Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondervertegenwoordigde en achterstandsgroepen bij ondernemerschap ondersteunen

01
Niet begonnen
02
Niet begonnen
03
Niet begonnen
04
Niet begonnen
05
Niet begonnen
06
Niet begonnen
Beoordeel elke module en geef deze een score op een schaal van 0 t/m 10. Als u geen antwoord hebt of als de vraag niet relevant is voor uw situatie, zet de cursor dan op “Geen antwoord” links op de schaal.
Hulp

Een inclusieve ondernemerscultuur bevorderen

Bewustzijn vergroten over de mogelijkheden van ondernemerschap als alternatief voor afhankelijke arbeid is de eerste stap om het ondernemerschap voor iedereen toegankelijk te maken. Deze module heeft betrekking op promotiemethoden zoals doelgerichte bewustwordingscampagnes, onderwijs en het inzetten van rolmodellen.
Underrepresented Quiz Culture
1.1 Ondernemerschap wordt in de maatschappij op grote schaal gepromoot.
LAGE SCORE
HOGE SCORE
Een hoge score duidt op het volgende:
 • Ondernemerschap wordt aanbevolen als een realistische activiteit voor een brede groep mensen (bijv. verschillende genders, leeftijden, etniciteiten en beperkingen), waaronder ondervertegenwoordigde en kansarme groepen.
 • Er wordt een positief beeld van het ondernemerschapspotentieel onder ondervertegenwoordigde en kansarme groepen gecreëerd.
 • De economische impact van ondernemerschap door ondervertegenwoordigde en kansarme groepen wordt gecommuniceerd.
 • Succesverhalen, rolmodellen en ondernemersprijzen worden ingezet om ondernemers uit ondervertegenwoordigde en kansarme groepen onder de aandacht te brengen.
 • Actieve arbeidsmarktmaatregelen omvatten ondersteuningsmaatregelen voor ondervertegenwoordigde en kansarme groepen bij de oprichting van bedrijven.
1.2 Ondernemerschap wordt onder ondervertegenwoordigde en kansarme groepen met diverse profielen gepromoot.
LAGE SCORE
HOGE SCORE
Een hoge score duidt op het volgende:
 • Campagnes, succesverhalen, rolmodellen en ondernemersprijzen worden ingezet om mensen uit ondervertegenwoordigde en kansarme groepen te inspireren.
 • Berichten zijn aangepast aan ondervertegenwoordigde en kansarme groepen met diverse profielen, bijvoorbeeld vrouwen, nieuwe immigranten, Roma, mensen met een beperking, jonge en oude mensen.
 • Er wordt gebruikgemaakt van geschikte berichtgeving om mensen te informeren over de risico's van ondernemerschap.
 • Er wordt gebruikgemaakt van geschikte media en online kanalen om diverse ondervertegenwoordigde en kansarme groepen te bereiken.
1.3 Gerichte campagnes promoten ondernemerschap door ondervertegenwoordigde en kansarme groepen bij belangrijke rolmodellen.
LAGE SCORE
HOGE SCORE
Een hoge score duidt op het volgende:
 • Gerichte campagnes informeren loopbaanadviseurs, openbare diensten voor arbeidsvoorziening en vakbonden over het potentieel van ondernemerschap voor mensen met diverse profielen, waaronder ondervertegenwoordigde en kansarme groepen.
 • Er wordt een positief beeld van het ondernemerschap door mensen uit ondervertegenwoordigde en kansarme groepen gecreëerd.
 • Er worden geschikte media en online kanalen gebruikt om belangrijke rolmodellen voor potentiële ondernemers uit ondervertegenwoordigde en kansarme groepen te bereiken.
1.4 Formeel onderwijs schept positieve houdingen ten opzichte van ondernemerschap.
LAGE SCORE
HOGE SCORE
Een hoge score duidt op het volgende:
 • Ondernemerschap wordt positief gepresenteerd in de verplichte schoolcurricula.
 • Ondernemerschapsonderwijs dekt een breed scala aan ondernemerschapsactiviteiten en -modellen (bijv. parttime ondernemerschap, sociaal ondernemerschap) en etaleert een breed scala aan ondernemers (diverse genders, etnische achtergrond, leeftijd, beperkingen enz.).
 • Leraren krijgen training over het aanbieden van de ondernemerschapscurricula.
 • Studenten worden aangemoedigd om een carrière als ondernemer te overwegen
1.5 De impact van promotie-activiteiten voor ondernemerschap voor ondervertegenwoordigde en kansarme groepen wordt beoordeeld door middel van monitoring en evaluaties.
LAGE SCORE
HOGE SCORE
Een hoge score duidt op het volgende:
 • Er worden concrete doelen opgesteld voor het bereiken van diverse ondervertegenwoordigde en kansarme groepen.
 • Er wordt aan monitoring en tussentijdse evaluaties gedaan om ervoor te zorgen dat promotionele activiteiten op schema liggen om de doelstellingen voor diverse ondervertegenwoordigde en kansarme groepen te bereiken.
 • Promotieactiviteiten worden aangepast aan de hand van de resultaten van monitoring en tussentijdse evaluaties.
 • Er worden evaluaties achteraf uitgevoerd om de impact te meten van activiteiten ter bevordering van ondernemerschap die gericht zijn op ondervertegenwoordigde en kansarme groepen. De resultaten worden wijd verspreid.
 • De resultaten van monitoring en evaluatie worden wijd verspreid en gebruikt om bewustmakingscampagnes te verbeteren.
Hulp bij deze module
Richtsnoeren:
Woordenlijst:
Actieve arbeidsmarktmaatregelen
steunmaatregelen die zijn bedoeld om deelname aan de arbeidsmarkt door werklozen en anderen te bevorderen. Deze maatregelen omvatten doorgaans arbeidsbemiddelingsdiensten (die bedrijven met vacatures en werkzoekenden met elkaar in contact brengen), opleiding (voor het verbeteren en aanpassen van de vaardigheden van sollicitanten) en directe nieuwe werkgelegenheid (in de publieke sector of door het subsidiëren van werk in de privésector).
Bedrijfsbegeleiding
type dienst voor bedrijfsontwikkeling die bestaat uit het verstrekken van professioneel advies. De meeste (regio’s; steden) landen bieden bedrijfsadviesdiensten aan in het kader van geïntegreerde steunregelingen en als voorwaarde voor het ontvangen van financiële steun.
Bedrijfsontwikkelingsdiensten
deze diensten zijn bedoeld om de prestaties van ondernemingen te verbeteren door deze ondernemingen concurrerender te maken en een betere toegang tot markten te bieden. De ondersteunende diensten omvatten doorgaans opleiding, begeleiding, coaching, consultancy, marketingondersteuning, informatie, hulp bij technologische ontwikkeling en overdracht en netwerkvorming. De diensten hebben betrekking op zowel strategische aangelegenheden (om de prestaties op de middellange en lange termijn te verbeteren) als op operationele (dagelijkse) aangelegenheden.
Begeleiding
Een professionele betrekking waarbij een ervaren persoon (de mentor) een ander (de mentee) helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die de professionele en persoonlijke groei van de minder ervaren persoon ten goede komen. Die betrekkingen zijn doorgaans van langere duur dan in het geval van coaching.
Coaching
een doorgaans kortstondige betrekking om de vaardigheden van een ondernemer bij te schaven. Het is een samenwerkingsproces waarin de deelnemers duidelijk afgebakende rollen hebben. De coach ontwikkelt kortetermijndoelstellingen en begeleidt de coachee naar die doelstellingen door constructieve feedback te geven. De coachee brengt ideeën aan, bedenkt mogelijke manieren om de doelstellingen te bereiken, neemt actie om de doelstellingen te bereiken en rapporteert de voortgang.
Evaluatie
evaluatie is bedoeld om de relevantie, impact, doeltreffendheid en efficiëntie van een programma of beleidsactie te meten. Evaluaties kunnen kwalitatief, kwantitatief of een combinatie van beide zijn. Evaluaties zijn succesvol als ze reeds bij de ontwikkeling van het beleid worden ingepland en als gedurende de volledige tenuitvoerlegging evaluatie-indicatoren worden verzameld. De evaluatie moet zodanig worden opgezet en uitgevoerd dat zij, gezien de politieke omstandigheden, beperkingen van het programma en beschikbare middelen, nuttig is voor de besluitvormers. De resultaten van de evaluatie moeten worden gebruikt om beter beleid te ontwikkelen.
Leninggaranties
Verbintenis van een derde partij om een deel van de verliezen als gevolg van wanbetaling te dekken. Een dergelijke garantie kan worden verstrekt door de overheid en/of een particuliere bedrijfsvereniging. Leninggaranties worden ondersteund door een fonds dat als onderpand fungeert.
Ondernemerschapsvaardigheden
een combinatie van technische vaardigheden, vaardigheden op het gebied van bedrijfsbeheer en persoonlijke vaardigheden die vereist zijn voor het starten en runnen van een bedrijf of een zelfstandige activiteit. Deze vaardigheden hebben bijvoorbeeld betrekking op teambuilding, onderhandelingen, strategieontwikkeling, financiële planning en marketing.
Outreach
Een systematische poging om diensten te verlenen buiten de conventionele grenzen om bepaalde segmenten van een gemeenschap te bereiken. Outreachdiensten kunnen worden ingezet om het profiel van (meer reguliere) diensten te vergroten en mensen te informeren over de verlening van deze diensten. Outreachdiensten kunnen ook worden gebruikt om specifieke groepen en mensen die niet geneigd zijn gebruik te maken van reguliere diensten, te bereiken en betrekken. Zo kan men bijvoorbeeld diensten verlenen op locaties waar mensen uit de doelgroepen al heen gaan (bv. gemeenschapscentra, jeugdcentra, gebedshuizen, winkelcentra) in plaats van een outreachkantoor op te richten en mensen proberen aan te trekken.
Rolmodel
Een ervaren ondernemer die anderen kan inspireren om een bedrijf op te richten of zelfstandige te worden.
Serieondernemers
Ondernemers die steeds nieuwe bedrijven oprichten en deze al vrij snel verkopen, in plaats van een bedrijf een leven lang te runnen.
Sociaal kapitaal
De waarde van sociale netwerken, via familie, vrienden, collega's, professionele en persoonlijke contacten waardoor opportuniteiten zich kunnen aanbieden. In ondernemerschap biedt sociaal kapitaal toegang tot kennis, netwerken van klanten, leveranciers en professionele ondersteuning, waardoor een individuele ondernemer zijn kansen op zakelijk succes kan vergroten.
Starterscentra
faciliteiten die bedoeld zijn om ondernemingen te helpen bij hun oprichting en groei via een reeks bedrijfsondersteunende middelen en diensten die zowel rechtstreeks in de starterscentra als via contacten in hun netwerk worden aangeboden. De starterscentra verschillen naargelang de manier waarop zij hun diensten verlenen, hun organisatiestructuur en de soorten klanten die zij bedienen. Hoewel er ook virtuele of onlinestarterscentra bestaan, worden in de meeste programma's startende ondernemingen gedurende een beperkte periode in de gebouwen van de starterscentra ontvangen. Een onderneming die een dergelijk startersprogramma met succes heeft afgerond, heeft meer kans om overeind te blijven en te groeien.
Verplaatsing
de mate waarin gesubsidieerde bedrijven activiteiten overnemen van en banen verplaatsen uit niet-gesubsidieerde bedrijven.
Welvaartsverlies of Doodgewichtverlies
de mate waarin deelnemers zonder de subsidie een nieuw bedrijf zouden hebben opgezet. Aangezien het gedrag van deze "doodgewichtdeelnemers" niet wordt beïnvloed door de regeling, draagt hun deelname niet bij tot de door de regeling gegenereerde economische waarde, maar brengt zij wel kosten met zich mee voor de maatschappij. De betreffende sociale kosten zijn gelijk aan de som van de verstorende kosten of de extra belastingdruk om de regeling te financieren.