhvaćaju izgradnju tima, pregovaranje, razvoj strategije, financijsko planiranje i marketing.
Poslovni inkubatori
ustanove uspostavljene za pružanje potpore u osnivanju i rastu poduzetničkih društava kroz niz sredstava i usluga za potporu poslovanju, koje se pružaju izravno u inkubatoru i kroz njegovu mrežu kontakata. Inkubatori se razlikuju po načinu na koji pružaju svoje usluge, unutar svoje organizacijske strukture i po vrsti klijenata kojima se namijenjeni. Iako postoje i virtualni/internetski inkubatori, u većini programa novoosnovana poduzeća primaju se na lokacijama ograničeno vremensko razdoblje. Uspješno dovršena poslovna inkubacija povećava vjerojatnost da će novoosnovano poduzeće opstati i rasti.ow.
Poslovno savjetovanje
vrsta usluge za razvoj poslovanja u okviru koje se pružaju profesionalni savjeti. Uobičajeni je pristup da se usluge profesionalnog savjetovanja pružaju kao dio programa integrirane potpore i da je poslovno savjetovanje uvjet za primanje financijske potpore.
Serijski poduzetnici
poduzetnici koji uspješno pokreću poduzeća i prodaju ih dok su nova radije nego da ih vode cijeli njihov vijek.
Socijalni kapital
vrijednost društvenih mreža, u koji su uključeni obitelj, prijatelji, kolege te poslovni i osobni kontakti preko kojih se stvaraju mogućnosti. U poduzetništvu socijalni kapital pruža pristup znanju, mrežama klijenata, dobavljačima i profesionalnoj potpori te stoga može povećati mogućnosti poslovnog uspjeha pojedinca.
Učinak mrtvog tereta
razina do koje bi sudionici pokrenuli novo poduzeće bez subvencije. Budući da na ponašanje ovih „sudionika s učinkom mrtvog tereta” ne utječe program, njihovo sudjelovanje ne doprinosi ekonomskoj vrijednosti koju program stvara, ali uključuje javni izdatak. Socijalni trošak ovog izdatka zbroj je distorzivnog troška ili prekomjernog poreznog opterećenja kojim se financira.
Usluge razvoja poslovanja
ovo su usluge kojima se želi poboljšati uspješnost poduzeća poboljšavanjem njegove sposobnosti za sudjelovanje u tržišnom natjecanju i pristupiti tržištu. Usluge potpore obično obuhvaćaju osposobljavanje, mentorstvo, osobno podučavanje, poslovne konzultacije, pomoć u marketingu, informiranje, razvoj tehnologije i pomoć pri prijenosu i umrežavanje. Obuhvaćena su strateška (srednjoročna i dugoročna pitanja kojima se poboljšava uspješnost) i operativna (svakodnevna) pitanja.
Uzori
iskusan poduzetnik koji može nadahnuti druge na pokretanje poduzeća ili na samozaposlenje.